عنوان مقاله

+

پروژه آماری بررسی تأثیر میزان درآمد افراد در رضایتمندی از زندگی

فهرست/چکیده

+

شرح مختصر :  
در این پروژه تاثیر مقدار درآمد افراد بر میزان رضایتمندی از زندگی به صورت آماری و به کمک نرم افزار SPSS گردآوری شده که جهت آشنایی دانشجویان با نرم افزار SPSS یک فایل پاورپوینت آموزشی نیز در کنار فایلهای پروژه قرار داده شده.
 
 فهرست :
توزیع شرکت کنندگان بر اساس جنس
توزیع شرکت کنندگان بر اساس سن
توزیع شرکت کنندگان بر اساس میزان تحصیلات
توزیع شرکت کنندگان بر اساس ساعت کار در روز
توزیع شرکت کنندگان بر اساس میزان درآمد
توزیع شرکت کنندگان بر اساس نظر فرد در مورد وضعیت زندگی
مقایسه میزان تحصیلات بر اساس جنس
مقایسه میزان درآمد بر اساس میزان تحصیلات
توصیف متغیرهای کمی مطالعه
تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای کمی مطالعه توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف
یک گروه کمی با توزیع نرمال: آزمونT
دو گروه مستقل کیفی اسمی: آزمون Pearson Chi-Square
همبستگی میزان درآمد با وضعیت زندگی

======