توضیحات

+معرفی سیستم  :

شبیه سازی یک سیستم مربوط به ساندویچی که دارای فقط یک باجه (صندوق) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی ۱ تا ۸ دقیقه طبق جدول ۱ به صندوق مراجعه می کنند . در جدول ۱ هر مقدار ممکن برای مدت زمان ورود ، احتمالی یکسان برای رخ دادن دارد .

مدت زمان خدمت دهی از ۱ تا ۶ دقیقه و طبق احتمالات موجود در جدول ۲ تغییر می کند .

هدف تحلیل سیستم از طریق شبیه سازی ورود مشتریان به ساندویچی و خدمت دهی به آنهاست .

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

امکانات اصلی این پروژه شامل :

۱- فایل اصلی با امکان اجرا و نمایش گزارش خروجی پروژه که در محیط نرم افزار Arena پیاده سازی شده است.

۲- فایل ورد توضیحات کامل پروژه و نحوه ایجاد ماژول ها و شرح کامل آنها

۲- تخمین میانگین و واریانس و … نهاده ها و پیشامدها در پروژه

۳- میانگین توقف (صف) برای هر یک از مراجعین

۴- میانگین نفرات منتظر در صف (مدت انتظار) جهت خدمات دهی

۵- تعداد مراجعین وارد و خارج شده به سیستم در مدت زمان شبیه سازی

و …

======