عنوان پروژه

 برنامه سورس BFS سی پلاس

توضیحات :

نوع فایل

فرمت

سورس زبان سی پلاس پلاس

CPP , EXE

پیش نمایش از سورس کد پروژه

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
class bfs
{
int q[10],f,r;
int u,s[10],src,n,a[10][10];
public:
bfs()
{
f=r=-1;
}
void qins(int);
int qdel();
void read();
};
void bfs::read()
{
for(int k=0;k<=10;k++)
s[k]=0;
cout<<“\nEnter the number of vertices\n”;
cin>>n;
cout<<“\nEnter the adjacency matrix\n”;
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=1;j<=n;j++)
cin>>a[i][j];
cout<<“\nEnter the source vertex\n”;
cin>>src;
s[src]=1;
qins(src);
while(f!=-1 && r!=-1)
{
u=qdel();
cout<<” “<<u;
for(i=1;i<=n;i++)
if(a[u][i]==1 && s[i]==0)
{
s[i]=1;
qins(i);
}
}
}
void bfs::qins(int x)
{
if(f==-1 && r==-1)
{
f++;
q[++r]=x;
}
else
q[++r]=x;

}

bfs

======