عنوان مقاله

+

پروژه تجزیه و تحلیل و نرم افزار حسابداری شرکت ایران خودرو

فهرست/چکیده

+ تجزیه و تحلیل و نرم افزار  حسابداری شرکت ایران خودرو

 • چکیده مطلب
 • تاریخچه شرکت ایران خودرو
 • معرفی محیط پروژه
 • فرم ورود به سیستم
 • منوی عملیات
 • پذیرش (مالک خودرو)
 • فرم ثبت اطلاعات مشتری
 • فرم ویرایش اطلاعات مشتری
 • فرم نمایش مشتری
 • پذیرش (خودرو)
 • فرم ثبت اطلاعات خودرو
 • فرم ویرایش اطلاعات خودرو
 • فرم نمایش اطلاعات خودرو
 • فرم ورود به تعمیر گاه
 • فرم کارمند
 • فرم ثبت اطلاعات کارمند
 • فرم ویرایش اطلاعات کارمند
 • فرم نمایش اطلاعات کارمند
 • فرم مشتری
 •  ثبت اطلاعات مشتری
 • ویرایش اطلاعات مشتری
 • منوی انبار
 • فرم ثبت کالا
 • فرم ورود کالا به انبار
 • فرم ثبت کالای ورودی به انبار
 • فرم ویرایش کالای ورودی به انبار
 • فرم خروج کالا از انبار
 • فرم ثبت فاکتور
 • فرم نمایش اطلاعات فاکتور
 • منوی گزارشات
 • گزارش موجودی انبار
 • گزارش از خودروهای پذیرش شده
 • گزارش از کالا های ورودی به انبار
 • منوی امکانات
 • تعریف عیب خودرو
 • تعریف نام کاربری وکلمه ی عبور
 • تعریف نام بانک
 • تعریف استان وشهر
 • پشتیبان گیری
 • پشتیبان گیری
 • جدول های مربوط به انبار
 • نمودارER
 • دیاگرام متن
 • شرح خطوط جریان داده
 • شرح موجودیت های خارجی
 • دیاگرام جریان داده ها در سطح کلی
 • Data Flow
 • DFD پذیرش خودرو
 • DFD ترخیص خودرو
 • DFD انبار
 • DFD جستجو

======