سورس برنامه اطلاعات دانشجویان با سی پلاس

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

قیمت : ۸۰۰۰ تومان ( هشت هزار تومان)

دسته :

کامپیوتر و IT

نوع فایل:

Cpp ,

توضیحات:


توضیحات :

کد پیاده سازی پلاس

در این برنامه شما می توانید با استفاده از منوی برنامه اطلاعات دانشجویان را وارد و عملیات
جستجو، نمایش، گزارشگیری و … را انجام دهید .    


همراه با فایلهای
EXE , CPP

تصاویری از محیط این برنامه :

==========================================================

قسمتی از سورس کد این برنامه :

struct student
{
unsigned int id;
short shdaneshjoo;
char name[50];
char family[50];
char nomre[20];
char average[100];
};

void showinfo(char[]);
void add();
int existid(unsigned int);
void deletest();
void seeinfo();
void search();
void drawmainmenu(int);

int main()
{
clrscr();
int keyboard_read=0;
int PASS=1;
int currpos=1;
drawmainmenu(1);
while (PASS)
{
drawmainmenu(currpos);
keyboard_read=getch();
switch(keyboard_read)
{
case 72: //Up
if(currpos > 1)
currpos=currpos-1;
else
currpos=6;
drawmainmenu(currpos);
break;
case 80: //Down
if(currpos >= 1 && currpos < 6)
currpos=currpos+1;
else
currpos=1;
drawmainmenu(currpos);
break;
case 13:
if (currpos==1)
{
add();
break;
}
else if (currpos==2)
{
search();
break;
}
else if (currpos==3)
{
deletest();
break;
}
else if (currpos==4)
{
seeinfo();
break;
}

else if(currpos==6)
{
PASS=0;
break;
}
}
}
return 0;
}

void showinfo(char message[])
{

clrscr();

gotoxy(1,1);
cprintf(message);

gotoxy(1,4);
cout<<“Num Daneshjo : “;
cprintf(” “);

gotoxy(1,6);
cout<<“Name : “;
cprintf(” “);

gotoxy(1,8);
cprintf(“Family : “); cprintf(” “);

gotoxy(1,10);
cprintf(“id : “);cprintf(” “);

gotoxy(1,12);
cprintf(“nomre : “);cprintf(” “);

gotoxy(1,14);
cprintf(“average : “); cprintf(” “);
}

void add()
{
char chkey;
student st;
ofstream save;
showinfo(“Ezafe Kardane Etelaate Daneshjoo”);
gotoxy(18,4);
cin >> st.id;
gotoxy(18,6);
gets(st.name);
gotoxy(18,8);
gets(st.family);
gotoxy(18,10);
cin >> st.id;
gotoxy(18,12);
gets(st.nomre);
gotoxy(18,14);
gets(st.average);
gotoxy(1,17);
if (existid(st.id)==0)
{

cprintf(“Aya Mayelid zakhire shavad(y/n) : “);
chkey=getche();
if (chkey==’y’ || chkey==’Y’)
{
save.open(fname,ios::app | ios::binary);
save.write((char*) &st,sizeof(st));
save.close();
}
}
else
{

cprintf(“In shomare Daneshjo Mojod ast !”);
getch();
}

}

int existid(unsigned int id)
{
int mod=0;
ifstream in;
student st;
in.open(fname,ios::binary);
while (in.read((char*) &st,sizeof(st)))
{
if (st.id == id)
{
mod = 1;
break;
}
}
in.close();
return mod;
}

void deletest()
{
unsigned int stnum;
student st;
ifstream in;
ofstream save;
char chkey;
short flag=0;
showinfo(“Hazfe etelaate Daneshjoo”);

gotoxy (1,17);

cprintf(“Student ID : “);cprintf(” “);
gotoxy(18,17);
cin >> stnum;
while (in.read((char*) &st,sizeof(st)))
{
if (st.id == stnum)
{
gotoxy(18,4);
cout << st.id;
gotoxy(18,6);
cprintf(st.name);
gotoxy(18,8);
cprintf(st.family);
gotoxy(18,10);
cout << st.id;
gotoxy(18,12);
cprintf(st.nomre);
gotoxy(18,14);
cprintf(st.average);
flag=1;
break;
}
}
if (flag==0)
{
gotoxy(1,21);

cprintf(“In shomare mojod nist !”);
getch();
}
else
{
gotoxy(1,21);

cprintf(“Aya Mayelid in daneshjoo Hazf shavad (y/n) : “);
chkey=getche();
if (chkey==’y’ || chkey==’Y’)
{
save.open(“temp.dat”,ios::app | ios::binary);
in.seekg(0);
while (in.read((char*) &st,sizeof(st)))
if (st.id != stnum )
save.write((char*) &st,sizeof(st));
remove(fname);
rename(“temp.dat”,fname);
}
}
in.close();
save.close();

}

void seeinfo()
{
student st;
int i=0;
ifstream in;

clrscr();
cout << “ID |” << setw(10) << “| Name |” << setw(15) << “| Family |” << setw(10)
<< “| id |” << setw(15) << “| nomre |” << setw(15) << “| average” << endl;
cout << “————————–” << endl;
in.open(fname,ios::binary);
while (in.read((char*) &st,sizeof(st)))
{
cout << st.id << setw(12) << st.name << setw(15) << st.family << setw(10)
<< st.id << setw(15) << st.nomre << setw(15) << st.average << endl ;
cout << “————————–” << endl;
i++;
if (i%10==0)
{
i=0;
getch();
clrscr();
}
}
in.close();
getch();

}

void search()
{
unsigned int stnum,stmod;
char read[50];
student st;
ifstream in;
short flag=0;
showinfo(“Jostojo Etelaate Daneshjo”);

gotoxy(1,25);
cprintf(“1 – Search By ID “);
gotoxy (1,17);

cprintf(“Select 1 – 3 : “);cprintf(” “);
gotoxy(18,17);
cin >> stmod;
gotoxy(1,19);
switch (stmod)
{
case 1:

cprintf(“Student ID : “);cprintf(” “);
break;
case 2:

cprintf(“Student Name : “);cprintf(” “);
break;
case 3:

cprintf(“Student Family : “);cprintf(” “);
break;
default:
exit(0);
}
gotoxy(18,19);
if (stmod==1)
cin >> stnum;
else
gets(read);
in.open(fname,ios::binary);
while (in.read((char*) &st,sizeof(st)))
{
if (stmod==1)
{
if (st.id == stnum)
flag = 1;
}
else if (stmod==2)
{
if ((strcmp(st.name,read))==0)
flag = 1;
}
else if (stmod==3)
{
if ((strcmp(st.family,read))==0)
flag = 1;
}
if (flag==1)
{
gotoxy(18,4);
cout << st.id;
gotoxy(18,6);
cprintf(st.name);
gotoxy(18,8);
cprintf(st.family);
gotoxy(18,10);
cout << st.id;
gotoxy(18,12);
cprintf(st.nomre);
gotoxy(18,14);
cprintf(st.average);
break;
}
}
if (flag==0)
{
gotoxy(1,21);

cprintf(“In shomare daneshjo mojod nist!”);
}
in.close();
getch();

}

 

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

 

 

تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »