طراحی سایت استخر ورزشی و رزرو بلیط با سی شارپ و SQL-Server

طراحی سایت استخر ورزشی و رزرو بلیط با سی شارپ و SQL-Server

قیمت :   ۲۰۰۰۰ تومان ( بیست هزار تومان)

 

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

سی شارپ .CS, Sql Server , . ,

توضیحات:

پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای

توضیحات :

طراحی سایت استخر ورزشی و رزرو بلیط استخر با سی شارپ و  SQL-Server و صفحات ای اس پی دات نت . یک پروژه عالی و مناسب درسی و همچنین قابل ارائه بعنوان پروژه پایانی .   

مشاهده تصاویری از این پروژه :

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

نمونه سورس کد سی شارپ CS صفحه ثبت نام : Ozviat.aspx 

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.SqlClient;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{

SqlConnection sd1 = new SqlConnection();
sd1.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“ConnectionString”].ConnectionString;
SqlCommand con1 = new SqlCommand();
string vb1 = “insert into karbar Values (N'” + TextBox1.Text + “‘,N'” + TextBox2.Text + “‘,N'” + TextBox3.Text + “‘,N'” + TextBox4.Text + “‘,N'” + TextBox5.Text + “‘)”;
con1.CommandType = CommandType.Text;
con1.CommandText = vb1;
con1.Connection = sd1;
sd1.Open();
con1.ExecuteNonQuery();
sd1.Close();
Label1.Text = “اطلاعات شما با موفقیت ارسال شد “;

Response.Redirect(“ozviat.aspx”);
}

catch
{
Label1.Text = “خطایی در ارسال اطلاعات پیش آمده”;

}

}
protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

}
}

نمونه سورس کد سی شارپ صفحه رزرو استخر : rezerv.aspx :

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.SqlClient;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (DropDownList1.SelectedValue==”مرد” &&( DropDownList2.SelectedIndex== 0 || DropDownList2.SelectedIndex== 1 || DropDownList2.SelectedIndex== 2))
Label1.Text = “شما فقط می توانید برای سانس های آقایان بلیط رزرو کنید”;
else if (DropDownList1.SelectedValue == “زن” && (DropDownList2.SelectedIndex == 3 || DropDownList2.SelectedIndex == 4 || DropDownList2.SelectedIndex == 5))
Label1.Text = “شما فقط می توانید برای سانس های خانمها بلیط رزرو کنید”;
else
{
try
{

SqlConnection sd2 = new SqlConnection();
sd2.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“ConnectionString”].ConnectionString;
SqlDataAdapter con2 = new SqlDataAdapter(“SELECT * FROM belit where fish=N'” + TextBox7.Text + “‘”, sd2);
DataTable vb2 = new DataTable();
con2.Fill(vb2);
if (vb2.Rows.Count > 0)
{
Label1.Text = “این فیش پرداختی قبلا استفاده شده است”;

}
else
{
SqlConnection sd = new SqlConnection();
sd.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“ConnectionString”].ConnectionString;
SqlDataAdapter con = new SqlDataAdapter(“SELECT * FROM belit where sans=N'” + DropDownList2.SelectedValue + “‘ and melicode='” + TextBox3.Text + “‘ and roozh='” + DropDownList3.SelectedValue + “‘ and rooz='” + DropDownList4.SelectedValue + “‘ and mah='” + DropDownList5.SelectedValue + “‘”, sd);
DataTable vb = new DataTable();
con.Fill(vb);
if (vb.Rows.Count > 0)
{
Label1.Text = “شما قبلا این بلیط را رزرو کرده اید”;

}
else
{
string fish = TextBox7.Text;

SqlConnection sd1 = new SqlConnection();
sd1.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“ConnectionString”].ConnectionString;
SqlCommand con1 = new SqlCommand();
string vb1 = “insert into belit Values (N'” + TextBox1.Text + “‘,N'” + TextBox2.Text + “‘,N'” + TextBox3.Text + “‘,N'” + TextBox4.Text + “‘,N'” + TextBox5.Text + “‘,N'” + DropDownList3.SelectedValue + “‘,N'” + DropDownList4.SelectedValue + “‘,N'” + DropDownList5.SelectedValue + “‘,N'” + DropDownList2.SelectedValue + “‘,N'” + TextBox7.Text + “‘)”;
con1.CommandType = CommandType.Text;
con1.CommandText = vb1;
con1.Connection = sd1;
sd1.Open();
con1.ExecuteNonQuery();
sd1.Close();
Label1.Text = “بلیط مورد نظر برای شما ثبت شد. لطفا شماره ی آن را حتما یادداشت کنید”;

Label12.Visible = false;

SqlConnection sd4 = new SqlConnection();
sd4.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“ConnectionString”].ConnectionString;
SqlDataAdapter con4 = new SqlDataAdapter(“SELECT * FROM belit where fish=N'” + fish + “‘”, sd4);
DataTable vb4 = new DataTable();
con4.Fill(vb4);
if (vb4.Rows.Count > 0)
{
Label16.Text = vb4.Rows[0].ItemArray[10].ToString();
Label18.Text = vb4.Rows[0].ItemArray[0].ToString();
Label20.Text = vb4.Rows[0].ItemArray[1].ToString();
Label22.Text = vb4.Rows[0].ItemArray[2].ToString();
Label24.Text = vb4.Rows[0].ItemArray[3].ToString();
Label26.Text = vb4.Rows[0].ItemArray[4].ToString();
Label28.Text = vb4.Rows[0].ItemArray[5].ToString();
Label30.Text = vb4.Rows[0].ItemArray[6].ToString();
Label32.Text = vb4.Rows[0].ItemArray[7].ToString();
Label34.Text = vb4.Rows[0].ItemArray[8].ToString();
Label36.Text = vb4.Rows[0].ItemArray[9].ToString();

}

}
}

}
catch
{
Label1.Text = “خطایی در ارسال اطلاعات پیش آمده”;

}
}
}
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Label12.Visible = true;
TextBox1.Text = “”;
TextBox2.Text = “”;
TextBox3.Text = “”;
TextBox4.Text = “”;
TextBox5.Text = “”;
Label1.Text = “”;

TextBox7.Text = “”;
Label16.Text = “”;
Label18.Text =””;
Label20.Text =””;
Label22.Text = “”;
Label24.Text =””;
Label26.Text = “”;
Label28.Text = “”;
Label30.Text =””;
Label32.Text = “”;
Label34.Text = “”;
Label36.Text =””;

}

 

دانلود کامل پروژه با سورس کد کامل سی شارپ و فایل پایگاه داده sQL-server پروژه
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه
پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

======

======

Related posts

Translate »