پروژه بازی زیبا و مهیج هواپیماهای بمب افکن در فلش همراه با کدهای Action Script

 

بازی زیبا و مهیج هواپیماهای بمب افکن در همراه با کدهای

قیمت :   ۱۰۵۰۰ تومان ( ده هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

فلش , exe ,  ,

توضیحات:

قابل استفاده برای پروژه پایانی


توضیحات :

پروژه بازی زیبا و مهیج هواپیماهای بمب افکن در فلش همراه با کدهای Action Script  . همراه با توضیحات فارسی سورس کدهای پروژه .

 

همراه با فایلهای SWF , FLA , exe

======

دانلود نمونه فایل اجرایی این پروژه


download_icon

======

بخشهایی از سورس کد این پروژه همراه با توضیحات فارسی آن :

import .display.BitmapData;

//کلاس استفاده شده برای تصاویر Bitmap

import flash.geom.Rectangle;

//کلاسهای دیگر برای دستکاری و استفاده از سایر تصاویر

import flash.geom.Point;

//مقدار دهی اولیه برای اشیا و شناسایی کل اشیا

totalobjects = 0;

//مقدار دهی اولیه برای سطح ۱

curlevel = 1;

//مقدار دهی اولیه تعدادی از هواپیماها

passedplanes = 0;

//ست کردن عملیات هواپیماها و بمب آنها

gameon = 1;

//آرایه ذخیره سازی نام تمامی دشمنان بر روی صفحه نمایش

var enemyarray:Array = new Array();

//این تابع مربوط به حذف دشمن از روی صفحه و همچنین حذف آن از آرایه مربوطه می باشد

function removeEnemy(enemyname) {

for (enemysearch=0; enemysearch<enemyarray.length; enemysearch++) {

if (enemyarray[enemysearch] == enemyname) {

enemyarray.splice(enemysearch, 1);

break;

}

}

removeMovieClip(enemyname);

}

//This function removes all of the enemies from the screen and clears the enemy array

//این تابع کلیه صفحه نمایش را به یکباره از دشمن پاک کرده و آرایه مورد نظر را پاکسازی میکند

function removeAllEnemies() {

for (enemyloop=0; enemyloop<enemyarray.length; enemyloop++) {

removeMovieClip(enemyarray[enemyloop]);

}

enemyarray = [];

}

 

//تابع بررسی شلیک گلوله و برخورد با دشمکن و انفجار

function enemyCollision(collider) {

for (enemysearch=0; enemysearch<enemyarray.length; enemysearch++) {

if (eval(collider).hitTest(eval(enemyarray[enemysearch]))) {

score.score++;

if (score.score>highscore.score) {

highscore.score = score.score;

}

explosion(eval(enemyarray[enemysearch])._x, eval(enemyarray[enemysearch])._y);

removeEnemy(eval(enemyarray[enemysearch]));

removeMovieClip(eval(collider));

break;

}

}

}

 

//ایجاد یک تابع برای نمایش چمن ها

var grasspng:BitmapData = BitmapData.loadBitmap(‘grass’);

//Create another bitmap the size of the grass, and make all of the pixels transparent

//ایجاد تصویر دیگر برای چمن ها بصورت شفاف

var grass:BitmapData = new BitmapData(grasspng.width, grasspng.height, true, 0x00000000);

//ایجاد یک موی کلیپ مربوط به چمن صفحه

this.createEmptyMovieClip(‘grasscontainer’, this.getNextHighestDepth());

//This function refreshes the grass bitmap filling in spaces that were blown up by bombs

//این تابع مربوط به تازه سازی قسمتهایی از چمن میباشد که توسط بمب مورد اثابت قرار گرفته

function resetGrass() {

grass.copyPixels(grasspng, new Rectangle(0, 0, grasspng.width, grasspng.height), new Point(0, 0), grasspng, new Point(0, 0), true);

grasscontainer.attachBitmap(grass, grasscontainer.getNextHighestDepth());

grasscontainer._y = 275;

}

resetGrass();

 

//افزودن شی سرباز به بازی

this.attachMovie(‘soldier’, ‘soldier’, this.getNextHighestDepth());

//موقعیت محور افقی برای سرباز

soldier._x = Stage.width/2;

//موقعیت محور عمودی برای سرباز

soldier._y = 50;

//مقداردهی اولیه سرعت حرکت سرباز

soldier.xvel = 0;

soldier.yvel = 0;

//زمانیکه مقدار ۱ داشته باشد سرباز درحال پرش است

soldier.airborne = 1;

//کد اجرایی برای سرباز در شروع هر فریم

soldier.onEnterFrame = function() {

for (enemysearch=0; enemysearch<enemyarray.length; enemysearch++) {

if (soldier.hitTest(eval(enemyarray[enemysearch]))) {

loseGame();

explosion(soldier._x, soldier._y);

}

}

 

//اگر سرباز قصد پرش را داشت

if (this.airborne) {

 

this.yvel = Math.min(10, this.yvel+.6);

 

if (this._y>Stage.height+20) {

 

loseGame();

 

this._x = Stage.width/2;

this._y = 30;

}

======

دانلود کامل پروژه همراه با فایل های SWF-EXE-FLA
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »