عنوان مقاله

 روش تحقیق مقایسه بازی های کودکان پیش دبستانی مهد کودک رفته با کودکان پیش دبستانی مهد کودک نرفته دختر و پسر

فهرست مطالب

پروژه روش تحقیق مقایسه بازی های کودکان پیش دبستانی مهد کودک رفته با کودکان پیش دبستانی مهد کودک نرفته دختر و پسر

فصل اول : مقدمه پژوهش
مقدمه:
بیان مسأله :
هدف پژوهش
اهمیت موضوع پژوهش:
فرضیه پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه :
انواع بازی ها
تقسیم بندی بازی ها از دیدگاه دانشمندان مختلف
تقسیم بندی بازی‌ها از دیدگاه هارلوک
بازی های جسمی
بازی های تقلیدی
بازی های نمایشی
بازی های نمادی
بازی های تخیلی
بازی های آموزشی
که اصطلاح بازی های آموزشی نیز دچار تغییر شود. در حقیقت معنای اولیه کلمه
بازی در فرهنگ
بازی در ادبیات
بازی در مذهب
فایده و اهمیت بازی
بعد جسمانی:
بعد شناختی و نمادی:
بعد عاطفی اجتماعی:
بعد اخلاقی و معنوی
عوامل مؤثر در بازی :
عوامل محیطی:
محیط بازی:
هــوش :
سـن :
عامل جنسیت:
بازی و رشد اجتماعی
بازی و ساخت شخصیت
۱- نهاد
۲- مــن
۳- من تـرتر
تقلید و شخصیت
بازی و رشـد عاطفـی
بازی و رشد جسمی
۱- عوامل ارثی:
۲- سیستم زیستی متفاوت:
۳- عوامل اقتصادی و اجتماعی:
۴- تمرین و کسب مهارت:
مهارت های ظریف در مقابل مهارت های بی ظرافت
۲- مهارت های پیوسته در مقابل مهارت های ناپیوسته
رشد و توسعه نظام های ارگانیک بدن
۱- تأثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ
۲- تأثیر بازی بر روی رشد سلسله اعصاب
۳- تأثیر بازی بر روی دستگاه گردش خون
۴- تأثیر بازی روی دستگاه تنفس
۵- تأثیر بازی در پرورش حواس
بازی و رشد ذهنی
سنین و مراحل تکامل بازی
۱۲-۰ هفتگی
۹-۶ ماهگی
۱۲-۹ ماهگی
۱۲ تا ۱۸ ماهگی
۲۴-۱۸ ماهگی
دو و سه ساگلی
۳ و ۴ سالگی
۵ و ۶ سالگی
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه­گیری
جدول توزیع مراکز پیش دبستانی جامعه نمونه
ابزار اندازه­گیری
روش جمع­آوری
روش آماری

======