عنوان

+

پروژه انواع مته ها و کارکرد و بهینه سازی آنها

فهرست/چکیده

+

مقدمه 
در این گزارش با توجه به اهداف مورد نظر مبنی بر شناسایی انواع مته ها و کارکرد و بهینه سازی آنها تحقیقی صورت گرفته است.
در گزارش مذکور مته ها به دو دسته تقسیم می شود:
.A   Tricone Bits مته های سه مخروطه 
.B   Diamond Bits مته های الماسی 
که هر کدام دارای زیر مجموعه هایی می باشند:
 
.A   Tricone Bits
 
GX HardRok Bits .1
Hard Rok Bits .2
Hydra Bass Bits .3
Mxl Bits .4
STX Bits .5
 
.B   Diamond Bits 
 
Genesis XT Bits .1
Genesis HCM Bits .2
Genesis HCR Bits .3
Impregnated Bits .4
Speed Mills .5
Nutural Diamond Bits .6
در این گزارش سعی شده است که به بررسی اجمالی مته های مذکور پرداخته شود.

======