عنوان مقاله

+

(همراه نقشه های اتوکد)

دانلود طرح هادی پاورپوینت روستای زشک (همراه با نقشه های اتوکد)

فهرست مطالب

+

(همراه با نقشه های اتوکد)

فهرست مطالب : 

 • شناخت موقعیت استقرار و ویژگی های روستا
 • موقعیت سیاسی
 • بررسی راههای ارتباطی
 • نقشه های گوگل
 • معرفی شهرها وروستاهای همجوار
 • چگونگی استقرار روستا
 • قدمت روستا
 • وجه تسمیه روستا
 • بناهای تاریخی
 • سابقه سکونت و تاریخچه رشد وتحول
 • عناصر شاخص طبیعی
 • باد – بارش – تابش – دما
 • سوانح طبیعی
 • زلزلهمنابع آب
 • ذخیره آب
 • اقلیم وپهنه بندی بندی اقلیمی
 • کشت- خاک وزمین
 • * شناخت ویژگیهای انسانی
 • دین ومذهب
 • آداب ورسوم و زبان وگویش محلی
 • پوشش و البسه سنتی
 • ابزار و آلات بومی
 • بازی ها و فعالیت کودکان
 • سرگرمیهای اهالی
 • فعالیتهای خاص زنان ومردان
 • * شناخت مسایل اقتصادی و اجتماعی
 • معیشت روستائیان
 • تولیدات و محصولات روستا و میزان آنها
 • * شناخت مسایل اقتصادی و اجتماعی
 • سهم بخشهای اقتصادی در ساختار اشتغال
 • فرهنگ آب وچگونگی توزیع و بهره برداری از آن
 •  مالکیت ( اراضی- کشاورزی – مسکن )
 • امنیت و چگونگی حفظ آن در گذشته روستا
 • مدیریت و نحوه اداره روستا
 • جمعیت روستا
 • سنین رشد
 • ترکیب سنی
 • مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستا
 • نقشه های اتوکد پروژه با فرمت DWG

======