فهرست/چکیده

+

بخشی از متن بررسی ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری:

رشد و پیشرفت اقتصادی و توسعه انسانی یا فقر و عقب مانده گی و زوال اجتماعی در هر جامعه با رابطه ای متقابل و مستقیم، وابسته به کارایی نظامها و مدیریت سازمانهای آن جامعه می باشد.امروزه سازمانها از اطلاعات و تکنیکهای متعددی در انجام وظایف مدیریتی و استفاده بهینه از منابع بهره می گیرند (بهشتیان، ۱۳۸۵). یکی از مهمترین ابزار تهیه اطلاعات سیستم حسابداری است که وظیفه آن تأمین نیازهای اطلاعاتی سطوح مختلف در زمینه های برنامه ریزی و کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری است.استفاده صحیح از اطلاعات حسابداری منجر به افزایش کارایی، کنترل، سوددهی، نظارت و اثربخشی می گردد(اعتمادی و فخاری، ۱۳۸۳). همراه با افزایش پیچیدگی سازمانها بهره برداری از اطلاعات حاصل از این سیستم برای سازمان امری اجتناب ناپذیر است.از این رو بدون داشتن سیستم حسابداری مناسب و کارا، هدایت مطلوب عملیات و فعالیتها در جهت نیل به اهداف و برنامه ریزی مدیریت امکان پذیر نیست (صفاجو، ۱۳۸۸). دنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط‌تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می‌تواند منشاء مخاطراتی عمده در تصمیم گیریها باشد (کوشینگ ، ۱۹۸۳). اهمیت سیستم حسابداری در اداره شرکتها و سازمانها، انجام تحقیقات علمی را در این زمینه توجیه می نماید. زمینه تحقیق حاضر شناسایی ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری از منظر تهیه کنندگان، حسابرسان و مدیران واحدهای اقتصادی می باشد که هدف اصلی پژوهش حاضراست.
این تحقیق بدنبال شناسایی عوامل و شرایطی است که به بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری منجر می گردند. بدیهی است شناسایی عوامل مذکور زمینه ساز ایجاد بستر لازم برای به کارگیری حسابداری خواهد بود.
 
فهرست مطالب بررسی ضرورت بازنگری جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری: 
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسیله
اهمییت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
جامعه اماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش و ابزار گرد اوری اطلاعات
تعریف مفاهیم و واژه ها
چارچوب پایان نامه
خلاصه فصل اول
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
سیستم حسابداری
سیستم اطلاعات حسابداری و جایگاه ان در واحد های اقتصادی
انتظار کاربران از سیستم ais
عوامل تشکیل دهنده ais و کاربرد ان
کارکرد سیستم های اطلاعاتی
فاصله انتظاراتی
وضعیت فعلی اموزش در سازمانها
ضرورت بازنگری سیستم های اطلاعاتی
افق های تازه در سیستم های اطلاعاتی
خصوصیات سیستم های اطلاعاتی
مروری بر تحقیقات انجام شده
خلاصه فصل دوم
فصل سوم: روان شناسی تحقیق
مقدمه
طرح تحقیق
سوالات تحقیق
روش تحقیق
روش و ابزار گرداوری اطلاعات
جامعه اماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
تکنیک های اماری مورد استفاده
پایایی پرسشنامه
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل متغیر های جمعیت شناختی پژوهش به کمک امار توصیفی
امار استنباطی
رتبه بندی شاخص های مربوط به بررسی وضعیت سیستم های اطلاعاتی
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه پژوهش
پیشنهادات
موانع تحقیق
منابع
پیوستها
پیوست ۱: پرسشنامه
پیوست ۲: نمودارهای آماری

======