برنامه پیاده سازی لیست پیوندی ( لینک لیست Link List ) در سی پلاس

توضیحات : 

سورس کد پیاده سازی لینک لیست (لیست پیوندی) Link List 

در این برنامه شما می توانید کلیه عملیات مربوط به لینک لیست ها (لیست های پیوندی) را اعمال و انجام دهید .

همراه با فایلهای
EXE , CPP

تصاویری از محیط این برنامه :

=================================

مشاهده قسمتهایی از سورس کد این پروژه :

#include “llist.h”

void print_menu();

int main() {
CLList<int> myList;
bool bExit = 0;
int element, sel;
while(!bExit) {
print_menu();
std::cin >> sel;
switch(sel) {
case 1:
std::cout << “enter element: “;
std::cin >> element;
std::cin.sync();
std::cout << “\n1. insert front” << std::endl;
std::cout << “2. insert back” << std::endl;
std::cout << “\nselection: “;
std::cin >> sel;
if(sel == 1) {
myList.insert_front(element);
} else if(sel == 2) {
} else {
std::cout << “unknown selection” << std::endl;
break;
}
std::cout << “element added successfuly!” << std::endl;
break;
case 2:
{
std::cout << “enter element: “;
std::cin >> element;
int prev_size = myList.size();
myList.remove_node(element);
if(myList.size() < prev_size) {
std::cout << “element removed” << std::endl;
} else {
std::cout << “couldn’t remove element” << std::endl;
}
}
break;
case 3:
std::cout << myList << std::endl;
break;
case 4:
myList.clear();
std::cout << “list cleared!” << std::endl;
break;
case 5:
std::cout << “list size:= ” << myList.size() << std::endl;
break;
case 6:
std::cout << “enter element: “;
std::cin >> element;
if(myList.search(element) != NULL) {
std::cout << “element found!” << std::endl;
} else {
std::cout << “not found” << std::endl;
}
break;
case 7:
bExit = 1;
break;
default:
std::cout << “unknown selection” << std::endl;
}
system(“pause”);
system(“cls”);
std::cin.sync();
}
return 0;
}

void print_menu() {
std::cout << “\nLink List ” << std::endl;
std::cout << “======================” << std::endl;
std::cout << “1. to add an element -> press 1” << std::endl;
std::cout << “2. to remove an element -> press 2” << std::endl;
std::cout << “3. to print the list -> press 3” << std::endl;
std::cout << “4. to clear the list -> press 4” << std::endl;
std::cout << “5. to get the size of the list -> press 5” << std::endl;
std::cout << “6. to search for an element -> press 6” << std::endl;
std::cout << “7. to exit -> press 7” << std::endl;
std::cout << “\nselection: “;
}

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *