عنوان مقاله

روش تحقیق، پاورپوینت بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش و به کارگیری خدمات الکترونیکی بانکداری ( مبتنی بر مدل داویس ) بر صنایع خدماتی بانکداری

فهرست مطالب

روش تحقیق، پاورپوینت بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش و به کارگیری خدمات الکترونیکی بانکداری ( مبتنی بر مدل داویس ) بر صنایع خدماتی بانکداری

فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مساله
سابقه وپیشینه تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی:
اهداف فرعی (ویژه):
فرضیات تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری )
قلمرو زمانی تحقیق
روش نمونه گیری
روش تعیین حجم نمونه
روش تحقیق
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
بانکداری الکترونیکی چیست؟
روند اتوماسیون سیستم بانکی
رضایت مشتری از خدمات الکترونیکی
مزایای کاربرد خدمات الکترونیکی
۴- تحقیقات
۵- بهبود ارائه خدمات به مشتریان
۶- کسب مزیت رقابتی
نوآوری خدمات
اعتماد
تبلیغات شفاهی
آموزش به مشتری
فصل سوم : روش شناسی
تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
آمار توصیفی
آمار استنباطی
روایی و پایایی ابزار تحقیق
روایی(validity)
پایایی(Reliability)
ابزار جمع آوری اطلاعات
نرم افزارآماری مورد استفاده
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های
تحقیق
مشخصات، مقادیر و توصیف آماری داده ها
استنباط فرضیات تحقیق
نتایج حاصل از مطالعه فرضیه های پژوهش
بررسی رابطه بین متغیر های مربوط به فرضیه های تحقیق و آزمون های صورت گرفته
مدل نهایی پیشنهادی مبتنی بر یافته های پژوهش
پیشنهادهای کاربردی – مدیریتی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده

======