عنوان مقاله

روش تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین

فهرست مطالب

روش تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین

چکیده
کلید واژه‌ها:
مقدمه:
روش پژوهش
ابزار پژوهش
پرخاشگری روانشناختی
حمله جسمانی:
زورگویی جنسی:
آسیب و صدمه:
نتایج
۶- بحث و نتیجه گیری:
ملاحظه های اخلاقی و محدودیت ها
پیشنهادهای پژوهش:
قدردانی
منابع:
فهرست جداول و نمودارها
جدول ۱ : مقایسه اختلاف میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل در
مقیاس آسیب و صدمه CTS-2
نمودار ۱ : مقایسه میانگین مقیاس آسیب و صدمه CTS-2 در گروه آزمایش و کنترل
جدول۲: مقایسه اختلاف پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل در مقیاس
پرخاشگری روان‌شناختی CTS-2
نمودار ۲ : مقایسه میانگین نمرات گروه آزمایش در مقیاس پرخاشگری روان‌شناختی
CTS-2 در گروه آزمایش و کنترل
جدول۳: مقایسه اختلاف میانگین پس‌آزمون و پیش‌آزمون گروه آزمایش و کنترل در
حمله جسمانی CTS-2
نمودار ۳ : مقایسه میانگین مقیاس حمله جسمانی CTS-2 در گروه آزمایش و کنترل
جدول۴: مقایسه اختلاف میانگین پس‌آزمون و پیش‌آزمون گروه آزمایش و کنترل در
مقیاس زورگویی جنسی CTS-2
نمودار ۴ : مقایسه میانگین زورگویی جنسی در گروه آزمایش و کنترل
جدول۵: مقایسه اختلاف میانگین پس‌آزمون و پیش‌آزمون گروه آزمایش و کنترل در
مقیاس مذاکره CTS-2
نمودار ۵: مقایسه میانگین مذاکره در گروه آزمایش و کنترل

======