کاربرد سیستم های صف در کنترل موجودی

کاربرد سیستم های صف در کنترل موجودی

قیمت :   ۱۴۵۰۰تومان ( چهارده هزار و پانصد تومان)

تعداد صفحات:

۱۵۸  (صد و پنجاه و هشت)

دسته :

مهندسی صنایع

نوع فایل:

Word

توضیحات:

قابل استفاده جهت پروژه پایانی

فهرست مطالب :

فصل اول : مبانی نظری تحقیق

بخش اول : ادبیات تحقیق

۱-۱- تعریف موضوع

۱-۲- اهمیت موضوع

۱-۳- سابقه پژوهش

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۵- فرضیات تحقیق

۱-۶- روش جمع آوری اطلاعات

۱-۷- محدودیت های تحقیق

۱-۸- روش تحقیق

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

فصل دوم : شناخت

بخش اول : مبانی نظری سیستم صف

مقدمه

۱-۱-تاریخچه سیستم صف

۱-۲- تعریف سیستم صف

۱-۳- مشخصه های فرآیند صف بندی

۱-۳-۱ – الگوی ورود مشتریان

۱-۳-۲- الگوی ارایه سرویس سرویس دهنده

۱-۳-۳- نظم صف

۱-۳-۴- ظرفیت سیستم

۱-۳-۵- تعداد باجه های سرویس

۱-۳-۶- تعداد مراحل سرویس

۱-۴ – نماد گذاری

۱-۵- محدودیت های سیستم صف

۱-۶- قانون لیتل

بخش دوم : مبانی نظری کنترل موجودی

مقدمه

۲-۱- تاریخچه کنترل موجودی

۲-۲- تعریف کنترل موجودی

۲-۳- مشکلات موجودی

۲-۴- نقش و اهداف برنامه ریزی و کنترل موجودی ها

۲-۵- تعریف اصطلاحات مرسوم

۲-۶- دلائل اصلی نگهداری کنترل موجودی

۲ -۷- انواع موجودی

۲-۸- جهت گیری سازمان ها نسبت به موجودی

۲-۹- ویژگی های سیستم موجودی

۲-۹-۱- تقاضا:

۲-۹-۲- جایگزینی

۲-۹-۳- محدودیت ها

۲-۱۰- انواع مختلف سیستم های موجودی

۲-۱۰-۱- سیستم های موجودی مرور دائم یا مقدار سفارش ثابت

۲ – ۱۰ – ۲ –

۲ – ۱۰ – ۳ –

۲ – ۱۰ – ۴-

۲ – ۱۰ – ۵- سیستم موجودی جایگزینی بهینه

۲ – ۱۰ – ۶-

۲ – ۱۰ – ۷- سیستم موجودی مقدار سفارش تکی

۲ – ۱۰ – ۸ – سیستم موجودی برنامه ریزی احتیاجات مواد

۲ – ۱۰ – ۹ – سیستم موجودی تولید به موقع

۲ – ۱۰ – ۱۰ – سیستم موجودی تئوری محدودیت ها

۲-۱۱- ذخیره ایمنی

۲- ۱۱- ۱-

۲-۱۱-۲- ذخیره ایمنی در سیستم موجودی FOI

۲-۱۱-۳- تعیین مقادیر SS

۲-۱۱-۴- فرضیات ss

۲-۱۲- هزینه های موجودیها

۲-۱۲-۱- هزینه قیمت مواد یا هزینه مواد

۲-۱۲-۲- هزینه های سفارش دهی

۲-۱۲-۳-

۲-۱۲-۴- هزینه های مواجهه با کمبود کالا

۲-۱۳- نمودارهای موجودی در مقابل زمان

۲-۱۴- حذف موجودی های راکد

۲-۱۴-۱- اهداف حذف

بخش سوم : انبار و انبار داری

۳-۱-مقدمه

۳-۲-تعریف انبار

۳-۳-

۳-۴-انواع انبار

۳-۴-۱-انواع انبار از نظر نوع کالایی که در آن نگهداری می شود

۳-۴-۲-انواع انبار از نظر چگونگی و ماهیت عمل

۳-۴-۳-

۳-۴-۴-انواع انبار از نظر انجام عملیات توسط انسان یا ماشین

۳-۵-

۳-۶- عوامل مهم در استقرار کالاها و مواد در انبار

۳-۶-۱- عمومیت

۳-۶-۲- میزان مراجعه به اقلام

۳-۶-۳- هم خانواده بودن اقلام

۳-۶-۴- هم مقصد بودن

۳-۶-۵- اولین ورودی، اولین خروجی

۳-۶-۶-

۳-۶-۷- خصوصیات اقلام

۳-۷-خصوصیات فیزیکی

۳-۸-سایر خصوصیات اقلام

۳-۹- سیاست های ذخیره سازی

۳-۹-۱-

۳-۹-۲-۱-احتیاجات فضا

۳-۹-۲- سیاست ذخیره سازی اختصاص یافته

۳-۹-۲-۱-احتیاجات فضا

۳-۹-۲-۲-مقایسه انبارش تخصیص یافته با تصادفی

۳-۹-۳- ذخیره سازی شاخص حجم به سفارش (COI )

۳-۹-۴- سیاست ذخیره سازی بر اساس کلاس

۳-۹-۵- سیاست انبارداری اشتراکی

۳-۹-۵-۱-احتیاجات فضا

۳-۱۰- روش های انبار نمودن کالا

۳-۱۰-۱- روش انباشته ( کپه ای)

۳-۱۰-۲- روش قفسه بندی

۳-۱۰-۳-طبقه بندی ABC برای اقلام موجودی

۳-۱۰-۴- اصول طبقه بندی ABC

 

فصل سوم : تجزیه و تحلیل

مقدمه

۳-۱-مدل تعیین مدت تحویل سفارش و کمبود مجاز اقتصادی با در نظر گرفتن تابع خطی برای
هزینه تقلیل و تابع توزیع نرمال برای تقاضا در مدت تحویل

۳-۲-مدل بندی مسئله

۳-۳-الگوریتم حل مسئله

۳-۴- مدل تعیین مدت تحویل ،سفارش و کمبود مجاز اقتصادی با در نظر گرفتن تابع نمایی
برای هزینه تقلیل و تابع توزیع نرمال برای تقاضا در مدت تحویل

۳-۵-مدل بندی مسئله

۳-۶- الگوریتم حل مسئله

۳-۷- نماد گذاری صف

۳-۸- مدت بین دو ورود متوالی

۳-۹- زمان سرویس

۳-۱۰- تعداد باجه های سرویس

 

فصل چهارم : نتیجه گیری

مقدمه

۴-۱- چگونگی جمع آوری داده ها

۴-۲- امنیت و حدود دسترسی

۴-۳- ارتباط سیستم انبار با سایر سیستم‏ها

۴-۴-مطالعه موردی : فروشگاه زنجیره ای اتکا

۴-۴-۱- آشنایی با فروشگاههای زنجیره ای

۴-۴-۲- تعریف

۴-۴-۳- آشنایی با سازمان اتکا

۴-۴-۴-فروشگا ههای اتکا

۴-۴-۵- شرح سیستم صف فروشگاه

۴-۵- بیان مسئله به صورت ریاضی

۴-۶- نحوه حرکت مشتریان در فروشگاه

۴-۷-تدوین مدل

۴-۸- فرضیات مدل

۴-۹- نمادها

۴-۱۰- مدل بندی مسئله

منابع

مقدمه :

علت و هدف وجودی قسمت برنامه ریزی و کنترل موجودی در سازمان ، تامین نیاز سازمان به مواد اولیه و کالا به نحوی که کمترین هزینه و بالاترین کارایی را حاصل کند ، می باشد . واحد برنامه ریزی نیز باید در چهار چوب کل سازمان مورد نظر باشد و لذا قسمت برنامه ریزی کنترل مواد نیز باید در کل مجموعه شرکت مورد بررسی قرار گیرد . از اینرو شناخت علمی جایگاه و دامنه عملکرد این قسمت بسیار ضروری است .
یکی از ویژگی های مهم این سیستم زنده بودن آن است و اینکه برای زنده ماندن نیاز به ورود انرژی ، اطلاعات و کنترل مستمر دارد . حدود سازمانی آن مشخص است ولی سخت و نفوذ ناپذیر نیست . سیستمی باز است و با محیط اطراف خود در ارتباط انرژی و اطلاعات می باشد .
در این تحقیق ابتدا سیتم صف و کنترل موجودی ، به صورت مستقل مورد بررسی قرار گرفتند و پس از آن به بررسی یک سیستم کنترل موجودی با مدت تحویل تصادفی پرداخته شد ، و با استفاده از نمادهای سیستم صف ، سیستم ارائه شده نماد گذاری گردید . در فصل آخر با استفاده از یک مطالعه موردی به تجزیه و تحلیل این روابط پرداخته شده است .

 

فصل اول : مبانی نظری تحقیق

بخش اول : ادبیات تحقیق

۱-۱تعریف موضوع :

رقابت در بازار کار و تولیدات صنعتی بیش از پیش کارخانجات و مراکز صنعتی را ملزم به بهره گیری از سیستمی جامع و پویا می نماید تا با بهره گیری از آن بتوانند موفقیت خود را در این عرصه تضمین نمایند .

کنترل موجودی یکی از راهکارهایی است که می تواند به این خواسته جامه عمل بپوشاند.با برنامه ریزی صحیح در امر تولید و موجودی ها و کنترل آنها ، قادر خواهیم بود از مواد ، تجهیزات ، نیروی انسانی و سایر منابع به نحو مؤثر و کارا بهره گرفته و محیطی خلاق ، پویا و فعال برای کار وتلاش بوجود آوریم ، ضمن آنکه خواهیم توانست رقابتی سازنده وروبه رشد را ایجاد کنیم .در این پژوهش سیستم صف به عنوان راهکاری دیگر مورد توجه قرار گرفته است ، چراکه جهت انجام صحیح و به موقع کارها و سفارشات افزایش بهره وری و بکارگیری منابع و نیروی انسانی با کمترین میزان خطا تأثیر زیادی داشته و می تواند القاء نظم و آرامش در محیط کار را به عهده گیرد . و همچنین باعث کاهش تعداد خدمت دهنده ها بدون کاهش راندمان ( ارائه سرویس بهتر به مشتریان ) ایجاد انگیزه بین خدمت دهندگان جهت بهبود کار ، اختصاص پاداش به کارمندان براساس گزارشات دقیق سیستم ، ارائه انواع گزارشات از باجه های سرویس دهی و صفوف جهت تصمیمات مدیریتی و افزایش تمرکز کارکنان می گردد.

مطابق با آنچه گفته شد در این پژوهش به کاربرد سیستم صف در کنترل موجودی پرداخته تا بدین طریق بتوان گامی نو ، ناشی از تلفیق این دو مبحث با یکدیگر برداشت .

از این رو در جهت افزایش راندمان کنترل موجودی ، از مشخصه های سیستم صف بندی استفاده نموده تا بتوان از نقاط قوت این مبحث ( سیستم صف ) در کنترل موجودی بهره گیری نمود .

۱-۲- اهمیت موضوع :

یکی از مشکلات کارخانجات و مراکز صنعتی عدم وجود یک سیستم کنترل موجودی منسجم می باشد مقوله های مهم کنترل در واحدهای تولیدی –  صنعتی ، کنترل موجودی است که به دلیل نقش اساسی آن در کاهش هزینه های کل موسسه و بقای آن در محیط رقابتی امروز ، مورد توجه بسیاری از واحدهای صنعتی قرار گرفته است . چنانچه کار تولید در صنایع بدون برنامه و متعاقب آن کنترل انجام پذیرد ، نه تنها بهره وری پایین آمده ، بلکه هیچگونه ملاک و معیاری راجع به عملکرد بخش های مختلف وجود نداشته ، ارتباطات داخل سازمان را دچار اختلاف نموده و مشتریان را ناراضی خواهد ساخت .

مشکلاتی که ازعدم رعایت کنترل موجودی ناشی می گردند عبارتند از :

 • کمبود موجودی لازم، منجر به توقف پروژه ها می گردد .
 • راکد شدن موجودی غیر ضروری باعث بلوکه کردن سرمایه و هزینه نگهداری می گردد .
 • در پاره ای از موارد عدم کنترل موجودی صحیح موجب افزایش بیش از حد موجودی می گردد که ممکن است باعث ورشکستگی شود .
 • کمبود موجودی لازم ممکن است موجب تحمیل هزینه های فروش ازدست رفته و یا کسر اعتبار به سازمان گردد .
 • در زمینه برخی تولیدات و فناوری های خاص ، زیاد بودن موجودی مانعی برای طراحی به روز محصولات و ماندن در بازار رقابتی محصول نهایی می گردد .
 • نگهداری بیش از حد موجودی ها از جمله موجودی های فساد پذیر علاوه بر هزینه نگهداری باعث ایجاد خسارت به سازمان می گردد .
 • مقادیر زیاد موجودی باعث پایین آمدن نرخ بازگشت سرمایه می شود .

لذا به دلایل زیر پرداختن به مبحث کنترل موجودی مفید است :

 • موجودی یکی از دارایی های سازمان هاست که نیازمند ذخیره سازی ، تخصیص و کنترل است .
 • تمام سازمان ها موجودی دارند.
 • موجودی ها روی فروش تاثیر می گذارند :

– از نظر تولید درآمد .

– از نظر ارتباط با مشتریان .

۴- موجودی ها روی هزینه های تولید / عملیات تاثیر می گذارند

۵- مباحث کنترل موجودی تاثیر بسزایی بر توان رقابتی سازمان دارد .

برخی از صاحب نظران مدیریت موجودی ، نقش موجودی ها را در یک سازمان به نقش خون در در بدن انسان تشبیه کرده اند که گردش صحیح و مناسب آن موجب سلامت و تندرستی و عدم گردش صحیح و نامطلوب آن موجب مشکلات و بیماری های گوناگون می شود . به علاوه به دلیل سرمایه گذاری نسبتا ً زیاد در موجودی موسسات ، موجودی ها آشکارترین عامل در فعالیت های تولیدی بوده و بنابراین توجه خاصی را در برنامه ریزی و کنترل طلب می کنند .

“فردریک وینسلو تیلور ” پدر مدیریت علمی در کتاب خود به نام ” مدیریت کارخانه ” صریحا ً اذعان می نماید که ” موجودی کارخانه ها همان پول است اما بر خلاف پول بهره ای به آن تعلق نمی گیرد.” به دلیل همین اهمیت موجودی ها در حیات موسسات تولیدی است  که دانشمندان در اوایل قرن حاضر پیوسته در جستجوی قواعد و فرمولهایی بوده اند که به کمک آنها بتوانند مدیران واحد های تولیدی را در تصمیم گیری های مرتبط با موجودی ها ، یاری نمایند . حجم عظیم کتب و مقالاتی که در این زمینه  در غرب منتشر شده است ، گواهی بر این مدعاست . آمار بیانگر این است که حدود ۳۵ درصد دارایی های کارخانجات تولیدی در انبار ها نگهداری می گردند که این رقم در کشور های در حال توسعه ، بعلت نوسانات بازار ، پراکندگی و دوری تولید کنندگان مواد اولیه و قطعات یدکی ( که اغلب در خارج ا ز کشور قرار دارند ) معمولا ً بیشتر از این مقدار است .

هم اکنون کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از موجودی ها ، یکی از عوامل اصلی و شاید مهم ترین عاملی است که تولید کنندگان کشورهای صنعتی جهت کاهش قیمت تولدات خود و موفقیت در بازارهای داخلی و خارجی بر آن تاکید دارند . به عنوان مثال استفاده از سیستم jit  در کنترل موجودی کارخانه تویوتای ژاپن موجب ۱۵ درصد کاهش در هزینه های تولید اتومبیل گردید .

در کشور ما مسئله کمبود نقدینگی ریالی و ارزی از مشکلات عمده صنایع محسوب می شود و شواهد حاکی از آن است که اصلی ترین علت آن ، عدم کنترل صحیح و علمی بر موجودی ها و بویژه موجودی مواد اولیه می باشد .

با توجه به نقش و اهمیت کنترل موجودی در بهره وری سازمان ها سیستم صف به عنوان راهکاری پویا می تواند به ایفای نقش پرداخته و ما را در رسیدن به اهداف پژوهش یاری کند .

۱-۳- سابقه پژوهش :

با توجه به مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در حوزه کنترل موجودی و سیستم صف تعدادی پایان نامه به صورت مستقل به بررسی موضوعات فوق پرداخته که شامل :

کنترل موجودی :

 • بررسی مدیریت انبار داری جهت ارائه راهکارها و مدلهای مناسب کنترل موجودی در انبار شرکت توزیع برق استان قزوین .

تدوین : سعید اثنی عشری

استاد راهنما : دکتر احمد جعفر نژاد

موسسه تحقیقات آموزش مدیریت کرج ” وابسته به وزارت نیرو ”

 • طراحی سیستم کنترل موجودی انبار مواد اولیه شرکت فولاد آلیاژی ایران .

تدوین :سعید دهقانی اشکندری

استاد راهنما : دکتر میر بهادر قلی آریا نژاد

 • تعیین خط مشی بهینه [Q,r] تحت محدودیتهای سرمایه در سیستم چند محصولی با تقاضای تصادفی .

تدوین :بابک قالبساز جدی

استاد راهنما : دکتر رسول حجی

دانشگاه : تهران

 • بهینه سازی کنترل موجودی در شرکت تولیدی لاستیک دنا .

تدوین :علی سراجی

استاد راهنما : دکتر محمد تقی فاطمی قمی

دانشگاه : صنعتی امیرکبیر

سیستم صف :

 • تحلیل و شبیه سازی سیستم صف فروشگاه های اتکا .

تدوین :سید معین مرتضوی درچه

استاد راهنما : دکتر ابراهیم تیموری – دکتر علیرضا معینی

دانشگاه : علم و صنعت ایران

 

 • کنترل بهین سیستم های صف .

تدوین :صدیقه علی نژاد خباز

استاد راهنما : دکتر غلامحسین شاهکار

دانشگاه : فردوسی مشهد

 • تقریب های برای سیستم های صف بندی در تحلیل های غیر مارکوفی .

تدوین :علیرضا سلیمانی خیبری

استاد راهنما : دکتر غلامحسین شاهکار

دانشگاه : فردوسی مشهد

 • بهینه سازی نحوه سرویس دهی به مراجعه کنندگان بیمارستانی با استفاده از تکنیکهای تئوری صف و شبیه سازی .

تدوین :مسعود کریم زندی

استاد راهنما : علی سوخکیان

دانشگاه : شیراز

و چند کتاب به صورت ترجمه شده و یا تالیف شده که توسط اساتید رشته صنایع به چاپ رسیده و به عنوان منبع در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است .

۱-۴- اهداف تحقیق :

الف ) هدف اولیه :

بررسی سیستم صف جهت ارائه راهکار ها و مدلهای مناسب کنترل موجودی .

این هدف به طور اصولی با استفاده از مدلهای ریاضی کنترل موجودی و سیستم صف قابل دستیابی است . با تعیین نقطه سفارش ، حجم سفارش ، فواصل زمانی بین سفارشات و تعیین مقادیر ذخیره احتیاطی در حد بهینه ، و همچنین انجام اصلاحات لازم در سیستم های سفارش دهی و انبار دهی  قابل تحقق می باشد .

ب) هدف ثانویه :

۱- شناسایی جنبه های کاربردی سیستم صف در کنترل موجودی .

۲- شناسایی روش های نظم دهی به موجودی های انبار از طریق سیستم صف .

۳- شناسایی روش های بکارگیری سیستم صف جهت پاسخگویی به دکترین عمل .

۴- شناسایی روش های بکارگیری سیستم صف جهت جلوگیری از مواجه با کمبود .

۱-۵- فرضیات تحقیق :

 • آیا سیستم صف در کنترل موجودی باعث شناسایی اجناس مازاد و راکد می گردد؟
 • آیا کاربرد سیستم صف در کنترل موجودی هزینه ها را کاهش می دهد ؟
 • آیا کاربرد سیستم صف در کنترل موجودی مشکل کمبود جنس را بر طرف می کند؟
 • آیا کاربرد سیستم صف در کنترل موجودی باعث پاسخگویی بهتر به سئوالات چه وقت ، چقدر ، و چه جنسی ،به امور تدارکات می دهد ؟

۵-آیا کاربرد سیستم صف در کنترل موچودی باعث افزایش گردش موجودی می شود ؟

۶- آیا کاربرد سیستم صف در کنترل موچودی باعث کاهش موجودی می شود ؟

 

دانلود  کاربرد سیستم های صف در کنترل موجودی

در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنی فایل پس از پرداخت. 

تعداد صفحات : ۱۵۸ صفحه فایل word  

 

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »