عنوان مقاله


فهرست مطالب

دستگاه های خودپرداز
چگونگی کار دستگاه خودپرداز
ATM ها چگونه کار می کنند؟
قسمت های دستگاه خود پرداز
همچنین دستگاه خودپرداز ۴ قسمت خروجی دارد
تشخیص اسکناس ها
واریز وجه
امنیت ATM
ATM ها چگونه کار میکنند؟
قسمت های دستگاه خود پرداز
واریزوجه
امنیت ATM
ساخت اولین دستگاه خودپرداز توسط دانشجویان ایرانی
خودپرداز در زبانهای دیگر
داستان نخستین خود پرداز بانکی
۲-تعیین مبلغ چک
۳-حسابهای دومنظوره
۴-دستور پرداخت
۵-واحد امداد مشتریان
۶-سامانه گویا
۷-پرداخت قبوض خدمات شهری از طریق تلفن ۱۵۵۳
۸- شعب ۷۲۴
۹-خود پردازهای سیار
انتقال وجه بینبانکی
۱۱-بیمه عمر و بیمهسپهر
الف) بیمه عمر
 ب ) بیمه سپهر کارت مشتریان
۱۲-حوالجات بین شهری  در سیستمسپهر
۱۳-اتوبانک صادرات
۱۴- سایر خدمات
منبع

======