عنوان پروژه

 برنامه سورس سی

توضیحات :

نوع فایل

فرمت

سورس زبان سی

CPP , EXE

پیش نمایش از سورس کد پروژه

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

void main()

{

int b[10],i=0,a=0,p=0,no=0,found=0;

char cont;

clrscr();

printf(“\n\n size arraye ra vared konid : “);

scanf(“%d”,&a);

printf(“\n lotfan Aadad ra vared konid \n”);

for(i=0;i<a;i++)

scanf(“%d”,&b[i]);

printf(“\n yek adad ra jahate jestojo vared konid \n”);

scanf(“%d”,&no);

i=0;

for(i=0;i<a;i++)

{

if(b[i]==no)

}

linear-serch

======