عنوان

+

شبیه سازی سیستم مغازه عکاسی با یک سرویس دهنده در

توضیحات

معرفی سیستم  :

شبیه سازی یک سیستم مربوط به مغازه عکاسی که دارای فقط یک سرویس دهنده (متصدی عکاسی) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی ۱ تا ۸ دقیقه طبق جدول ۱ (جدول ۱ مربوط به توزیع مدت های بین دو ورود درفایل شبیه سازی موجود بوده و نیز اعمال شده است) به صندوق مراجعه می کنند . در جدول ۱ هر مقدار ممکن برای مدت زمان ورود، احتمالی یکسان برای رخ دادن دارد . مدت زمان خدمت دهی از ۱ تا ۶ دقیقه و طبق احتمالات موجود در جدول ۲ تغییر می کند . (جدول ۲ مربوط به مدت زمان خدمات دهی و احتمالات آن در فایل شبیه سازی موجود بوده و نیز اعمال شده است) .

هدف تحلیل سیستم از طریق شبیه سازی ورود مشتریان به سیستم مغازه عکاسی و خدمت دهی به آنهاست .

//////////////////////////////////////////////////////////

امکانات اصلی این پروژه شامل :

۱- فایل اصلی با امکان اجرا و نمایش گزارش خروجی پروژه شبیه سازی سیستم مغازه عکاسی که در محیط نرم افزار Arenaa پیاده سازی شده است.

۲- فایل ورد توضیحات کامل پروژه سیستم مغازه عکاسی و نحوه ایجاد ماژول ها و شرح کامل آنها

۲- تخمین میانگین و واریانس و … نهاده ها و پیشامدها در پروژه

۳- میانگین توقف (صف) برای هر یک از مراجعین

۴- میانگین نفرات منتظر در صف (مدت انتظار) جهت خدمات دهی

۵- تعداد مراجعین وارد و خارج شده به سیستم در مدت زمان شبیه سازی

و …

======