عنوان

+

مقاله قوانین اساسی برق

مقاله قوانین اساسی برق

فهرست/چکیده

+

قانون اُهم: با توجه به این که ولتاژ باعث جاری شدن جریان الکتریکی در مدار بسته می شود و مقاومت با عبور جریان مخالفت می کند رابطه بین ولتاژ جریان و مقاومت وجود دارد که اولین بار توسط جرج سیمون اهم فیزیک دان آلمانی کشف شد و به نام قانون اُهم معروف است این قانون به صورت زیر بیان می شود مقدار جریان در یک مدار جریان مستقیم با ولتاژ آن نسبت مستقیم و مقاومت آن نسبت معکوس دارد اگر شدت جریان I بر حسب آمپر A ولتاژ بر حسب ولت باشد مقاومت بر حسب اُهم (R) خواهد بود.
مثال: جریانی را که از یک مصرف کننده ۳ اهمی با ولتاژ ۶ ولتی عبور می کند محاسبه نماید. مقدار و ولتاژ را در حالتی جریان ۲ آمپر از مقاومت ۱۰۰ اهمی عبور می کند حساب کنید.
مقدار جریان در یک مدار AC با ولتاژ آن رابطه مستقیم و با مقاومت ظاهر آن (امپدانس) نسبت معکوس دارد (واحد امپدانس نیز اهم می باشد). امپدانس در یک مدار جریان متناوب که شامل یک مقاومت اهمی و یک مقاومت سلفی می باشد که به صورت سری پشت سر هم بسته شده اند از رابطه زیر به دست می آید.
دریک مدار اهم سلفی در صورتی که مقدار مقاومت های اهمی و سلفی برابر ۶ یا ۸ اهم باشد و این مجموع به ولتاژ مؤثر ۱۰۰ ولت متصل شده باشد جریان مدار چند آمپر می شود؟
ژول W=RI22t w.sJ
۲- قانون ژول: در اثر عبور جریان الکتریکی از مقاومت اهمی انرژی الکتریکی به حرارت تبدیل می شود قانون ژول می گوید که کار یا انرژی گرمائی حاصل عبور جریان در یک هادی با مقاومت الکتریکی هادی R توان دوم شدت جریان و مدت زمان عبور جریان نسبت مستقیم دارد. اگر جریانی به شدت ۴ آمپر به مدت یک ساعت از کابل نازکی به مقاومت ۲۰ اهم بگذرد چه مقدار مقاومت الکتریکی در کابل به صورت گرما اتلاف می شود؟

======