حرکت شناسی – بررسی حرکت دست شناگران در ورزش شنا

 

در

قیمت :   ۳۴۰۰ تومان ( سه هزار و چهارصد تومان)

تعداد صفحات:

۳۴(سی و چهار)

دسته :

ورزشی

نوع فایل:

Word

توضیحات:


فهرست مطالب

مقدمه

نگاهی به آناتومی شانه (کمربند شانه ای )

بخش اول : کمربند شانه ای

کیسه ها ی زلالی

حرکت ها ی ساده دست از مفصل شانه و عضلات درگیر

عضله فوق خاری

عضله تحت کتفی

عضله گرد کوچک

حرکت دست شنا

ترکیب اصلی از حرکت دست شنای رقابتی

شنای پروانه

آسیب ها ی شانه

التهاب تاندون –شانه شناگران

عوامل ایجاد کننده

برخورد – عامل استخوانی

عدم تعادل در قدرت

وضعیت برخورد در کشش دست (حرکت پارویی ) شناگران

ارزیابی بالینی از التهاب تاندون شناگران

میزان درد در سیکل بازو کرال سینه

مقایسه قدرت چرخش حول شانه در دو گروه شناگر و کنترل

تست برخورد

ضعف عضلانی

سستی عمومی بدن

پیشگیری از التهاب تاندون

چهار قانون وجود دارد که عبارتند از

تکنیک های مناسب

روش تمرین

طبقه بندی التهاب تاندون

درمان آسیب التهاب تاندون چرخش دهنده های بازو

برنامه توانبخشی

منابع و ماخذ

 

مقدمه
همانطور که می دانیم حرکت اساس زندگی را تشکیل می دهد اما همین حرکت ممکن است باعث ایجاد آسیب بشود ۰بهرحال عوامل کلی که آسیب در ورزش ها را وجود می آورد شامل عوامل شخصی ( سن ، تجربه ، سطح آمادگی ،بعضی از بیماری ها و ۰۰۰ )و وسایل و تجهیزات (زمین و لباس و۰۰۰ ) و اختصاصات ورزشی ( وضعیت خطرآفرین در هر ورزش ) می باشد .
شناگران نیزبخاطراجرای حرکات تکراری ، آمادگی خاصی برای آسیب دیدگی در قسمت شانه دارند ۰ اگرچه ممکن است که این آسیب شامل عضلات پایین تنه و پشت هم بشود ۰ هدف اصلی شناگران مانند همه رشته ها ی ورزشی ، مؤفقیت در رده بالا است و این موضوع باید توسط همه آنهایی که در مراقبت از ورزشکاران و پیشرفت و سازماندهی برنامه تمرین درگیر هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ۰ اکثر ورزشکاران ورز شی بعد از وقوع آسیب سعی در درمان آن دارند ، در حالی که هدف و تلاش مربیان و پزشکان تیم باید ارائه یک برنامه تمرینی مؤفق ،برای پیشگیری از آسیب ها واجراهای مخاطره آمیز باشد ۰
در این مقاله ابتدا نگاهی به آناتومی شانه (کمربند شانه ای ) و تکنیک دست شناگران شده است تا درک بهتری از فیزیولوژی آسیب فراهم آید و سپس شنا و آسیب های شانه در شناگران مورد بررسی و در نهایت راه حل ها ی پیشگیرانه ارائه می گردد .

بخش اول : کمربند شانه ای
مفاصل کمربند شانه ای : الف : مفصل جناغی – ترقوه ای ب : مفصل آخرومی – ترقوه ای
ج : مفصل غرابی – ترقوه ای د : مفصل دوری – بازویی

الف) لیگامنت ها ی مفصل جناغی – ترقوه ای :
۱و۲ -لیگامنت خلفی و قدامی جناغی – ترقوه ای : این دو لیگامنت از تغییر مکان در جهت فوقانی مفصل ممانعت می کند .
۳-لیگامنت بین ترقوه ای : این لیگامنت از تغییر مکان ترقوه به سمت جانب خارجی (طرفین)جلوگیری میکند .
ب ) لیگامنت ها ی مفصل آخرومی – ترقوه ای :۱-لیگامنت فوقانی و تحتانی آخرومی- ترقوه ای
۲-لیگامنت غرابی – ترقوه ای
ج )لیگامنت مفصل غرابی – ترقوه ای :لیگامنت غرابی – ترقوه ای :۱-قسمت کانوید (conoid)
۲-قسمت ذوزنقه ای (trapezoid )
د )لیگامنت های مفصل دوری – بازویی :
۱،۲،۳ –لیگامنت ها ی فوقانی ، میانی و تحتانی دوری – بازویی
۴-لیگامنت غرابی-بازویی
مفصل دوری-بازویی (کتف و بازو ) یک مفصل متحرک و از نوع کروی می باشد . در این مفصل سر گرد استخوان بازو در حفره دوری استخوان کتف قرار می گیرد . در دهانه حفره دوری بافت فیبروکاتیلاژ باعث عمیق تر شدن این حفره می شود . این مفصل توسط یک کپسول مفصلی احاطه شده است و توسط لیگامنت ها یی که نامبرده شد مستحکم می گردد .
لیگامنت عرضی – بازویی : این لیگامنت سر بلند عضله دو سر را در شیار عضله دو سری نگاه می دارد .
یک سر لیگامنت بر روی برجستگی بزرگ و سر دیگر آن بر روی برجستگی کوچک استخوان باز و می نشیند و به این ترتیب شیار عضله دو سر بازویی بصورت یک کانال در می آید .
کیسه ها ی زلالی
——–
چندین کیسه زلالی در اطراف مفصل شانه قرار دارد ،اما کیسه زلالی زیر زائده آخرومی مهمترین آنها در مفصل شانه می باشد . این کیسه زلالی بین قوس زائده آخرومی و کپسول مفصلی قرار دارد و تاندون عضله فوق خاری باعث تقویت بیشتر آن می شود . در هنگام انقباض عضله دالی این کیسه زلالی به آسانی آسیب پذیر است . انقباض عضله دالی ممکن است این کیسه زلالی را از بین خود و زائده آخرومی پرس کرده و باعث واردآمدن آسیب به آن شود .

عضلات
ــــ
عضلاتی که بروی مفصل شانه و استخوان بازو اثر می گذارد :
قدامی : سینه ای بزرگ –غرابی بازویی – تحت کتفی – دو سر بازویی
خلفی : تحت خاری – گرد کوچک
فوقانی :دلتوئید – فوق خاری
تحتانی : پشتی بزرگ – گرد بزرگ – سه سر بازویی (سر دراز )
این مفصل بخاطر فاصله ای که بین دو استخوان کتف و بازو در محل مفصلی وجود دارد و در خارج از بدن قرار گرفتن پر تحرکترین مفصل بدن می باشد . و حول هر سه محور حرکت دارد (فرونتال – ساجیتال – هوریزونتال ).
حرکت ها ی ساده دست از مفصل شانه و عضلات درگیر :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-بالا آوردن دست از پهلو (abduction ):عضلات دلتو ئید و فوق خاری و دو سر بازویی (سر دراز )
۲- پائین آوردن دست از پهلو (adduction ):عضلات پشتی بزرگ و سینه ای بزرگ وگرد بزرگ و سه -سر بازویی و تحت کتفی و غرابی بازویی
۳- بالا آوردن دست از جلو (flection and hyperflection ): عضلات دلتوئید (بخش قدامی )وسینه ای بزرگ (بخش ترقوه ای )و دو سر بازویی (سر کوتاه )و غرابی بازوئی
۴-پائین آوردن دست از جلو (extention and hyperextention ) عضلات پشتی بزرگ و گرد بزرگ و سینه ای بزرگ (بخش جناغی ) و دلتو ئید (خلفی ) و تحت خاری و گرد کوچک و سه سر بازوئی (سر دراز ).
۵- چرخش خارجی و داخلی دست : عضلات درگیر در چرخش خارجی ( تحت خاری و گرد کوچک و دلتوئید خلفی )و عضلات درگیر در چرخش داخلی (گرد بزرگ و سینه ای بزرگ و پشتی بزرگ و دلتوئید قدامی و سر کوتاه دو سربازوئی و تحت کتفی .
۶-حرکت دست از حالت افقی در کنار بدن به حالت افق (horizontal flection)عضلات سینه ای بزرگ و بخش قدامی دلتوئید و غرابی بازویی و سر کوتاه دو سر بازویی .
۷- مخالف حرکت شماره ۶ ( horizontal extention ) : عضلات تحت خاری و بخش خلفی دلتوئید و گرد کوچک و سر دراز سه سر بازویی .
= اطلاعاتی در مورد عضلات چرخش دهنده بازو که سر استخوان بازو را احاطه کرده اند :
عضله فوق خاری:
در بالاترین قسمت از برجستگی بزرگ استخوان بازو متصل است
در طول آبداکشن بازو فعال می باشد
مرکزی یا محوری برای دلتوئید در طول آبداکشن
عضله تحت کتفی :
ابتدای چرخش خارج
مقاومت در جابجایی قدامی یا تحتانی سر بازو درون حفره دوری
استحکام سر بازو
عضله تحت خاری :
چرخش خارجی
اکستنشن افقی بازو در سطح هوریزونتال
در پایین کشیدن سر استخوان بازو به عضلات فوق خاری و تحت کتفی کمک می کند
عضله گرد کوچک :
چرخش خارجی
شنا
مطابق با اجرای حرکات تکراری بوسیله شنا گران رقابتی سنین بالا در تمرین به یک نوع آسیب ویژه منجر می شو د . این آسیب ابتدا ء روی شانه اثر دارد اما آن می تواند شامل اعضا ء پائین تر و پشت نیز گردد . نظیر همه آنها ورزشها هدف اصلی شنا گران رقابتی اجراءدر سطح بالا مد نظر است . این هدف بوسیله همه آنهائیکه در مراقبت از ورزشکاران و پیشرفت و سازماندهی برنامه تمرین درگیر هستند به اجزاء کوچک تر تجزیه می شود . پیشگیری از آسیب باید موضوع اصلی و ابتدائی آنها باشد .
با یک دانش کامل از شرح مکانیکی ورزش و فهم آناتومیکی و ملاحظات بیومکانیکی ، پزشک و مربی می تواند اجراء شناگر را ارزیابی کند .

حرکت دست شنا
ـــــــــــ
شنای کرال سینه و کرال پشت و قورباغه و پروانه ، چهار نوع شنای رقابتی هستند که در
مسافت های مختلف بصورت منفرد یا ترکیبی استفاده می شوند .
از آنجائیکه یک مرور کامل از این حرکات در این بحث مورد نیازنیست یک شرح از ترکیب اساسی
هر یک ،برای درک از فیزیولوژی آسیب ارائه می گردد .
ترکیب اصلی از حرکت دست شنای رقابتی : در سریع ترین و متداول ترین روش کرال سینه که در تمرین استفاده می شود: سطح کف دست در ۱۲ اینچی جلوی شانه به طرف پائین می رود . کشش دست به طرف داخل بدن تا بازو کاملا خم می شود . مرحله کشش با حرکت پارویی دست آغاز می شود . بدن حول محور طولی چرخش می کند و بازو در عمق آب قرار می گیرد . قوس کشش به شکل s می باشد و سطح کف دست به طرف عقب در زیر بدن حرکت می کند . در برگشت به حالت اولیه یک بازو ، هم زمان بامرحله کشش بازوی دیگر خواهد بود . با استفاده از چرخش بدن بازو از آب خارج می شود و در وضعیت ورود به آب بر می گردد . عملکرد بازو ادامه می یابد بازای هر دوره ، دست ۲ تا ۶ پای قوطه ور قوی لازم میباشد .
شنای پروانه(قسمتی از شنای رقابتی از سال ۱۹۵۲) :بازوها وپاها در داخل آب ،حرکت هم زمانی را در طول مرحله کشش و برگشت به حالت اولیه انجام می دهند . یک حرکت دولفینی بوسیله بدن فشاری را روی شانه رها می کند . در حرکت دولفین پاها بصورت دو تایی یا با هم انجام می شود .
شنای قورباغه(قدیمی ترین شکل کشش دست شنا ) :بازوها هر دو حرکت می کنند ، در کشش و مرحله برگشت به حالت اولیه بازو به زیر خط کمر کشیده نمی شود .
شنای کرال پشت :بازو و شانه با هم وارد آب می شوند .چرخش بدن برای حرکت کشش به شکل s
بازو مفید است و دست به طرف پا که حرکت سطحی (قوطه وری )انجام می دهند می رود .
چهار مرحله برای همه کشش ها متداول است : رسیدن ، گرفتن (وارد آب شدن ) ،کشش ، برگشت به حالت اولیه .
اجزاء ترکیبی از چهار مرحله کشش دست شناهای رقابتی (بجزء قوربا غه ):
رسیدن (reach ): بازو برای ورود به آب کشیده می شود .
گرفتن (catch): آرنج در فلکشن ۱۰۰درجه ، شانه باز شد و حرکت آبداکشن افقی و چرخش بداخل بدن .
کشش(pull): شناگر آب را پارو می کند (فشار می دهد )
برگشت به حالت اولیه(recovery ) : در مرحله خارج از آب (بجزء شنای قورباغه ) بازو برای کشش مجدد به نقطه شروع بر می گردد .

فایل کامل این تحقیق ۳۴ صفحه بصورت ورد WORD مرتب و فونت بندی شده می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

 Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *