عنوان مقاله

مقاله و

نوع فایل

تعداد صفحات

ورد – Word

۲۵۶ صفحه

پیش نمایش مقاله

 فهرست مطالب
فصل ۱: اطمینان سازمانی در کسب و کار
* اطمینان در کسب وکار چیست؟
*روش شناسی مدل BC
*چرا اطمینان سازمانی؟
*معرفی سازمانهایی با بیشترین اعتماد به نفس
فصل ۲:الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب وکار
* فرهنگ
*مشتری مداری
* سرمایه گذاری
*عملکرد
*اقتصاد
*ماهیت فعالیت
فصل ۳:اندازه گیری بهره وری واحدهای تولیدی
*تعاریف بهره‌وری
* انواع بهره‌وری
*روش محاسبه بهره‌وری کل
*تجزیه و تحلیل و بهبود بهره‌وری
*اندازه‌گیری بهره‌وری واحدهای تولیدی درشرکت مورد مطالعه
* روش محاسبه بهره‌وری
فصل ۴:نقش خودکارآمدی درتوانمندسازی کارکنان
*مفهوم خودکارآمدی
*اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی
*راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودکارآمدی کارکنانفصل ۵:مهندسی مجدد از طریق فناوری اطلاعات
*وظایف تیم راهبری
فصل ۶:تهیه و طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی
*ابعاد سیستم اطلاعات منابع انسانی
*ویژگیهای سیستم اطلاعات منابع انسانی
فصل۷:تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
*اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان
*استفاده از اینترنت برای کارمندیابی
*اثرمتداول اینترنت و فناوری اطلاعات
*تغییر شیوه کنترل کارکنان
*تغییر نقش کارکنان
*تغییر در سبک رهبری
فصل ۸:مدیریت منابع انسانی در سازمانهای یادگیرنده
*جایگاه مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش
*ایجاد سازمان یادگیرنده با بهره‌گیری از مدیریت منابع انسانی
*جذب دانشگران
*حفظ و نگهداری دانشگران
فصل۹:انواع پرداختهای تشویقی
*انواع طرح پرداخت
*پاداش در مقابل تشویق
*پیوند عملکرد و پرداخت
*پرداخت متغیر و تضمین‌نشده
*طرحهای تشویقی فردی
*مزایا :
*معایب :
*پرداختهای تشویقی گروهی
*مشارکت در دستاورد
*پرداخت برای کیفیت و خدمت به مشتری
*مزایا و معایب پرداختهای گروهی
*تمرکز بر اهداف بازرگانی استراتژیک
*ایجاد و توسعه یک چارچوب جامع جبران خدمت
*حتمی کردن تقویت رفتار مطلوب
*تامین مالی
*تناسب با فرهنگ سازمان
فصل ۱۰:استرس،دلایل و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان سازمان
*استرس شغلی، دلایل وآثار آن بر عملکرد کارکنان در سازمانها
*استرس چیست؟
*استرس شغلی چیست؟
*دلایل استرس کاری
*راههای مقابله بااسترس
فصل ۱۱: نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان
*مدیر واقعی کیست؟ شما- کارمند-مشتری
*تاثیر نوع شخصیت مدیران بر اثر بخشی همکاری بین گروهها:
*توسعه مدیریت یادگیری در سازمان:
فصل ۱۲: مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی
*توسعه مدیریت یادگیری در سازمان:
*تاثیر نوع شخصیت مدیران بر اثر بخشی همکاری بین گروهها:
*نیروی فکری کارکنان را آزاد کنید:
فصل ۱۳: چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی
*عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی
*مدلهای مدیریت منابع انسانی
*سطوح مشارکت
*مدیریت کارکنان مقیم
فصل ۱۴: سرمایه اجتماعی و جنسیت در محیط کار
*ویژگیهای نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار
*نحوه رقابت سازمانها در اقتصاد دانش مدار
*فرصتهای پیش روی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانش مدار
*نقشها و چالشهای جدید مدیریت منابع انسانی
*تسهیــل کننــده دانـش
*برقرار کننده رابطه
*متخصص درکسب آرایش وآمادگی سریع
فصل ۱۵: نقش مهارتهای انسانی در کسب مزیت رقابتی
*سرمایه اجتماعی
*سرمایه اجتماعی در محیط کار
*سرمایه انسانی در برابر سرمایه اجتماعی
*شبکه ها
*مشروعیت
*باور عامه از جنسیت و شبکه ها
فصل ۱۶: هنر رفتار با افراد دشوار
*دیدگاه منبع محور به مزیت رقابتی
چارچوب VRIO*
*پرسش از کمیابی
*پرسش از تقلید پذیری
*پرسش از حمایت و استفاده سازمان
*الزامهای مزیت رقابتی
*مزیت رقابتی پایدار حاصل فعالیت گروههاست
فصل ۱۷: مدیریت پاداش
*مفهوم شناسی و اهمیت پاداش
*انواع پاداش
*سیستم های پاداش
*مدیریت پاداش
*طراحی استراتژی های مدیریت پاداش
*معیارهای پاداش
فصل۱۸: منابع انسانی در آغاز هزاره سوم
*انواع اشخاص مسئله ساز و روش برخورد با آنها
*نکاتی در برخورد با افراد دشوار
فصل ۱۹: نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی
*چارچوب کلی در توسعه منابع انسانی
*همگرایی
فصل ۲۰:بررسی ویژگی‌های مدیران و مهم‌ترین راهکارهای اجرایی در ایجاد انگیزه
*مفهوم فنآوری اطلاعات
*مفهوم توسعه منابع انسانی
*تقویت مهارت ادراکی
*تقویت مهارت تصمیم گیری
*شکل گیری تفکر استانداردگرا
*تقویت خودنظارتی
فصل ۲۱:ویژگی‌های مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان از دیدگاه حضرت علی(ع)
*کلید واژه‌ها: مدیر، تصمیم گیرندگان، کارآیی، انگیزه، کارکنان
*ویژگی‌های مدیران
فصل ۲۲:عوامل مؤثر بر کارآیی کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان از دیدگاه حضرت علی(ع)
* شناسایی وضع و شرایط موجود
* ارائه راه‌حل‌های مختلف
* ارزیابی راه‌حل‌ها و گزینش بهترین‌ها
* اجرا و پیگیری
* مجازات فرد خاطی و خیانتکار
* اگر تصمیم غلطی گرفته بود باید از مردم عذر خواهی کند.
فصل ۲۳:امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان
* همنشینی با افراد سازمان
* مشورت
* تشویق و تنبیه
* پاسخگویی به کارکنان و کنترل عملکرد آنان
*رفق و مدارا نسبت به زیر دستان همراه با قاطعیت
* تواضع و عدم اجتناب از زیردستان
* رعایت عدالت
* رسیدگی به مشکلات مالی و اقتصادی زیردستان
* به کار گماری افراد براساس لیاقت و شایستگی
* بخش و گذشت نسبت به زیردستان

فصل ۱
اطمینان سازمانی در کسب و کار
چکیده:
حقیقت جامعه امروزی این است که اگر انسانها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان در آن کار بیشتر خواهد بود. سازمانها نیز از این موضوع مستثنی نیستند. زیرا اگر سازمانها اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند، برای ادامه کار انرژی بیشتری می‌‌‌گیرند و احتمال موفقیتشـــــان بیشتر می شود. «گارتنر»، اطمینان سازمانی(BUSINESS CONFIDENCE) را اینگونه تعریف کرده است: «یک مفهوم و فلسفه سازمانی که ازطریق ترکیب و تعامل عواملی چون عملکرد سازمان و موقعیت رقابتی، فرهنگ سازمانی، تمایلات و مقاومتها در مقابل تغییر و توان سرمایه گذاری سازمانی، ایجاد می‌شود».
سوال اساسی این است که عوامل ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در سازمانها چیست؟ سازمانها چگونه اعتماد به نفس خودشان را افزایش دهند؟ و بالاخره از چه طریقی می توانند، موفقیت خودشان را تضمین کنند؟ زیرا اطمینان سازمانی، لزوما” ضامن موفقیت نیست، زیرا عوامل محیطی سازمان از جمله تهدیدات محیطی یا فراهم نیامدن فرصتهای محیطی می توانند مانع این موفقیت شوند.
در تحقیقی که از اردیبهشت سال ۱۳۸۲ تا اسفند سال ۱۳۸۳ به طول انجامید، با ۹۷۱ سازمان بزرگ و موفق از ۸ کشور اروپایی (بلژیک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند، اسپانیا، سوئد و انگلستان) در زمینه های مختلف ازجمله، ارزیابی و تحلیل عملکرد، فرهنگ سازمانی، مشتری مداری ، مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی، سرمایه گذاری و…، مکاتبه شد و مصاحبه به عمل آمد که نتایج آن را در قالب موضوعات زیر می توانید مطالعه کنید. سازمانهای مورد تحقیق در زمینه های تولیدی، مالی، صادرات و واردات، خدمات و حتی کسب وکار الکترونیک فعالیت داشتند. نتایج تحقیق در قالب طراحی شاخص سنجش اطمینان و اعتماد به نفس کسب و کار سازمانی به شکل مقایسه ای با توصیف مزایا و معایب ممکن در شرایط مختلف ارائه و درانتها، اثرات و راهکارهای پیشنهادی برای سازمانهای ایرانی نیز توصیف می شود.
لازم به توضیح است که در پاره‌ای از جملات این مقاله، دو واژه «اطمینان سازمانی» و «اعتماد به نفس در کسب و کار» معادل گرفته شده است.

مقدمه
این یک حقیقت است که هرچه انسان در رابطه با چیزی، احساس بهتری داشته باشد، احتمال موفقیتش در آن بیشتر است. سازمانها هم از این قاعده مستثنی نیستند. هرچه در باره خودشان، احساس خوبی داشته باشند، انرژی بیشتری گرفته و احتمالا” موفقیتشان نسبت به شرکتهای دیگر بیشتر خواهد بود. اما چه چیزی باعث ایجاد احساس اطمینان سازمانی می شود و سازمانها چه کنند که اعتماد به نفس بیشتری کسب کنند؟ اطمینان در کسب وکار برای سازمانهایی که توانایی بالقوه برای ارتقای سطح عملکرد و کسب مزیت رقابتی در مقابل شرکتهای دیگر دارند، بسیار مهم است.
اطمینان در کسب وکار چیست؟
گارتنر، اعتماد به نفس در کسب وکار را اینگونه تعریف کرده است: «یک مفهوم و فلسفه سازمانی که ازطریق ترکیب و تعامل عواملی چون عملکرد سازمان و موقعیت رقابتی، فرهنگ سازمانی، تمایلات و مقاومتها در مقابل تغییر و توان سرمایه‌گذاری سازمانی، ایجاد می شود». تحقیق یادشده و نتایج آن که ارائه شاخص اعتماد به نفس (BCI) در کسب وکار است، از دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی حاصل شده که در طول زمان تحقیق بسختی دریافت شده است وبرای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران عالی و سازمانهای امروزی در آینده بسیار مفید است.
اطمینان سازمانی در کسب وکار لزوما” منجر به موفقیت نمی شود. ممکن است عوامل بیرونی مانع از موفقیت شوند و یا اساسا”، حس اعتماد به نفس اشتباه باشد. بدیهی است که موفقیت یک موضوع نسبی است و بستگی به اهداف سازمان در زمان خاص دارد. ارزیابی عملکرد بر مبنای اهداف سازمان، بخش کلیدی مدل اعتماد به نفس در کسب وکار است که در نمودار ۱، ملاحظه می کنید. در این مدل، گارتنر، پنج ناحیه کلیدی که بر سطوح اعتماد به نفس سازمان تاثیر گذار هستند را معین کرده است. این پنج ناحیه شامل عملکرد، مشتری مداری، فرهنگ، سرمایه گذاری و اقتصاد هستند. سازمانی که واقعا” اعتماد به نفس داشته باشد، سازمانی است که قادر به حداکثر کردن تواناییهای خود است و برتمامی این پنج ناحیه، کنترل ومدیریت مؤثر ومستقیم داردوبین آنها تعادل ایجاد می کند.
روش شناسی مدل BC
اطلاعات به دست آمــــده از تحقیق یادشده با آمار و اطلاعات مربوط به اقتصاد کلان در آن کشور و حتی آن صنعت خاص مقایسه شده تا بتوان شاخص اعتماد به نفس هر سازمان را طراحی و تعریف کرد. شاخص اعتماد به نفس کسب وکار، وسیله ای را جهت ارزیابی تک تک سازمانها با استفاده از مجموعه مشترکی از پارامترها فراهم می آورد و امکان مقایسه سازمانها را با یکدیگر با شرایط ثابت ایجاد می کند. در نتیجه سازمان می تواند، زمینه هایی را که باعث پیشرفت عملکردشان می شوند را بشناسند.
چرا اطمینان سازمانی؟
مزایایی که استخدام و کار کردن در سازمانهای با اعتماد به نفس بالا به وجود می آورد، اطمینان از حمایت مستمر و پایدار سازمان از کارکنان، سرمایــــه گذاری مطمئن ومؤثر در کسب و کارهای فعلی و جدید و همچنین ایجاد فرایندهای نوین ارتباطی با مشتریان است. چنین سازمانی، توان بالقـــوه ای برای عملکرد عالی وکسب مزیت رقابتی در مقابل رقبا (که اعتماد به نفس کمتری دارند) دارد که دستاورد آن را می توان به شکلهای مختلف، مشاهده کرد. ترازهای سود و زیان مالی، افزایش بهره‌وری کارکنان، کاهش نیروهای غیر کارآمد و افزایش نیروهای کیفی، رضایت مشتریان و وفاداری آنها و … نمونــــه هایی از این دستاوردها هستند که البته همه اینها را نمی توان در قالب آمار و اطلاعات کمی بیان کرد. نکته کلیدی در طراحی مدل BC و تعریف و بکارگیری شاخص BC، ایجاد تعادل در تمامی فاکتورهای مورد ارزیابی است. تحقیق انجام شده نشان می دهد که سازمانهای تک بعدی که به سایر فاکتورهای محیطی وسازمانی توجهی نکرده اند، کمتر توانسته اند به اهداف تعیین شده در کسب وکار خود نائل آیند.
معرفی سازمانهایی با بیشترین اعتماد به نفس
ارقام حاصل از سنجش شاخص اعتماد به نفس در ۲۰ شرکت اول از شرکتهای مورد تحقیق، اعداد ۶۷ تا ۷۶ از صد (بیشترین مقدار شاخص ۱۰۰ است) را نشان می دهد. در ارزیابی شرکتها، دو نکته عجیب و جالب به چشم می خورد. نخست آنکه اولین شرکت مربوط به بخش مهندسی در انگلستان است که در طول سالهای اخیر تحت فشار شدید بازار بوده است که این امر موجب شد که با اعتماد به نفس بالا و همت فزاینده، خود را حفظ کند. نکته دوم اینکه شرکتهای فعال در امر خدمات و پیمایش اطلاعات و تولید فناوری بخصوص فناوری اطلاعات، جزو شرکتهای با شاخص بالا هستند که این موضوع هم به دلیل آن است که این سازمانها خود تولید کننده فناوری و دانش اولیه بودند که به عنوان بزرگترین مزیت آنها به شمار می رود. لازم به ذکر است که توزیع مقدار BC در بسیاری از شرکتهایی که تحت پوشش قرار دارند بین ۶۰ – ۵۱ است و تنها ۱درصد جمع نمره بالای۷۰ را کسب کرده اند. مسئله جالب توجه دیگر دراین تحقیق، میزان پراکندگی منطقه ای و جغرافیایی ۱۰۰ شرکت برتر در کسب امتیاز بالا درشاخص BC است. کشور انگلستان با بیشترین و کشورهای آلمان، هلند و سوئد با کمترین میزان توزیع، در ۱۰۰ شرکت برتر هستند.
از ۱۰۰ شرکت برتر، ۱۶ شرکت فعالیت حمل ونقل کالا داشته، ۱۸ شرکت تولیدی بوده اند، ۱۲ شرکت به خدمات مالی اشتغال داشته اند و کلیه ۵۴ شرکت بعدی، درقالب خدمات و سرمایه گذاری بر روی IT، رایانه، ارتباط الکترونیک و خرده فروشی، فعالیت داشته اند.
برای بدست آوردن مقدار کلی شاخص BC، مقادیر پنج محور فعالیت در تحقیق (فرهنگ، مشتری مداری، سرمایه گذاری، عملکرد و اقتصاد)، تلفیق شدند، به طوری که بتوان به یک تعادل در عناصر اصلی رسید تا از این طریق بتوان به راهکارهایی جهت بیشینه نمودن میزان هرکدام از عناصر دست یافت.
برای تعیین و مقایسه شرکتها بر اساس نمره کسب شده در BC، شرکتهایی که بیشترین مقادیر و کمترین مقادیر را کسب کرده اند، مشخص و حد بالا و پایین مقدار BC مشخص شد. نمودار۲، ازطریق نمودار راداری، حد بالا و پایین را در ۵ محور اصلی فعالیت نشان می دهد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که در شرکتهایی که محور فعالیت آنها اقتصاد است، مقادیر بدست آمده نمی تواند کاملا” تحت کنترل شرکت باشد و درضمن از یک شرکت به شرکت دیگر در یک کشور نیز نمی تواند زیاد متغیر باشد، زیرا کلیه شرکتهای یک کشور با یک زیربنای اقتصادی درحال فعالیت هستند. بنابراین درصورتی که یک شرکت با فعالیت اقتصادی، نمره بالایی در BC بدست بیاورد و مثلا شرکتهای دیگر با فعالیت اقتصادی در همان کشور، نمره پایینی آورده باشند، متاثر از وضعیت و سیاستهای اقتصادی کشور نیست و مرتبط با خود شرکت است.

======