عنوان

+تحقیق کامل درباره صنعت رنگ و رنگسازی

فهرست/چکیده

+

بخشی از متن:
صنعت رنگسازی در حقیقت اختلاط چهار جزء اصلی رنگپایه، رنگدانه، حلال و مواد کمکی در یکدیگر می‌باشد. در روند اختلاط این چهار جزء که ممکن است هر یک از آنها خود مجموعه ای از دو یا چند ماده مختلف جامد یا مایع باشند، مرحله پخش رنگدانه و سایر مواد جامد در فاز مایع رنگپایه از مهمترین مراحل تعیین کننده کیفیت رنگ تولید شده میباشد. برای این منظور از انواع مخلوط کنها و آسیاها و آسیا مخلوط کنها استفاده می شود، که هر یک از آنها در نوع معینی از رنگها یا درجه گرانروی خاصی از رنگ کارائی بهتری نشان می دهد.
 
فهرست مطالب:
خط تولید
مخلوط کنهای مورد مصرف در صنایع رنگسازی
آسیاهای مورد مصرف در صنایع رنگسازی
تولیدات کارخانه
فرمول بندی رنگ
روشهای اندازه گیری و آزمایشهای کنترل رنگ
۱-۱- آزمایش اندازه گیری وزن مخصوص رنگ
۱-۲- آزمایش اندازه گیری درصد مواد فرار رنگ
۱-۳- آزمایش اندازه گیری زمان خشک شدن فیلم رنگ
۱-۴- آزمایش تعیین قدرت گسترش رنگ
۱-۵- تعیین زمان مناسب برای اعمال پوشش دوم بر روی پوشش اولیه
۱-۶- آزمایش تعیین درجه و میزان پخش شدن رنگدانه(دیسپرس شدن رنگدانه)
۱-۷- آزمایش تعیین گرانروی رنگ
۱-۸- آزمایش تعیین نقطه اشتعال رنگ
۱-۹- آزمایش اندازه گیری قدرت پوشانندگی یا قدرت پنهان کنندگی مایع رنگ
۱-۱۰- آزمایش قلم خوری(برس خوری)
۱-۱۱- آزمایش اندازه گیری ضخامت فیلم خشک نشده(تر) رنگ
۱-۱۲- آزمایش در مقابل سینه دادن
۱-۱۳- آزمایش اندازه گیری ضخامت فیلم خشک رنگ
روشهای تخریبی
۱-۱۴- آزمایش تعیین خصوصیات نوری فیلم خشک شده رنگ
۱-۱۵- آزمایش اندازه گیری قدرت پوشانندگی(پنهان کنندگی) فیلم خشک رنگ
۱-۱۶- آزمایش تعیین همرنگی یا روش تینت کردن رنگ 
آزمایشهای تعیین ویژگیهای مکانیکی فیلم رنگ
۱-۱۷- اندازه گیری سختی فیلم رنگ
۱-۱۸- آزمایش انعطاف پذیری و قابلیت فیلم رنگ
۱-۱۹- آزمایش تعین چسبندگی فیلم رنگ
۱-۲۰- آزمایش اندازه گیری مقاومت فیلم رنگ در مقابل سایش
آزمایش خصوصیات کاربردی فیلم
۱-۲۱- آزمایش اندازه گیری مقاومت فیلم رنگ در مقابل رطوبت زیاد
۱-۲۲- آزمایش اندازه گیری مقاومت فیلم رنگ در مقابل تماس مداوم با مه آب نمک
مواد اضافه شونده در رنگ
خشک کنها
ضد پوسته ها
مواد تعدیل کننده گرانروی و مواد ضد رسوب
مواد مقاوم کننده فیلم رنگ در مقابل رطوبت
مواد ضد یخ
مواد کنترل کننده برق فیلم رنگ (مواد مات کننده)
آزمایشهای انجام شده
۱- تعیین ویسکوزیته (تعیین غلظت)
۲- دانه بندی
۳- پوشش رنگ
۴- زمان خشک شدن
۵- قابلیت چسبندگی
۶- سختی رنگ
۷- قابلیت سنباده خوری
۸- درصد جامد
۹- براقیت
۱۰- درصد رزین
۱۱- قابلیت انعطاف و شکنندگی
۱۲- وزن مخصوص
رنگ آستری فوری ۱۱۰۰۰
بتونه فوری ۱۰۰۰۰
آزمونها
رنگ پلاستیک (قابل شستشو)
آزمونها
ضد زنگ ها
آزمونهای ضد زنگ ۹۹۹
آزمونهای ضد زنگ ۹۰۰ درجه دو
منابع و ماخذ

======