عنوان پروژه

 سورس

توضیحات : در این پروژه کلیه عملیاتهای کار با پشته Push – POP – Delete گنجانده شده است که در ادامه نمونه سورس و تصویر آن آورده شده است.

نوع فایل

فرمت

سورس زبان سی پلاس پلاس

CPP , EXE

پیش نمایش از سورس کد پروژه

#include<stdlib.h>

int stack[10],top=0,item;
//چک خالی بودن پشته
int isstackempty()
{
if(top==0)
return 0; //indicates stack is empty;
else
return 1; //indicates stack is not empty;
}

//دریافت اطلاعات از کاربر
int get_item_from_user()
{
cout<<“Enter item”<<endl;
cin>>item;
return item;
}

//انتقال اطلاعات به پشته
void add_item_to_stack()
{
item=get_item_from_user();
top++;
stack[top]=item;
}

//تولید و نمایش اطلاعات پشته
void display()
{
int i;
clrscr();
cout<<” STACK HAS THESE ITEMS”<<endl;
cout<<“***********************”<<endl;
for(i=top;i>0;i–)
cout<<endl<<stack[i]<<endl;
}
//حذف پشته
void delite()
{
int wastedata,status;
//address=&wastedata;
status=isstackempty();
if(status==0)

}

stack

======