برنامه مقایسه دو رشته ورودی و نمایش نتیجه مقایسه با زبان اسمبلی

 

برنامه مقایسه دو رشته ورودی و نمایش  نتیجه مقایسه با زبان

قیمت :   ۴۵۰۰ تومان ( چهار هزار و پانصد تومان)

دسته :

پروژه های

نوع فایل:

.asm , .exe

توضیحات:توضیحات :

برنامه ای که دو رشته ای حداکثر ۲۰ کاراکتری از ورودی دریافت میکند و آن ها را باهم مقایسه میکند خروجی یک از پیامهای “”Str1 < Str2 یا “Str1 > Str2” یا “”Str1 = Str2 می باشد.

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

======

بخشهایی از سورس کد اسمبلی این پروژه :

stseg segment
db 64 dup (?)
stseg ends
dtseg segment
str1 db 21,?,21 dup(?)
str2 db 21,?,21 dup(?)
msg1 db ‘str1 is smaller than str2$’
msg2 db ‘str1 is larger than str2$’
msg3 db ‘str1 is equal to str2$’
first dw ?
last dw ?
dtseg ends
cdseg segment
main proc
assume cs:cdseg,ds:dtseg,ss:stseg
mov ax,dtseg
mov ds,ax

mov ah,0ah
mov dx,offset str1
int 21h

mov dx,offset str2
int 21h

mov si,offset str1+2
mov di,offset str2+2
l5: cmp [si],0dh ;enter
je l1
cmp [di],0dh
je l2
mov al,[si]
cmp al,[di]
ja l2
jb l4
inc si
inc di
jmp l5
l1: cmp [di],0dh
je l3
l4: mov dx,offset msg1
jmp out1
l2: mov dx,offset msg2
jmp out1
l3: mov dx,offset msg3
out1: mov ah,09
int 21h

 

فایل کامل پروژه + سورس برنامه و فایل اجرایی
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰ 

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »