سورس برنامه کلاس Rational در سی پلاس

قیمت : ۹۵۰۰ تومان ( نه هزار و پانصد تومان)

دسته :

کامپیوتر و IT

نوع فایل:

Cpp ,

توضیحات:


توضیحات :

سورس کد پیاده سازی برنامه کلاس کسر (کلاس Rational) در

شرح مساله :

کلاسی به نام Rational ایجاد کنید که اعمال محاسباتی را روی اعداد کسری انجام دهد.اعضای داده ای این کلاس صورت و مخرج کسر و متدهای آن جمع دو عدد کسری ، ضرب دو عدد کسری ، تفریق دو عدد کسری ، تقسیم دو عدد کسری و چاپ عدد کسری به صورت کسری است.  

همراه با فایلهای سورس 
EXE , CPP

تصاویری از محیط این برنامه :

==========================================================

=========================

 قسمتی از سورس کد این برنامه :

class rational
{
int numer;
int denom;
public:
void getdata()
{
cout<<“\n Lotfan Sorat ra vared konid.”;
cin>>numer;
cout<<“\n Lotfan Makhraj ra vared konid.”;
cin>>denom;
}
void operator+(rational);
void operator-(rational);
void operator *(rational);
void operator /(rational);
};
void rational ::operator+(rational c1)
{
rational temp;
temp.numer=(numer*c1.denom)+(c1.numer*denom);
temp.denom=denom*c1.denom;
cout<<“\nJaame Adade Vared shodeh”;
cout<<“\n Sorat=”<<temp.numer<<“\n Makhraj =”<<temp.denom;
}
void rational ::operator -(rational c1)
{
rational temp;
temp.numer=(numer*c1.denom)-(c1.numer*denom);
temp.denom=denom*c1.denom;
cout<<“\n Tafrighe Adade Vared Shodeh”;
cout<<“\n Sorate=”<<temp.numer<<“\n Makhraj =”<<temp.denom;
}
void rational ::operator *(rational c1)
{
rational temp;
temp.numer=numer*c1.numer;
temp.denom=denom*c1.denom;
cout<<“\n Zarbe Adade Vared Shodeh”;
cout <<“\n Sorat=”<<temp.numer<<“\n Makhraj =”<< temp.denom;
}()
{
clrscr();
rational c1, c2;
int n;
do
{
cout<<“\n 1.Voroode Aadad. “;
cout<<“\n 2. Amaliate Jaam. “;
cout<<“\n 3. Amaliate Tafrigh. “;
cout<<“\n 4. Amaliate Zarb.”;
cout<<“\n 5. Amaliate Taghsim. “;
cout<<“\n 6. Khorooj”;
cout<<“\n Lotfan Entekhab Konid”;
cin>>n;
switch(n)
{
case 1:
cout<<endl<<“\n Lotfan adade aval ra vared konid.”;
c1.getdata();
cout<<endl<<“\n Lotfan adade dovoom ra vared konid. “;
c2.getdata ();
clrscr();
break;
case 2:
c1+c2;
getch();
clrscr();
break;
case 3:
c1-c2;
getch();
clrscr();
case 4:
c1*c2;
getch();
clrscr();
break;
case 5:
c1/c2;
getch();
clrscr();
break;
case 6:
// exit(1);
break;
}
} while (n!=6);
getch();


دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

 

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »