برنامه مرتب سازی اعداد و حروف Sort با زبان اسمبلی

 

برنامه اعداد و حروف  با زبان اسمبلی

قیمت :   ۴۵۰۰  تومان ( چهار هزار و پانصد تومان)

دسته :

پروژه های برنامه نویسی زبان اسمبلی

نوع فایل:

.asm , .exe

توضیحات:توضیحات :

این برنامه ابتدا یک مقدار عددی یا رشته ای را از کاربر دریافت می کند و سپس نتیجه را مرتب سازی و نمایش می دهد .


مانند تصاویر زیر که نمونه هایی از مرتب سازی حروف وارده و همچنین اعداد را مشاهده می نمایید :

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

 

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

======

بخشهایی از سورس کد اسمبلی این پروژه : 

 .model small
.stack 100h
.data
maxlen db 26
actlen db ?
str1 db 26 dup(?)
msg1 db 0dh,0ah,’please enter your names(max. 20 names): ‘,0dh,0ah,’$’
msg2 db 0dh,0ah,’result is : ‘,0dh,0ah,’$’
names db 20 dup(25 dup(‘ ‘),0dh,0ah),’$’
crlf db 0dh,0ah,’$’
countrn db 20
.code
main proc
mov ax,@data
mov ds,ax
mov es,ax
lea dx,msg1
call print_string
call read_names
call sort
lea dx,msg2
call print_string
lea dx,names
call print_string
mov ah,4ch
int 21h
main endp
read_string proc
mov ah,10
mov dx,offset maxlen
int 21h
ret
read_string endp
print_string proc
mov ah,9
int 21h
ret
print_string endp
read_names proc
lea bp,names
mov cx,20
read_loop:
lea dx,crlf
call print_string
call read_string
push cx
mov di,bp
lea si,str1
mov cl,actlen
or cl,cl
jz end_read
mov ch,0
rep movsb
pop cx
add bp,27
loop read_loop
jmp end_pro
end_read:
pop cx
sub countrn,cl
end_pro:
ret
read_names endp
sort proc
lea si,names
mov cl,countrn
or cl,cl
jz end_sort
dec countrn
mov ch,0
or cl,cl
jz end_sort
loop1:
mov di,si
add di,27
push cx
loop2:
call compare
add di,27
loop loop2
pop cx
add si,27
loop loop1
end_sort:
ret
sort endp
compare proc
push cx
push di
push si
mov cx,25
repe cmpsb
jcxz end_cmp
jb end_cmp
pop si
push si
lea di,str1
mov cx,25
rep movsb
pop di
pop si
push si
push di
mov cx,25
rep movsb
pop si
pop di
push di
push si
lea si,str1
mov cx,25
rep movsb

برنامه مرتب سازی اعداد و حروف Sort با زبان اسمبلی 

در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنی فایل پس از پرداخت.

 

 

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »