عنوان پروژه

 سورس برنامه بسط سری تیلور سی پلاس

توضیحات :
در پروژه بسط تیلور در c++ مقدار x و مقدار n را از کاربر دریافت کرده و معادله محاسبه می کند و در آخر جواب را هم به صورت عددی و هم به صورت نماد علمی نمایش می دهد.
n تعداد بسط معادله می باشد.

نوع فایل

فرمت

سورس زبان سی پلاس پلاس

CPP , EXE

پیش نمایش از سورس کد پروژه

#include <iostream.h>
#include <math.h>

int factorial(int n);

double taylor_series(double x, int n);
const double PI = 3.14159;
int main()
{
int n;
double x;
char again;
do {
cout << “Please enter the value for n: “;
cin >> n;
cout << “Please enter the value of x: “;
cin >> x;

cout << “The value of the Taylor series approximation is ”
<< taylor_series(x, n) << endl;
cout << “\nWould you like to do another approximation ”
<< “(enter ‘y’)? “;
cin >> again;
} while (again == ‘y’);
cout<<“End”<<endl;
return 0;
}
int factorial(int n)
{
int fact = 1;
if (n < 0)
return 0;
for (int i = 1; i <= n; i++)
fact *= i;
return fact;
}
double fourier_series(double x, int n)
{
double fsum = 2 / PI;
for (int i = 1; i <= n; i++)
fsum -= 4 / PI * cos (2 * i * x) / (4 * i * i – 1);
return fsum;
}
double taylor_series(double x, int n)

}

taylor

======