عنوان

+معماری مهد کودک

فهرست/چکیده

+

این پروژه مربوط به طراحی یک خانه کودک می باشد که شامل توضیحات کامل و نقشه های کامل میباشد.
این پروژه شامل ۶ فصل میباشد :
مقدمه و چکیده
۱ – شناخت جغرافیایی ،تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی مراغه
۲ – بررسی ساختار خانه ،قیاس خانه سنتی با مدرن و نمونه خانه ها
۳ – شناخت کودک ،حقوق کودک ،نیازهای اساسی کودک و مراحل رشد کودک
۴ – نمونه ها و مصادیق خانه کودک
۵ – بررسی ضوابط و استادنداردهای لازم برای طراحی خانه کودک
۶ – روند طراحی

======