عنوان مقاله

روش  تحقیق بررسی میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل

فهرست مطالب

روش تحقیق بررسی میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل

 • چکیده تحقیق :
 • فرضیه تحقیق :
 • مقدمه :
 • پیشگیری :
 • کتلر می گوید
 • در این زمینه گلاتون چنین می گوید :
 • ۲-موضوع تحقیق :
 • ۳-فایده ، هدف و اهمیت تحقیق :
 • ۴-فرضیه تحقیق :
 • ۵-تعریف اصطلاحات و واژه ها :
 • افسردگی
 • بازنشسته :
 • به فردی تلقی می شود
 • شاغل :
 • به فردی اطلاق می شود
 • مقدمه ای بر شناخت افسردگی
 • مرورری بر تاریخچه افسردگی
 • تاریخچه افسردگی در ایران :
 • بیماران روانی در ایران به سه دسته تقسیم شده بودند :
 • تعریف افسردگی :
 • دیدگاه های درمان افسردگی :
 • الگوی زیستی افسردگی
 • عوامل ژنتیکی و افسردگی :
 • اساس نور و شیمیایی افسردگی :
 • فرضیه نوراپی نفرین و کاته کولامین :
 • فرضیه فلوکستین (پروزاک)و ایندول آمین :
 • نظریه روان پویشی افسردگی
 • نظریه پردازان روان پویشی بر سه علت افسردگی تاکید می کنند :
 • شخصیت فرد افسرده :
 • درمان روان پویشی افسردگی :
 • نظریه های رفتاری در مورد افسردگی :
 • درمان مبتنی بر نظریه های رفتاری :
 • نظریه شناختی در مورد افسردگی :
 • درمان شناختی بک :
 • ۱-استنباط دلبخواهی
 • ۲-استنباط انتخابی :
 • ۳-تعمیم افراطی :
 • مکانیسم های دفعای سالمندان :
 • طبقه بندی افسردگی :
 • افسردگی پیری :
 • علائم افسردگی :
 • ۱-نشانه های کسالت روحی :
 • الف) عزلت جویی و کناره گیری :
 • منفی گرایی :
 • ج) اندوه :
 • ۲-نشانه های طرز تلقی فروافتاده
 • الف ) خود ضعیف بینی ، احساس گناه
 • ب) ابزار درماندگی :
 • ۳-نشانه های کاهش احساس حیاتی
 • الف)بی توجهی به خود یا وظائف خود انسان افسرده
 • ب)بی حالی
 • ج)کاهش تمرکز
 • د)تردید
 • ۴)سایر نشانه ها :
 • چاره یابی برای بیماری افسردگی :‌
 • ۱-دارو :
 • تقویت کننده روحی :
 • ۲-درمان الکتریکی :
 • ۳-لکوتومی :
 • ۴-بستری کردن در بیمارستان :
 • روش روان شناختی :
 • ۶-مشاوره :
 • ۷-روان درمانی :
 • پیشینه تحقیق :
 • جامعه مورد تحقیق :
 • نمونه مورد تحقیق :
 • ابزار تحقیق و نمونه برداری :
 • روش گردآوری داده ها :‌
 • روش آماری و تحلیل داده ها :
 • تصحیح و نمره گذاری :
 • اعتبار و روایی تست بک :
 • محدودیت ها :
 • با توجه به نتایج آماری بدست آمده در این
 • «فهرست منابع»
 • فهرست جداول
 • جدول تفسیر آزمون افسردگی بک بازنشستگان
 • جدول تفسیر آزمون افسردگی بک شاغلان

======