نوع فایل

تعداد صفحات

ورد – Word

۸ صفحه

پیش نمایش قسمتی از این مقاله

 مشکلات و محدودیت های روش ER و EER1– دام حلقه‌ای

هنگامی ایجاد می‌شود که با داشتن مثلا سه ارتباط دو موجودیتی، وجود یک ارتباط سه موجودیتی را نتیجه بگیریم در وضعی که این استنتاج درست نباشد

۲– دام چندشاخه (چتری)

این نوع دام وقتی ایجاد می‌شود که بین یک نوع موجودیت E و هریک از دیگر انواع موجودیت F، G و … ارتباط ۱:N با مشارکت الزامی وجود داشته باشد، ولی ارتباط بین مثلا F و G، در مدلسازی دیده نشده باشد.

۳– دام شکاف

هنگامی ایجاد می‌شود که بین دو نوع موجودیت E و F، یک ارتباط باچندی ۱:N و مشارکت الزامی وجود داشته باشد، ولی F خود با نوع موجودیت G، ارتباط ۱:N با مشارکت غیرالزامی داشته باشد. به دلیل غیر الزامی بودن ارتباط بین F و G، نمی‌توان همه اطلاعات دوموجودیتی در مورد ارتباط بین نمونه‌های دو نوع موجودیت E و G را بدست آورد

محدودیتهای روش ER که در روش EER برطرف گردیدند:

تجزیه

ترکیب

تخصیص

تعمیم

تجمع

وراثت صفت

تجزیه :

تجزیه یا جداسازی یعنی یک شیئ کل را به اجزاء تشکیل‌دهنده آن تقسیم کنیم. شیئ کل صفات، ساختار و رفتار خود را دارد و هریک از اجزاء نیز صفات، ساختار و رفتار خاص خود را دارند. شیئ کل شامل اجزاء خود است و بین شیئ کل و اجزایش، ارتباط شمول وجود دارد. به این نوع ارتباط در EER، ارتباط ”جزئی است از …“ گفته می‌شود.

 ترکیب :

ترکیب، عکس عمل تجزیه است و در این عمل، با داشتن

Ei(i=1 , 2 , …) یک نوع موجودیت E را بازشناسی می‌کنیم

به نحوی که Eiها اجزاء تشکیل‌دهنده آن باشند

======