سورس برنامه اطلاعات دانشجویان با سی پلاس

با پلاس

قیمت : ۸۰۰۰ تومان ( هشت هزار تومان)

دسته :

کامپیوتر و IT

نوع فایل:

Cpp ,

توضیحات:


توضیحات :

سورس کد پیاده سازی برنامه اطلاعات دانشجویان پلاس

در این برنامه شما می توانید با استفاده از منوی برنامه اطلاعات دانشجویان را وارد و عملیات
جستجو، نمایش، گزارشگیری و … را انجام دهید .    


همراه با فایلهای
EXE , CPP

تصاویری از محیط این برنامه :

==========================================================

قسمتی از سورس کد این برنامه :

struct student
{
unsigned int id;
short shdaneshjoo;
char name[50];
char family[50];
char nomre[20];
char average[100];
};

void showinfo(char[]);
void add();
int existid(unsigned int);
void deletest();
void seeinfo();
void search();
void drawmainmenu(int);

int main()
{
clrscr();
int keyboard_read=0;
int PASS=1;
int currpos=1;
drawmainmenu(1);
while (PASS)
{
drawmainmenu(currpos);
keyboard_read=getch();
switch(keyboard_read)
{
case 72: //Up
if(currpos > 1)
currpos=currpos-1;
else
currpos=6;
drawmainmenu(currpos);
break;
case 80: //Down
if(currpos >= 1 && currpos < 6)
currpos=currpos+1;
else
currpos=1;
drawmainmenu(currpos);
break;
case 13:
if (currpos==1)
{
add();
break;
}
else if (currpos==2)
{
search();
break;
}
else if (currpos==3)
{
deletest();
break;
}
else if (currpos==4)
{
seeinfo();
break;
}

else if(currpos==6)
{
PASS=0;
break;
}
}
}
return 0;
}

void showinfo(char message[])
{

clrscr();

gotoxy(1,1);
cprintf(message);

gotoxy(1,4);
cout<<“Num Daneshjo : “;
cprintf(” “);

gotoxy(1,6);
cout<<“Name : “;
cprintf(” “);

gotoxy(1,8);
cprintf(“Family : “); cprintf(” “);

gotoxy(1,10);
cprintf(“id : “);cprintf(” “);

gotoxy(1,12);
cprintf(“nomre : “);cprintf(” “);

gotoxy(1,14);
cprintf(“average : “); cprintf(” “);
}

void add()
{
char chkey;
student st;
ofstream save;
showinfo(“Ezafe Kardane Etelaate Daneshjoo”);
gotoxy(18,4);
cin >> st.id;
gotoxy(18,6);
gets(st.name);
gotoxy(18,8);
gets(st.family);
gotoxy(18,10);
cin >> st.id;
gotoxy(18,12);
gets(st.nomre);
gotoxy(18,14);
gets(st.average);
gotoxy(1,17);
if (existid(st.id)==0)
{

cprintf(“Aya Mayelid zakhire shavad(y/n) : “);
chkey=getche();
if (chkey==’y’ || chkey==’Y’)
{
save.open(fname,ios::app | ios::binary);
save.write((char*) &st,sizeof(st));
save.close();
}
}
else
{

cprintf(“In shomare Daneshjo Mojod ast !”);
getch();
}

}

int existid(unsigned int id)
{
int mod=0;
ifstream in;
student st;
in.open(fname,ios::binary);
while (in.read((char*) &st,sizeof(st)))
{
if (st.id == id)
{
mod = 1;
break;
}
}
in.close();
return mod;
}

void deletest()
{
unsigned int stnum;
student st;
ifstream in;
ofstream save;
char chkey;
short flag=0;
showinfo(“Hazfe etelaate Daneshjoo”);

gotoxy (1,17);

cprintf(“Student ID : “);cprintf(” “);
gotoxy(18,17);
cin >> stnum;
while (in.read((char*) &st,sizeof(st)))
{
if (st.id == stnum)
{
gotoxy(18,4);
cout << st.id;
gotoxy(18,6);
cprintf(st.name);
gotoxy(18,8);
cprintf(st.family);
gotoxy(18,10);
cout << st.id;
gotoxy(18,12);
cprintf(st.nomre);
gotoxy(18,14);
cprintf(st.average);
flag=1;
break;
}
}
if (flag==0)
{
gotoxy(1,21);

cprintf(“In shomare mojod nist !”);
getch();
}
else
{
gotoxy(1,21);

cprintf(“Aya Mayelid in daneshjoo Hazf shavad (y/n) : “);
chkey=getche();
if (chkey==’y’ || chkey==’Y’)
{
save.open(“temp.dat”,ios::app | ios::binary);
in.seekg(0);
while (in.read((char*) &st,sizeof(st)))
if (st.id != stnum )
save.write((char*) &st,sizeof(st));
remove(fname);
rename(“temp.dat”,fname);
}
}
in.close();
save.close();

}

void seeinfo()
{
student st;
int i=0;
ifstream in;

clrscr();
cout << “ID |” << setw(10) << “| Name |” << setw(15) << “| Family |” << setw(10)
<< “| id |” << setw(15) << “| nomre |” << setw(15) << “| average” << endl;
cout << “————————–” << endl;
in.open(fname,ios::binary);
while (in.read((char*) &st,sizeof(st)))
{
cout << st.id << setw(12) << st.name << setw(15) << st.family << setw(10)
<< st.id << setw(15) << st.nomre << setw(15) << st.average << endl ;
cout << “————————–” << endl;
i++;
if (i%10==0)
{
i=0;
getch();
clrscr();
}
}
in.close();
getch();

}

void search()
{
unsigned int stnum,stmod;
char read[50];
student st;
ifstream in;
short flag=0;
showinfo(“Jostojo Etelaate Daneshjo”);

gotoxy(1,25);
cprintf(“1 – Search By ID “);
gotoxy (1,17);

cprintf(“Select 1 – 3 : “);cprintf(” “);
gotoxy(18,17);
cin >> stmod;
gotoxy(1,19);
switch (stmod)
{
case 1:

cprintf(“Student ID : “);cprintf(” “);
break;
case 2:

cprintf(“Student Name : “);cprintf(” “);
break;
case 3:

cprintf(“Student Family : “);cprintf(” “);
break;
default:
exit(0);
}
gotoxy(18,19);
if (stmod==1)
cin >> stnum;
else
gets(read);
in.open(fname,ios::binary);
while (in.read((char*) &st,sizeof(st)))
{
if (stmod==1)
{
if (st.id == stnum)
flag = 1;
}
else if (stmod==2)
{
if ((strcmp(st.name,read))==0)
flag = 1;
}
else if (stmod==3)
{
if ((strcmp(st.family,read))==0)
flag = 1;
}
if (flag==1)
{
gotoxy(18,4);
cout << st.id;
gotoxy(18,6);
cprintf(st.name);
gotoxy(18,8);
cprintf(st.family);
gotoxy(18,10);
cout << st.id;
gotoxy(18,12);
cprintf(st.nomre);
gotoxy(18,14);
cprintf(st.average);
break;
}
}
if (flag==0)
{
gotoxy(1,21);

cprintf(“In shomare daneshjo mojod nist!”);
}
in.close();
getch();

}

 

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

 

 

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »