طراحی سایت پایگاه هوایی شهید ستاری با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server

پایگاه هوایی شهید ستاری با سی شارپ و  SQL-Server

قیمت :   ۲۵۵۰۰ تومان ( بیست و پنج هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

سی شارپ .CS, Sql Server , ,

توضیحات:

پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای

توضیحات :

طراحی سایت پایگاه هوایی شهید ستاری با سی شارپ و پایگاه داده سرور و صفحات ای اس پی دات نت . یک پروژه عالی و مناسب درسی و همچنین قابل ارائه بعنوان پروژه پایانی . این پروژه همراه با داکیومنت کامل توضیحات سورس کدهای پروژه در اختیار شما دوست عزیز قرار خواهد گرفت .
 

مشاهده تصاویری از این پروژه :

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

======

سورس کد سی شارپ صفحه اصلی سایت : Default.aspx

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
SqlConnection con = new SqlConnection
(“Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename
=|DataDirectory|\\Database.mdf;Integrated
Security=True;User Instance=True”);
SqlCommand cm = new SqlCommand();
SqlDataAdapter ad = new SqlDataAdapter();

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void Login_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
con.Open();
cm = new SqlCommand(“SELECT * FROM Login”, con);
DataTable tbl = new DataTable();
ad.SelectCommand = cm;
ad.Fill(tbl);
int cnt = tbl.Rows.Count;
for (int i = 0; i < cnt; i++)
{
if (UserName.Text == tbl.Rows[i].ItemArray[0].ToString() &&
Password.Text == tbl.Rows[i].ItemArray[1].ToString())
{
Response.Redirect(“~/Users/Default.aspx”);
}
else if ((i + 1) == cnt)
{
UserLiteral.Visible = true;
PassLiteral.Visible = true;
}
}
}
catch (SqlException ex)
{
UserLiteral.Visible = true;
PassLiteral.Visible = true;
ErrorMessage.Text = ex.Message;
}
finally
{
con.Close();
}
}
protected void LinkButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Response.Redirect(“Register.aspx”);
}
}

======

سورس کد سی شارپ صفحه ثبت نام اعضا : Register.aspx

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.SqlClient;

public partial class Register : System.Web.UI.Page
{
SqlConnection con = new SqlConnection
(“Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename
=|DataDirectory|\\Database.mdf;Integrated
Security=True;User Instance=True”);
SqlCommand cm = new SqlCommand();
SqlDataAdapter Ad = new SqlDataAdapter();

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
con.Open();
cm = new SqlCommand
(“INSERT INTO Register (UserName, Fname, Lname, Email, Password)” +
“VALUES (@u, @f, @l, @e, @p)”, con);
cm.Parameters.AddWithValue(“@u”, TextBox1.Text);
cm.Parameters.AddWithValue(“@f”, TextBox2.Text);
cm.Parameters.AddWithValue(“@l”, TextBox3.Text);
cm.Parameters.AddWithValue(“@e”, TextBox4.Text);
cm.Parameters.AddWithValue(“@p”, TextBox5.Text);
Ad.InsertCommand = cm;
Ad.InsertCommand.ExecuteNonQuery();
con.Close();
try
{
con.Open();
cm = new SqlCommand
(“INSERT INTO Login (UserName, Password) VALUES (@u,@p)”, con);
cm.Parameters.AddWithValue(“@u”, TextBox1.Text);
cm.Parameters.AddWithValue(“@p”, TextBox5.Text);
Ad.InsertCommand = cm;
Ad.InsertCommand.ExecuteNonQuery();
con.Close();
}
catch (SqlException ex)
{
Literal1.Text = ex.Message;
}
}
catch (SqlException ex)
{
Literal1.Text = ex.Message;
}
finally
{
Response.Redirect(“Users/Books.aspx”);
}
}
}

 دانلود کامل پروژه با سورس کد کامل سی شارپ و فایل پایگاه داده sQL-server پروژه
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه
پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰
======

======

Related posts

Translate »