عنوان پروژه

 برنامه پیاده سازی روش گوس سایدل به زبان سی 

نوع فایل

فرمت

سورس زبان سی

CPP , EXE

پیش نمایش از سورس کد پروژه

#include<stdio.h>
int main(void)
{
float a[10][10],b[10],x[10],y[10];
int n=0,m=0,i=0,j=0;
printf(“Enter size of 2d array(Square matrix) : “);
scanf(“%d”,&n);
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<n;j++)
{
printf(“Enter values no. %d %d :”,i,j);
scanf(“%f”,&a[i][j]);
}
}
printf(“\nEnter Values to the right side of equation\n”);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(“Enter values no. %d :”,i,j);
scanf(“%f”,&b[i]);
}
printf(“Enter initial values of x\n”);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf(“Enter values no. %d :”,i);
scanf(“%f”,&x[i]);
}
printf(“\nEnter the no. of iteration : ” );
scanf(“%d”,&m);
while(m>0)
{
for(i=0;i<n;i++)
{
y[i]=(b[i]/a[i][i]);
for(j=0;j<n;j++)
{
if(j==i)
continue;
y[i]=y[i]-((a[i][j]/a[i][i])*x[j]);
x[i]=y[i];
}

guesssidel

======