مکعب چرخنده زیبا روی سطح شیشه ای – OpenGL

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

مکعب چرخنده زیبا روی سطح شیشه ای  –

قیمت :   ۹۵۰۰ تومان ( نه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

ویژوال استدیو – اپن جی ال

توضیحات:


توضیحات : 

در این که به زبان سی پلاس پلاس در محیط ویژوال استدیو  و با استفاده از توابع کتابخانه ای  opengl طراحی شده است ، شما یک مکعب زیبا را می بینید که روی سطح شیشه ای و آینه ای در حال چرخش است و تصویر آن روی سطح آینه ای نیز قابل مشاهده است و در جهات مختلف روی این سطح می چرخد .         

   

==========

رایگان فایل اجرایی این پروژه : 


==========

بخشهایی از سورس کد این پروژه : 

#include <windows.h>
#include <winuser.h>
#include <gl/gl.h>
#include <gl/glu.h>
#include “bitmap.h”
#include “HiResTimer.h”
#include <math.h>
#define WND_CLASS_NAME “OpenGL Window Class”
const int SCREEN_WIDTH = 800;
const int SCREEN_HEIGHT = 600;
const int SCREEN_BPP = 32;
const bool USE_FULLSCREEN = false;
const char *APP_TITLE = “OpenGL project”; //Title of the Window
const GLfloat DEGREES_PER_SECOND = 60.0f;
HDC g_hdc;
HGLRC g_hrc;
BOOL g_isFullscreen = TRUE;
BOOL g_isActive = TRUE;
HWND g_hwnd = NULL;
HINSTANCE g_hInstance;
GLuint g_marbleTexture;
GLuint g_cubeTexture;
float g_rotationAngle = 0.0;
CHiResTimer g_timer;
GLfloat g_lightPos[4] = {5.0, 5.0, 5.0, 1.0};
GLfloat g_shadowMatrix[16];
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message,

WPARAM wParam, LPARAM lParam);
BOOL SetupWindow(const char *title, int width,

int height, int bits, bool isFullscreen);
BOOL KillWindow();
GLvoid ResizeScene(GLsizei width, GLsizei height);
BOOL InitializeScene();
BOOL DisplayScene();
BOOL Cleanup();
void LoadTexture(char *filename, GLuint &texture);
void DrawSurface();
void DrawCube();
void SetShadowMatrix(GLfloat destMat[16],

float lightPos[4], float plane[4]);
int WINAPI WinMain(HINSTANCE g_hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,

LPSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
{
MSG msg;
BOOL isDone;
if (SetupWindow(APP_TITLE, SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, SCREEN_BPP, USE_FULLSCREEN))
isDone = FALSE;
else
isDone = TRUE;
while (!isDone)
{
if(PeekMessage(&msg, g_hwnd, NULL, NULL, PM_REMOVE))
{
if (msg.message == WM_QUIT)
{
isDone = TRUE;
}
else
{
TranslateMessage(&msg);
DispatchMessage(&msg);
}
}
if (g_isActive)
{
DisplayScene();
SwapBuffers(g_hdc);
}
}
Cleanup();
KillWindow();
return msg.wParam;
}
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd,

UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
switch(message)
{
case WM_ACTIVATE:
{
if (!HIWORD(wParam))
{
g_isActive = TRUE;
}
else
{
g_isActive=FALSE;
}

return 0;
}
case WM_SYSCOMMAND:
{
switch (wParam)
{
case SC_SCREENSAVE:
case SC_MONITORPOWER:
return 0;
default:
break;
}
} break;

case WM_CLOSE:
{
PostQuitMessage(0);

return 0;
}
case WM_SIZE:
{

ResizeScene(LOWORD(lParam), HIWORD(lParam));
return 0;
}

case WM_CHAR:
{
switch (toupper(wParam))
{
case VK_ESCAPE:
{
PostQuitMessage(0);
return 0;
}
default:
break;
};
} break;
default:
break;
}
return (DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam));
}
BOOL SetupWindow(const char *title, int width, int height,

int bits, bool isFullscreen)
{
g_isFullscreen = isFullscreen;
g_hInstance = GetModuleHandle(NULL);
WNDCLASSEX wc;
wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_OWNDC;
wc.lpfnWndProc = WndProc;
wc.cbClsExtra = 0;
wc.cbWndExtra = 0;
wc.hInstance = g_hInstance;
wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
wc.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_WINLOGO);
wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wc.hbrBackground = NULL;
wc.lpszMenuName = NULL;
wc.lpszClassName = WND_CLASS_NAME;
if (!RegisterClassEx(&wc))
{
MessageBox(NULL,”Unable to register the window class”, “Error”, MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
return FALSE;
}
if (g_isFullscreen)
{

 ==========

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد برنامه و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

 

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰



تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »