طراحی سایت بیمارستان با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server

 

طراحی سایت و  SQL-Server

قیمت :   ۲۵۰۰۰ تومان ( بیست و پنج هزار تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

سی شارپ .CS, Sql Server , . ,

توضیحات:

پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای


توضیحات :

طراحی سایت بیمارستان Hospital با سی شارپ و پایگاه داده سرور و صفحات ای اس پی
دات نت . یک پروژه عالی و مناسب درسی و همچنین قابل ارائه بعنوان پروژه پایانی . 

 

 

مشاهده تصاویری از این پروژه :

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

 

 

نمونه سورس کد سی شارپ فرم اصلی این پروژه : Default.aspx

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (Request.Params[“idBimarestan”]!=null && Request.Params[“idBimarestan”]!=””)
{
Session[“idBimarestan”] = Request.Params[“idBimarestan”];
}

if (Session[“nameMarkaz”]!=null)
{
(Master.FindControl(“Label1”) as Label).Text = Session[“nameMarkaz”].ToString();
}
else
{
Response.Redirect(“login.aspx”);
}
}
}

سورس کد سی شارپ فرم ورود : Login.aspx

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Data.SqlClient;
using dsBimarestanTableAdapters;

public partial class Login : System.Web.UI.Page
{
BimarTableAdapter bta = new BimarTableAdapter();
PezeshkTableAdapter pta = new PezeshkTableAdapter();

string nameMarkaz;
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
//(Master.FindControl(“Label1”) as Label).Visible = false;
}
bool Login2(string parusername, string parpassword)
{

bool ret = false;
int tid = 0;

using (SqlConnection connection = new SqlConnection(ConfigurationManager

.ConnectionStrings[“BimarestanConnectionString”].ConnectionString))
{
using (SqlCommand command = new SqlCommand(“command”, connection))
{
command.CommandType = CommandType.Text;
command.Parameters.Add(new SqlParameter(“@Username”, parusername));
command.Parameters.Add(new SqlParameter(“@pass”, parpassword));
command.CommandText = @”SELECT * FROM Bimarestan WHERE (username = @Username) AND (pass = @pass)”;
//command.Parameters.Add(new SqlParameter(“”, )); //add parameter
connection.Open();
using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
{
while (reader.Read())
{
ret = true;
tid = (int)reader[“idBimarestan”];
nameMarkaz = reader[“nameMarkaz”].ToString();

Session.Add(“idBimarestan”, tid);
Session.Add(“nameMarkaz”, nameMarkaz);
}
}

}
}

int tipezeshk = (int)pta.Login(parusername, parpassword);
if (tipezeshk > 0)
{
Session[“idpezeshk”] = tipezeshk;
Response.Redirect(“~/pezeshk/Default.aspx”);
}

int tidbimar=(int)bta.Login(parusername,parpassword);
if (tidbimar>0)
{
Session[“idbimar”] = tidbimar;
Response.Redirect(“~/bimar/Default.aspx”);
}

return ret;
}
protected void Login1_Authenticate(object sender, AuthenticateEventArgs e)
{
e.Authenticated = Login2(Login1.UserName, Login1.Password);
}
}

  

دانلود کامل پروژه با سورس کد کامل سی شارپ و فایل پایگاه داده sQL-server

در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما

شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

======

 

 

======

Related posts

Translate »