برنامه محافظ صفحه نمایش screen saver متحرک – OpenGL

برنامه محافظ صفحه نمایش  screen saver

قیمت :   ۸۵۰۰ تومان ( هشت هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

ویژوال استدیو – اپن جی ال

توضیحات:


توضیحات : 

در این که در محیط ویژوال استودیو و با استفاده از توابع کتابخانه ای opengl طراحی شده است ، پس از اجرای فایل اجرایی برنامه محافظ صفحه را به شکل متحرک مشاهده می نمایید که تا زمانیکه ماوس را حرکت نداده اید یا دکمه ای را نزنید این محافظ صفحه در حال اجرا می باشد .    
        

   

رایگان فایل اجرایی این پروژه : 


 ======

بخشهایی از سورس کد این پروژه همراه با توابع اپن جی ال استفاده شده :

#include<windows.h>

#include<string.h>

#include<stdlib.h>

#include<stdio.h>

#include<gl/gl.h>

#include<gl/glu.h>

#include<glaux.h>

#include”resource.h”

#define Mouse_Thresold 2

LRESULT CALLBACK WinProc(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);

BOOL  CALLBACK DialogProc(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);

void ChangeSize(GLsizei,GLsizei);

BOOL InitGL();

void RenderScene(GLfloat,GLfloat);

BOOL is_saver_active=FALSE;

void SetDCPixelFormat();

GLuint            base;

void BuildFont();

void KillFont();

void glPrint(const char *fmt, …);

int mouse_move_count,curx,cury,font_x=-200,font_y=-150,font_dir=-1,ren_count=0;

    HDC hDC;

            HGLRC hRC;

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst,HINSTANCE hPrevInst,LPSTR lpCmdLine,int nShowCmd)

{

            HWND hWnd,hPwnd; //handle for window

            MSG msg;           //variable for recieving messages

            WNDCLASS wc;

            BOOL done=FALSE;

            RECT rc;        //variable for rectangle structure

            int scx,scy,x=0,y=0;

            if(!hPrevInst)

              {

                        wc.cbClsExtra=0;

                        wc.cbWndExtra=0;

                        wc.hbrBackground=(HBRUSH)GetStockObject(BLACK_BRUSH);

                        wc.hCursor=LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);

                        wc.hIcon=LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);

                        wc.hInstance=hInst;

                        wc.lpfnWndProc=(WNDPROC)WinProc;

                        wc.lpszClassName=”MyClass”;

                        wc.lpszMenuName=NULL;

                        wc.style=CS_HREDRAW|CS_VREDRAW;

                        if(!RegisterClass(&wc))

                        {

                                    MessageBox(0,”cannot register class”,”srinivas”,1);

                                    return(FALSE);

                        }

              }

 ======

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد برنامه و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *