عنوان پروژه

+

دانلود پروژه

شبیه سازی تخصیص و مسیریابی آمبولانس با نرم افزار ارنا

توضیحات

+

شرح مسئله شبیه سازی تخصیص و مسیریابی آمبولانس :

مسئله شامل سه جز می باشد و قرار است در این مسئله مکان های ایستگاه های اورژانس مسیر بین ایستگاه های اورژانس، بیمار، و بیمارستان مشخص گردد. تعدادی تقاضا وجود دارد که هر کدام از یک توزیع خاصی پیروی می کنند. یک سری مکان بلقوه نیز وجود دارد که هر کدام دارای ظرفیت خاصی هستند و این ظرفیت بیانگر تعداد آمبولانسی است که باید در این ایستگاه ها مستقر شوند. این آمبولانس های مستقر شده از مقدار فعال شده ی تقاضا محاسبه می شود به گونه ای که حتی المقدور تقاضا برآورده شود.

تقاضای آمبولانس در پروژه شبیه سازی تخصیص و مسیریابی آمبولانس :

زمانی که تقاضایی رخ می دهد، این تقاضا به مرکز اورژانس اطلاع رسانی شده و مرکز اورژانس، آمبولانس به سمت تقاضا تخصص داده می شود و پس از آن که آمبولانس به سمت بیمار حرکت می کند و به آن بیمار می رسد و درمان اولیه انجام می شود و پس از آن با دو دسته بیمار مواجه می شود که دسته اول بیمارانی هستند که پس از آنکه آمبولانس رسید، در همان محل درمان شده و تقاضا رفع می شود. دسته دوم بیمارانی هستند که پس از آنکه آمبولانس به آن دسته بیمار می رسد باید او را به بیمارستان منتقل کند و پس از آن که بیمار به بیمارستان منتقل شد (که در اینجا بیمارستان هم دارای ظرفیت است و فقط می تواند برخی از تقاضا ها را پوشش دهد) آمبولانس پس از بیمارستان باید به مرکز خود باز گردد یا به تقاضای دیگری که در این مدت ایجاد شده رسیدگی کند.

زمان و مکان بین بیمار، بیمارستان و ایستگاه اورژانس :

کل زمان خدمت رسانی باید از یک زمان استاندارد کمتر شود. بین بیمار و بیمارستان و ایستگاه اورژانس مسیر های مختلفی وجود دارد که با توجه به ترافیک زمان طی این مسیر ها متفاوت است و باید اولویت استفاده از مسیر های کوتاه تر و کم زمان تر باشد. زمانی که آمبولانس تقاضایی را رفع می کند مکان حضورش با بازه ی زمانی قبل یکی نیست بعبارتی استقرار دینامیک دارند. چنانچه عبور از مسیری بیش از ۲۰ درصد رخ دهد و اینکه زمان زیادی را تحمیل سیستم کند نسبت به زمان استاندارد مسیر معلوم به مسیر ویژه تبدیل می شود که مزیت این مسیر ویژه این است که زمان کمتری را داراست. مرکزی که به عنوان ایستگاه اورژانس ایجاد شده اند می توانند در زمان که تقاضایی برای پاسخ گویی برای شان فعال نشده است، تقاضای سایر ایستگاه ها را در حد توان یاری رسانی نمایند.

افزودن بیمارستان جدید :

چنانچه بیمارستان ها توانایی رفع تقاضا ها را نداشته باشند، می توان با ظرفیتی خاص بیمارستان جدیدی نیز اضافه کرد که اضافه کردن این بیمارستان ها و ایستگاه های اورژانس با ظرفیت خاص امکان پزیر است. با توجه به محدودیت های ذکر شده تعداد ایستگاه های اورژانس فعال شده، مسیر بین اورژانس (ایستگاه) و بیمار و بیمارستان، زمان خدمات رسانی و زمان کل سیستم، تعداد بیمارستان ایجاد شده و میزان تخصیص آمبولانس به هر ایستگاه با توجه به بودجه و با استفاده از نرم افزار Arena معین شود. پارامتر هایی را به دلخواه عدد دهی نمائید و توزیع های استفاده شده به دلخواه از نرمال و یکنواخت و نمایی به صورت ترکیبی در مدل استفاده شود.

شبیه سازی تخصیص و مسیریابی آمبولانس با نرم افزار ارنا

======