ماشین حساب ساده با جاوا

ساده  با

قیمت :   ۵۰۰۰  تومان ( پنج هزار تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

جاوا

توضیحات:


توضیحات : 

کد پیاده سازی ساده چهار عمل اصلی در    


همراه با فایلهای . , .java

بخشهایی از سورس کد این :

BEGIN:initComponents
private void initComponents() {

jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
display = new javax.swing.JTextField();
jButton1 = new javax.swing.JButton();
btnadd = new javax.swing.JButton();
btnsub = new javax.swing.JButton();
btnmul = new javax.swing.JButton();
btndiv = new javax.swing.JButton();
btnequal = new javax.swing.JButton();
jButton3 = new javax.swing.JButton();
jButton5 = new javax.swing.JButton();
jButton2 = new javax.swing.JButton();
jButton6 = new javax.swing.JButton();
jButton7 = new javax.swing.JButton();
jButton9 = new javax.swing.JButton();
jButton10 = new javax.swing.JButton();
jButton11 = new javax.swing.JButton();
clear = new javax.swing.JButton();
jButton14 = new javax.swing.JButton();
decimal = new javax.swing.JButton();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
setTitle(“Calculator”);
setAlwaysOnTop(true);
setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT_CURSOR));
setIconImages(null);
setResizable(false);

display.setEditable(false);
display.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 3, 14));
display.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.RIGHT);
display.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());

jButton1.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton1.setText(“7”);
jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton1ActionPerformed(evt);
}
});

btnadd.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnadd.setText(“+”);
btnadd.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnaddActionPerformed(evt);
}
});

btnsub.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnsub.setText(“-“);
btnsub.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnsubActionPerformed(evt);
}
});

btnmul.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnmul.setText(“x”);
btnmul.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnmulActionPerformed(evt);
}
});

btndiv.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btndiv.setText(“/”);
btndiv.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btndivActionPerformed(evt);
}
});

btnequal.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 18));
btnequal.setText(“=”);
btnequal.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnequalActionPerformed(evt);
}
});

jButton3.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton3.setText(“8”);
jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton3ActionPerformed(evt);
}
});

jButton5.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton5.setText(“9”);
jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton5ActionPerformed(evt);
}
});

jButton2.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton2.setText(“4”);
jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton2ActionPerformed(evt);
}
});

jButton6.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton6.setText(“5”);
jButton6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton6ActionPerformed(evt);
}
});

jButton7.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton7.setText(“6”);
jButton7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton7ActionPerformed(evt);
}
});

jButton9.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton9.setText(“1”);
jButton9.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton9ActionPerformed(evt);
}
});

jButton10.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton10.setText(“2”);
jButton10.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton10ActionPerformed(evt);
}
});

jButton11.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
jButton11.setText(“3”);
jButton11.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
jButton11ActionPerformed(evt);
}
});

clear.setFont(new java.awt.Font(“Arial”, 1, 12));
clear.setForeground(new java.awt.Color(255, 0, 51));
clear.setText(“C”);

تصاویری از محیط این برنامه :

=================================پرداخت آنلاین در کلیه ساعات شبانه روز و دانلود آنلاین پروژه + سورس کامل آن

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »