آخرین اخبار : 

مکعب چرخنده زیبا روی سطح شیشه ای – OpenGL

مکعب چرخنده زیبا روی سطح شیشه ای  –

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

قیمت :   ۹۵۰۰ تومان ( نه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

ویژوال استدیو – اپن جی ال

توضیحات:


توضیحات : 

در این که به زبان سی پلاس پلاس در محیط ویژوال استدیو  و با استفاده از توابع کتابخانه ای  opengl طراحی شده است ، شما یک مکعب زیبا را می بینید که روی سطح شیشه ای و آینه ای در حال چرخش است و تصویر آن روی سطح آینه ای نیز قابل مشاهده است و در جهات مختلف روی این سطح می چرخد .         

   

==========

رایگان فایل اجرایی این پروژه : 


==========

بخشهایی از سورس کد این پروژه : 

#include <windows.h>
#include <winuser.h>
#include <gl/gl.h>
#include <gl/glu.h>
#include “bitmap.h”
#include “HiResTimer.h”
#include <math.h>
#define WND_CLASS_NAME “OpenGL Window Class”
const int SCREEN_WIDTH = 800;
const int SCREEN_HEIGHT = 600;
const int SCREEN_BPP = 32;
const bool USE_FULLSCREEN = false;
const char *APP_TITLE = “OpenGL project”; //Title of the Window
const GLfloat DEGREES_PER_SECOND = 60.0f;
HDC g_hdc;
HGLRC g_hrc;
BOOL g_isFullscreen = TRUE;
BOOL g_isActive = TRUE;
HWND g_hwnd = NULL;
HINSTANCE g_hInstance;
GLuint g_marbleTexture;
GLuint g_cubeTexture;
float g_rotationAngle = 0.0;
CHiResTimer g_timer;
GLfloat g_lightPos[4] = {5.0, 5.0, 5.0, 1.0};
GLfloat g_shadowMatrix[16];
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message,

WPARAM wParam, LPARAM lParam);
BOOL SetupWindow(const char *title, int width,

int height, int bits, bool isFullscreen);
BOOL KillWindow();
GLvoid ResizeScene(GLsizei width, GLsizei height);
BOOL InitializeScene();
BOOL DisplayScene();
BOOL Cleanup();
void LoadTexture(char *filename, GLuint &texture);
void DrawSurface();
void DrawCube();
void SetShadowMatrix(GLfloat destMat[16],

float lightPos[4], float plane[4]);
int WINAPI WinMain(HINSTANCE g_hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,

LPSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
{
MSG msg;
BOOL isDone;
if (SetupWindow(APP_TITLE, SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, SCREEN_BPP, USE_FULLSCREEN))
isDone = FALSE;
else
isDone = TRUE;
while (!isDone)
{
if(PeekMessage(&msg, g_hwnd, NULL, NULL, PM_REMOVE))
{
if (msg.message == WM_QUIT)
{
isDone = TRUE;
}
else
{
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}
}
if (g_isActive)
{
DisplayScene();
SwapBuffers(g_hdc);
}
}
Cleanup();
KillWindow();
return msg.wParam;
}
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd,

UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
switch(message)
{
case WM_ACTIVATE:
{
if (!HIWORD(wParam))
{
g_isActive = TRUE;
}
else
{
g_isActive=FALSE;
}

return 0;
}
case WM_SYSCOMMAND:
{
switch (wParam)
{
case SC_SCREENSAVE:
case SC_MONITORPOWER:
return 0;
default:
break;
}
} break;

case WM_CLOSE:
{
PostQuitMessage(0);

return 0;
}
case WM_SIZE:
{

ResizeScene(LOWORD(lParam), HIWORD(lParam));
return 0;
}

case WM_CHAR:
{
switch (toupper(wParam))
{
case VK_ESCAPE:
{
PostQuitMessage(0);
return 0;
}
default:
break;
};
} break;
default:
break;
}
return (DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam));
}
BOOL SetupWindow(const char *title, int width, int height,

int bits, bool isFullscreen)
{
g_isFullscreen = isFullscreen;
g_hInstance = GetModuleHandle(NULL);
WNDCLASSEX wc;
wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC;
wc.lpfnWndProc = WndProc;
wc.cbClsExtra = 0;
wc.cbWndExtra = 0;
wc.hInstance = g_hInstance;
wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
wc.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_WINLOGO);
wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wc.hbrBackground = NULL;
wc.lpszMenuName = NULL;
wc.lpszClassName = WND_CLASS_NAME;
if (!RegisterClassEx(&wc))
{
MessageBox(NULL,”Unable to register the window class”, “Error”, MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
return FALSE;
}
if (g_isFullscreen)
{

 ==========

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد برنامه و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

 

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید از طریق دکمه پرداخت زیر به مقدار ۳۰ درصد از وجه این پروژه یا مقاله را محاسبه و کسر کنید و سپس آن را از طریق لینک زیر پرداخت کنید. (با توجه به هزینه های زیاد سرور و نگهداری سایت برای ما، خود شما و وجدانتان را قاضی کرده ایم/ پس دوست من با قضاوت وجدان خودت اگر واقعا از عهده مبلغ قید شده بر نیامدید از لینک تخفیف ویژه استفاده کنید!) متشکرم.پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۳۰: ۲۳ شب.

============

Related posts

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »