طراحی سایت خبری News site با سی شارپ و پایگاه داده SQL

News site با سی شارپ و  SQL-Server

قیمت :   ۲۵۵۰۰ تومان ( بیست و پنج هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

سی شارپ .CS, Sql Server , ,

توضیحات:

پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای

 

توضیحات :

طراحی سایت خبری News Site با سی شارپ و پایگاه داده سرور و صفحات ای اس پی دات نت . یک پروژه عالی و مناسب درسی و همچنین قابل ارائه بعنوان پروژه پایانی . این پروژه همراه با داکیومنت کامل توضیحات سورس کدهای پروژه در بیش از ۶۸ صفحه فایل ورد در اختیار شما دوست عزیز قرار خواهد گرفت .  

مشاهده تصاویری از این پروژه :

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید


نمونه ای از سورس کد سی شارپ صفحات با توضیحات فارسی این پروژه : 
 

صفحه اصلی سایت خبری Default.aspx :

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Globalization;
using System.Data.SqlClient;

namespace WebApp
{
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
SqlConnection connection = new SqlConnection(“Data

Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=
|DataDirectory|\\res.mdf;Integrated Security
=True;User Instance=True”);
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
DataTable table = new DataTable();

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Global g = new Global();
if (TextBox1.Text == Convert.ToString(g.m))
{
Response.Redirect(“adminnistrator.aspx”);
}
else
{
///
}

}
public int i;

}
}

====

سورس کد سی شارپ صفحه تعریف خبرنگاران :

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.SqlClient;

namespace WebApp
{
public partial class userDefine : System.Web.UI.Page
{
SqlConnection connection =
new SqlConnection(“Data Source=
.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename
=|DataDirectory|\\res.mdf;Integrated Security
=True;User Instance=True”);
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
DataTable table = new DataTable();

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}

protected void confirmbtn_Click(object sender, EventArgs e)
{

{
try
{
connection.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand(“INSERT INTO users (firstName, lastName, userName, passWord, tell, address)” +
“VALUES (@nam, @famil, @user, @pass, @tel, @adres)”, connection);
cmd.Parameters.Add(“@nam”, nametxt.Text);
cmd.Parameters.Add(“@famil”, familytxt.Text);
cmd.Parameters.Add(“@user”, usernametxt.Text);
cmd.Parameters.Add(“@pass”, passwordtxt.Text);
cmd.Parameters.Add(“@tel”, telltxt.Text);
cmd.Parameters.Add(“@adres”, addresstxt.Text);
cmd.ExecuteNonQuery();
connection.Close();

}
finally
{
Response.Redirect(“userDefine.aspx”);
}
}

=====

دانلود کامل پروژه با سورس کد کامل سی شارپ و فایل پایگاه داده sQL-server پروژه
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه
پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

Translate »