عنوان مقاله

روش تحقیق  پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان ۳ تا ۶ سال کودکستان

فهرست مطالب

روش تحقیق پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان ۳ تا ۶ سال کودکستان

خلاصه مطالب:
مقدمه
هدف تحقیق:
فرضیه:
اهداف کلی:
اهداف جزئی:
روش کار و گردآوری:
نتیجه:
بیان مسئله:
موضوع تحقیق:
مسأله ی تحقیق:
پرسش تحقیق:
نمونه گیری:
جامعه ی آماری:
نمونه های انتخابی:
نحوه ی پرسش:
یافته ها:
تصاویر
رنگ های اصلی و فرعی
طراحی اتاق کودک
رنگ های خنثی
رنگ های خنثی و رنگ سفید
اتاق کودک
بحث و نتیجه گیری:
نقاط قوت :
نقاط ضعف:
محدودیت ها و مشکلات:
محدودیت ها و مشکلات:
پیشنهادات:
فهرست مراجع:

======