دانلود مقاله شبیه ساز OPNET

مقاله شبیه ساز

قیمت :   ۵۵۰۰ تومان ( پنج هزار و پانصد  تومان)

تعداد صفحات:

۵۵  ( پنجاه و پنج)

دسته :

کامپیوتر و IT

نوع فایل:

Word

توضیحات:

قابل استفاده جهت پروژه پایانی و شیوه ارایه مطالب

دانلود مقاله شبیه ساز OPNET

فهرست مطالب :

عنوان

‫۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

‫۲-

‫۳-

‫۳-۱- وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺷﺒﻜﻪ ‪(Network editor or Project editor‬‬)

‫۳-۱-۱)

‫۳-۱-۲) ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ

‫۳-۱-۳ ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی‬

‫۳-۲)

‫۳-۲-۱) اﻧﻮاع ﻣﺎژوﻟﻬﺎ در وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ‪Node‬‬

‫۳-۲-۲) ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ‪Node‬‬

‫۳-۲-۳) دﻛﻤﻪ ﻫﺎی اﺑﺰار‬

‫۳-۳) وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ‪Process‬‬

‫۳-۳-۱) ﺣﺎﻻت اﺟﺒﺎری ۱ و ﻏﻴﺮ اﺟﺒﺎری‬

‫۳-۳-۲) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ‪process‬‬

‫۳-۳-۳) دﻛﻤﻪ ﻫﺎی اﺑﺰار‬

‫۳-۳-۴) ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ‪Porto-C‬‬

‫۴-

‫۴-۱) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ‪ TCP‬در ‪OPNET‬‬

‫۴-۲) اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی در ‪TCP‬‬

‫۴-۳)

منابع و ماخذ

 

چکیده :

OPNET یک شبیه ساز تجاری بوده که برای شبیه سازی پروتکلهای رایج در شبکه و مدلهای مختلف در شبکه های با رنج بسیار متنوع به کار می رود . به طوریکه در این نرم افزار مدلهایی برای شبیه سازی شبکه هایی از ابعاد کوچک و در حد یک LAN ساده تا شبکه های ماهواره ای بزرگ وجود دارد. در این نرم افزار از شبیه سازی رویدادهای گسسته جهت آنالیز عملکرد و رفتار شبکه ها استفاده می شود. این نرم افزار بر روی سیستم عاملهای Windows و Solaris قابل نصب است. همچنین برای اجرای صحیح شبیه سازی باید کامپایلر C++ یا ANSI نصب شده باشد. پس از نصب کامل نرم افزار که شامل قسمتهای Modeler و Model library و documentation است و اجرای اولیه آن جهت وارد کردن اطلاعات مربوط به License نرم افزار، می توان کار را با OPNET آغاز کرد. در شبیه ساز OPNET یک ساختار سلسله مراتبی برای شبیه سازی به کار می رود. به عبارت دیگر مسئله در سطوح مختلف تعریف می شود که در هر سطح جنبه های مختلف مدل مطرح می شود. کتابخانه این شبیه ساز بسیار کامل بوده و شامل آخرین پروتکلها و مدلهای ارائه شده در زمینه شبکه است. همچنین این قابلیت را نیز دارا می باشد که پژوهشگران شبکه برای خود اقدام به روز رسانی مدلهای موجود در آن می کنند.

واژگان کلیدی : ، OPNET ، ، ،

 

‫۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫اﻣﺮوزه ﺑﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ را آﻧـﺎﻟﻴﺰ و‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣﺎن ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺪه ﻫﺎی ﻧـﻮﻳﻦ ﺧـﻮد‬ ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی رﻓﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎی ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎز اﺑـﺰار ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮای‬ ‫ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻛﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﺑـﻮده‬ ‫و اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺎﺿﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺻـﻮرت دﻗﻴـﻖ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴـﺖ. از‬‫ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮاﺷﺎره ﻛﺮد:
‬REAL,INSANSE,NetSim,Maisie,Ns-2,U-Net‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان‬‫ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﻫﺎی ‪ BONeS,COMNET ,OPNET‬اﺷﺎره ﻛﺮد. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ‬ ‫از اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:‬
‫ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ‪ REAL‬ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﭘﻮﻳﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺘﺮل ازدﺣـﺎم و ﻛﻨﺘـﺮل ﺟﺮﻳـﺎن در‬‫ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی داده ﺑﺎ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ ﺑﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻮﭘﻮﻟﻮﮋی ﺷﺒﻜﻪ، ﭘﺮوﺗﻜـﻞ ﻫـﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﺶ از ۰۳‬ ‫ﻣﺎژول ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن و ازدﺣﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮد.‬
‫ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ‪ INSANCE‬ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘـﺎر اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻬـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ در زﻣﻴﻨـﻪ ‪ IP‬روی ‪ ATM‬ﻃﺮاﺣـﻲ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ‪ NetSim‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل ﻛﺮدن دﻗﻴﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺗﺮﻧﺖ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻌﻀـﻼت ﻣﻮﺟـﻮد‬ ‫در آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ‪ Maisie‬ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻮﻳﺴـﻲ ‪ C‬ﺑـﻮده و ﺑـﺮای ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزﻳﻬﺎی‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .
‬‫ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ را از دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد. ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ دﻳـﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑـﺮای‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺣﺎﻟـﺖ‬ ‫ﻛﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺑﻪ دو روش ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. روش اول ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ آﻧـﺎﻟﻴﺰ دﻗﻴـﻖ‬ ‫روﻳﺪادﻫﺎ و روش دوم ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی روﻳﺪادﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در روش اول ﺑﺮای ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی از ﻣﺪﻟﻬﺎی‬ ‫رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻌﺎدﻻت رﻳﺎﺿﻲ ﻣـﺪل ﻣـﻲ ﺷـﻮد.‬
‫ﻋﻴﺐ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ روش ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی در ﺳﺎده ﻛﺮدن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﺒﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺷـﺒﻴﻪ‬
‫ﺳﺎزی رﻓﺘﺎر ﭘﻮﻳﺎی ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ. اﻣﺎ در روش دوم ﺷﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی در ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﻳﻴﻦ )در ﺳـﻄﺢ ﺑﺴـﺘﻪ ﻫـﺎی‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﻜﻪ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و از اﻳﻦ رو ﻧﺘﺎﻳﺞ از دﻗﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در اﻳـﻦ روش ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﺷـﺒﻴﻪ‬ ‫ﺳﺎزی روﻳﺪادﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف روش اول ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻤﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ]۲[. اﻣـﺎ راه ﺣـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ دو روش در ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻫﺪف داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﺣﻔـﻆ دﻗـﺖ ﻣـﻮرد‬ ‫ﻧﻴﺎز در ﻣﻮارد ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﻫﺎ را اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزﻫﺎی ﻣﺮﻛـﺐ ﻳـﺎ دو رﮔـﻪ ﮔﻮﻳﻨـﺪ. از‬.
ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎز ۲-‪ NS‬ﻧﺴـﺨﻪ دوم‬
‫۲‬- ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦاﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ‫‪OPNET‬و۲-‪ ۳NS‬ اﺷﺎره ﻛﺮد ﺷﺒﻜﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ۴VINT‬ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ۲-‪ NS‬ﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ‬‫روﻳﺪاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎز ﻣـﺪﻟﻬﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻏﻠﺐ ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ را در ﺧـﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺎز ﺑـﻮدن ﻣﻨﺒـﻊ آن ۵ دارای‬ ‫ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﺪاول را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ‪ OPNET‬ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ‪ MIT‬و در ﺳﺎل ۷۸۹۱ اراﺋﻪ ﺷﺪ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ادوات ﺷﺒﻜﻪ، و ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﺷـﺒﻜﻪ‬ ‫ﺑﭙﺮدازد. ﻳﻜﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﺷﻲءﮔﺮا ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﻛـﻪ روﻧـﺪ ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی را ﺑـﺮای‬ ‫ﻃﺮاح ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎی آن ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﺑـﻮدن روﻧـﺪ‬ ‫ﻃﺮح رﻳﺰی ﻣﺴﺌﻠﻪ در آن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻨﺎرﻳﻮ و اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ‬ ‫ﺳﺎزی در آن، در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﻛﺮد.‬
‫۲- ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ‪OPNET‬‬
‫OPNET‬ﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﺗﺠﺎری ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎی راﻳﺞ در ﺷﺒﻜﻪ و ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ رﻧﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﻟﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺷﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﺑﻌﺎد ﻛﻮﭼﻚ و در ﺣﺪ ﻳﻚ ‪ LAN‬ﺳﺎده ﺗﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاه ای ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد. در‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی روﻳﺪادﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد و رﻓﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.‬
‫اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎی ‪ Windows‬و ‪ Solaris‬ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮای اﺟـﺮای‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎﻳﺪﻛﺎﻣﭙﺎﻳﻠﺮ + +‪ C‬ﻳﺎ ‪ ANSI‬ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﻧﺼـﺐ ﻛﺎﻣـﻞ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻛـﻪ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ‪ documentation, Model library , Modeler‬اﺳﺖ و اﺟﺮای اوﻟﻴﻪ آن ﺟﻬﺖ وارد‬ ‫ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ‪ license‬ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎر را ﺑﺎ ‪ OPNET‬آﻏﺎز ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺲ‬ ‫از اﺟﺮای ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﻨﺠﺮه اﺻﻠﻲ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد.‬
‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻛﻠﻲ از اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﺗﻮاﻧﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻛﺮد:‬
‫اﻟﻒ- اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز اﺑﺰار ﻫﺎی ﭘﺮﻗﺪرﺗﻲ را در ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛـﺎرﺑﺮ در اﻧﺠـﺎم ۴ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳـﻚ‬ ‫ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی، ﻣﻲ ﺗﻮان ۴ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ. اﻳـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ‬‫در ﺷﻜﻞ ۲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺮاﺣـﻞ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه‬ ‫در ﺷﻜﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺟﺮاء ﻛﺮد.‬

‫ب- در ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ‪ OPNET‬ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺮای ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ رود. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺪل ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬
‫پ- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬـﺎ و ﻣـﺪﻟﻬﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را ﻧﻴﺰ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺷﺒﻜﻪ ﺑـﺮای ﺧـﻮد اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺑـﻪ روز‬ ‫رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻛﻨﻨﺪ.‬

 

‫۳- ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ در ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز‬‫‪OPNET‬‬
‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ روﻧﺪ ﻃﺮح رﻳﺰی ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی در آن دارای ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬
‫‪ Network ( Ι‬ﻳﺎ ‪Project‬‬
‫‪Node ( ΙΙ‬‬
‫‪Process ( ΙΙΙ‬‬
‫ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ اﺑﺰار ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ۱ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻛـﺪام ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ دﻳـﺪ‬ ‫ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ از ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ. در ﺳـﻄﺢ اول ﻃﺮاﺣـﻲ، ﺗﻮﭘﻮﻟـﻮژی‬ ‫ﻛﻠﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮه ﻫﺎ، ﻟﻴﻨﻜﻬﺎ و… رﺳـﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. در ﺳـﻄﺢ ‪ Node‬رﻓﺘـﺎر ﺗـﻚ ﺗـﻚ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺷـﺒﻜﻪ‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ در ﺷﺒﻜﻪ ﻳﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎی آن‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ، در ﺳﻄﺢ ‪ Node‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﻳـﻪ ای ﻫـﺮ ﻋﻨﺼـﺮ ﺷـﺒﻜﻪ و ارﺗﺒـﺎط‬ ‫ﻣﻴﺎن ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻃﺮاﺣﻲ، ﺑﺎ ﻣﺎژوﻟﻬﺎ و دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ۲ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻳﻢ ‫.‬

‫در ﺳﻄﺢ ‪ process‬ﻫﻢ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد و رﻓﺘﺎر ﻫﺮ ﻣﺎژول را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد. در واﻗﻊ وﻇﻴﻔﻪ ای ﻛـﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺎژول ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد را اﺻﻄﻼﺣﺎ ‪ process‬ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻫﺮ ‪ process‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺑـﻮده‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺪود ۳ )‪ (FSM‬ﻣﺪل ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺳـﻄﺢ، ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﺒﻨـﺎی زﺑــﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻮﻳﺴــﻲ ‪ Porto-C‬ﺻـﻮرت ﻣــﻲ ﮔﻴـﺮد. ‪ Porto-C‬ﺑــﺮای ﻣـﺪل ﻛــﺮدن ﭘﺮوﺗﻜﻠﻬــﺎ و ‫اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻬﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷـﺎﻣﻞ ﻳـﻚ ﻣﺤـﻴﻂ ﮔﺮاﻓﻴﻜـﻲ از دﻳﺎﮔﺮاﻣﻬـﺎی ‪ ، ۱STD‬ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ای از‬ ‫دﺳﺘﻮرات ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﻪ ‪ ۲ KPs‬ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ، و زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ‪ C‬ﻳﺎ ++‪ C‬اﺳﺖ. ﻫﺮ ‪ STD‬از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ‬ ‫ای از ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺧﺪاد ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﮔـﺬار ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬـﺎ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد‬.
‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮﻫﺎی اﺻﻠﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻣﺤﻴﻄﻬﺎی وﻳﺮاﻳﺶ دﻳﮕـﺮی ﻧﻴـﺰ در ‪ OPNET‬وﺟـﻮد دارﻧـﺪ.‬‫اﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻪ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ اﺻﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻣﺪﻟﻬﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ‬‫در وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﺷﻜﻞ (۵) ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی‬ ‫در ‪ OPNET‬ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬
‫در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺑﻌﺪی ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.‬

 

‫۳-۱- وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺷﺒﻜﻪ ‪(Network editor or Project editor‬‬)
‫اﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﻣﺤﻴﻂ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ وﻳﺮاﻳﺸـﮕﺮ ﺗﻮﭘﻮﻟـﻮژی ﻛﻠـﻲ ﺷـﺒﻜﻪ ﺑـﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻬﺎﻳﻲ از ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ادوات و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ﺷﺒﻜﻪ ﻛـﻪ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ اﻳـﻦ ﻧـﺮم اﻓـﺰار‬‫ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺪل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮه ﻫﺎ و ﻟﻴﻨﻜﻬﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬‫اﻳﻦ ﮔﺮه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﮔﺮه ﻫﺎ دارای ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ است.
‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻟﺨﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای رﺳﻢ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ در اداﻣـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ داد‬ ‫ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮه ﻫﺎ و ﻟﻴﻨﻜﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ را از ﭘﻨﺠـﺮه ای ﻛـﻪ ‪ object palette‬ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ روش‬ ‫ﻛﺸﻴﺪن و‬‫رﻫﺎ ﻛﺮدن ۱ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﺷﺒﻜﻪ وارد ﻛﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای رﺳﻢ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎی ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد وﺳـﻴﻊ در اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد.

 

فایل کامل این تحقیق ۵۵ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *