عنوان مقاله

پروژه  ( همراه با ۲۳ برگ فیش تحقیق )

فهرست مطالب

پروژه روش تحقیق مشارکت سیاسی زنان در دو دوره زمانی ( همراه با ۲۳ برگ فیش تحقیق )

بخش اول : کلیات
فصل اول : تعریف مفاهیم
مفهوم مشارکت سیاسی
تعریف مشارکت سیاسی
_دایره المعارف بین المللی علوم اجتماعی :
انواع مشارکت سیاسی
معیارهای مورد نظر برای این تقسیم بندی در ایران ؛
الف.تعلیم و تربیت
ب.اشتغال
پ.حقوق مدنی و اجتماعی
مشارکت سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
مشارکت سیاسی زنان در دوران پهلوی دوم
فصل دوم : هدف ها و موانع
اهداف
– هدفهای بنیادی
– هدفهای کاربردی
فرضیه ها
فرضیه اصلی
فرضیه وابسته
فرضیه رقیب ؛
موانع
فصل سوم : پیشینه تاریخی
مروری بر ادبیات موجود
اثار غربی
اثار ایرانی
بخش دوم : مشارکت سیاسی زنان
فصل اول : مشارکت سیاسی زنان
مشارکت سیاسی زنان
تفاوت بین مشارکت سیاسی زنان و مردان
فصل دوم : پیامد مشارکت سیاسی زنان
پیامد مشارکت سیاسی زنان
فصل سوم : انواع مشارکت سیاسی زنان
بخش سوم :
فصل اول : بررسی مشارکت سیاسی در دوران پهلوی دوم
دودمان پهلوی
پهلوی اول
پهلوی دوّم
آزادی های سیاسی
فصل دوم : بررسی مشارکت زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی
بررسی آخرین سال های حکومت پهلوی و آغاز کار جمهوری اسلامی
مسائل دخیل در امر توسعه
نگا هی به و ضعیت و شر ایط زنان در سال های اخیر
کلام آخر:
فصل سوم : نقش زنان در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران
نقش زنان در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران طی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی
ایران
فصل چهارم : بررسی پیشینه مقام سیاسی زن در ایران
پیشینه تاریخی مقام سیاسی زن در ایران
بخش چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ،فهرست منابع
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع
کتب فارسی
کتب انگلیسی
منابع اینترنتی

======