ماشین حساب مهندسی همراه با داکیومنت سورس کدهای پروژه

قیمت :   ۹۵۰۰ تومان ( نه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : (ماشین حساب پیشرفته یا مهندسی همراه با داکیومنت توضیحات کدهای پروژه )

پیاده سازی برنامه ماشین حساب مهندسی در سی پلاس پلاس    

در این برنامه ، شما می توانید عملیات های مربوط به ماشین حساب مهندسی پیشرفته را انجام دهید و نتیجه را مشاهده نمایید .

همراه با فایلهای EXE , CPP

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :


مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

در این قسمت توابع کتابخانه ای برنامه آورده شده است

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

#include<iomanip.h>

#include<stdlib.h>

#include<math.h>

/********************* functions *********************/

long double answer(long double [],char);

void print_chart(long double);

void check(char *[],int *,char *,char);

/*****************************************************/

آغاز تابع اصلی برنامه

void main()

{

refresh:

          int place=0,flag,n=0;

          long double c[2]={0};

          char f,st[20];         //f is a function

در این قسمت علایم و کاراکترهای مورد استفاده برنامه تعریف شده است

char *func[16]={“+”,”-“,”*”,”/”,”%”,”r”,”s”,”c”,”p”,”L”,”l”,”t”,”e”,”!”,”i”,”A”};

          print_chart(0);

          for(int k=0;k<20;k++)

                   st[k]=NULL;

          for(;;)

          {

                   st[n]=getch();

                   check(func,&flag,&f,st[n]);

                   if(flag==1)

                   {

                             c[place]=atof(st);

                             print_chart(c[place]);

                             n++;

                   }

                   else if(flag==0)

                   {

                             if(f==’A’)      //A refresh calculator

                                      goto refresh;

                             در این قسمت علایم و کاراکترهای مورد استفاده برنامه تعریف شده است

                             else if(f==’+’||f==’-‘||f==’s’||f==’c’||f==’r’||f==’e’||f==’!’|| f==’t’||f==’L’||f==’l’||f==’i’)

                             c[1]=0;

                             else if(f==’p’|| f==’*’ || f==’/’)

                                      c[1]=1;

                             c[0]=answer(c,f);

                             print_chart(c[0]);

                             place=1;

                             n=0;

                             for(int i=0;i<20;i++)

                                      st[i]=NULL;

                   }

                   else if(flag==2)

                   {

                             c[0]=answer(c,f);

                             print_chart(c[0]);

                   }

          }

}

/*********************************** check function ***********************************/

void check(char *func[12],int *flag,char *f,char number)

{

          for(int i=0;i<16;i++)

          {

                   if(number==*func[i])

                   {

                             *flag=0;

                             *f=*func[i];

                             return;

                   }

                   else if(number==char(13))

                   {

                             *flag=2;

                             return;

                   }

                   else if(number>47 && number<58 || number==’.’)

                   {

                             *flag=1;

                             return;

                   }

          }

          *flag=3;

}

/*************************** return Answer of functions ******************************/

در قسمت زیر شرطهای انتخاب یک عملگر توسط کاربر تعیین شده است و تابع مورد نظر آن فراخوانی می گردد .

long double answer(long double c[],char f)

{

          long double d=c[0];

          if(f==char(13))

                   return d;

          switch(f)

          {

          case ‘+’:

                   d=c[0]+c[1];

                   break;

          case ‘-‘:

                   d=c[0]-c[1];

                   break;

          case ‘*’:

                   d=c[0]*c[1];

                   break;

          case ‘/’:

                   d=c[0]/c[1];

                   break;

          case ‘%’:

                   d=int(c[0])%int(c[1]);

                   break;

          case ‘r’:

                   d=sqrt(c[0]);

                   break;

          case ‘s’:

                   d=floor(sin(c[0]*.017452)*1000+.5)/1000;

                   break;

          case ‘c’:

                   d=floor(cos(c[0]*.017452)*1000+.5)/1000;

                   break;

          case ‘L’:

                   d=log(c[0]);

                   break;

          case ‘l’:

                   d=log10(c[0]);

                   break;

          case ‘p’:

                   d=pow(c[0],c[1]);

                   break;

          case ‘t’:

                   d=floor(tan(c[0]*.017452)*1000+.5)/1000;

                   break;

          case ‘e’:

                   d=exp(c[0]);

                   break;

          case ‘!’:

                   {

                             d=1;

                             for(int i=1;i<=c[0];i++)

                                      d=d*i;

                   }

                   break;

          case ‘i’:

                   d=1/c[0];

                   break;

          }

          return d;

}

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »