برنامه ماتریس n در n با سی پلاس

برنامه ماتریس n در n با سی پلاس

قیمت :   ۹۵۰۰ تومان ( نه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

سورس کد پیاده سازی کلیه ی عملیات ماتریس ها در ماتریس n*n  

در این برنامه شما می توانید کلیه عملیات مربوط به ماتریس n*n را مانند تصاویر زیر انجام دهید .

همراه با فایلهای
EXE , CPP

تصاویری از محیط این برنامه :

=================================

در ابتدا مانند تصویر زیر کاربر باید اندازه یا مقدار عناصر ماتریس را وارد نماید :

پس از وارد نمودن  مقادیر و عناصر ماتریس مانند تصویر زیر می توانید کلیه ی عملیات ها را انجام دهید :مشاهده بخشهایی از سورس کد این برنامه :

void menu(){
clrscr();
char ch;
cout<<“Select your task.\n”;
cout<<“a. write.\n”;
cout<<“b. add.\n”;
cout<<“c. multi.\n”;
cout<<“d. sub.\n”;
cout<<“e. transpose.\n”;
cout<<“f. replace.\n”;
ch = getch();
switch(ch){
case ‘a’:
writemat();
break;
case ‘b’:
addmat();
break;
case ‘c’:
multmat();
break;
case ‘d’:
submat();
break;
case ‘e’:
trans();
break;
case ‘f’:
replace();
break;
}
}

void main(){
cout<<“Enter matrix size.”;
cin>>k;
readmat();
menu();
}

void readmat(){
clrscr();
cout<<“Enter matrix 1.”;
for(int i=0; i<k; i++)
for(int j=0; j<k; j++){
cout<<“\nmat1[“<<(i+1)<<“]”<<“[“<<(j+1)<<“]”;
cin>>mat1[i][j];
}
}

void writemat(){
clrscr();
for(int i=0; i<k; i++){
for(int j=0; j<k; j++){
cout<<“\t”<<mat1[i][j];
}
cout<<“\n”;
}
getch();
menu();
}

void addmat(){
clrscr();
cout<<“Enter matrix 2.”;
for(int i=0; i<k; i++)
for(int j=0; j<k; j++){
cout<<“\nmat2[“<<(i+1)<<“]”<<“[“<<(j+1)<<“]”;
cin>>mat2[i][j];
//gotoxy(15, 2);
clreol();
}
for(i=0; i<k; i++){
for(int j=0; j<k; j++)
mat3[i][j] = mat1[i][j] + mat2[i][j];
}
for(i=0; i<k; i++){
for(int j=0; j<k; j++){
cout<<“\t”<<mat3[i][j];
}
cout<<“\n”;
}
getch();
menu();
}

void multmat(){
clrscr();
cout<<“Enter matrix 2.”;
for(int i=0; i<k; i++)
for(int j=0; j<k; j++){
cout<<“\nmat2[“<<(i+1)<<“]”<<“[“<<(j+1)<<“]”;
cin>>mat2[i][j];
//gotoxy(15, 2);
clreol();
}
for(i=0; i<k; i++){
for(int j=0; j<k; j++)
mat3[i][j] = mat1[i][j] * mat2[i][j];
}
for(i=0; i<k; i++){
for(int j=0; j<k; j++){
cout<<“\t”<<mat3[i][j];
}
cout<<“\n”;
}
getch();
menu();
}

void submat(){
clrscr();
cout<<“Enter matrix 2.”;
for(int i=0; i<k; i++)
cout<<“\nmat2[“<<(i+1)<<“]”<<“[“<<(j+1)<<“]”;
cin>>mat2[i][j];
//gotoxy(15, 2);
clreol();
}
for(i=0; i<k; i++){
for(int j=0; j<k; j++)
mat3[i][j] = mat1[i][j] – mat2[i][j];
}
for(i=0; i<k; i++){
for(int j=0; j<k; j++){
cout<<“\t”<<mat3[i][j];
}
cout<<“\n”;
}
getch();
menu();
}

void trans(){
clrscr();
for(int i=0; i<k; i++)
for(int j=0; j<k; j++)
for(i=0; i<k; i++){
for(int j=0; j<k; j++)
cout<<“\t”<<mat3[i][j];
cout<<“\n”;
}
getch();
menu();
}

void replace(){
clrscr();
unsigned int m[1][90];
int i, j;
cout<<“Enter i & j:”;
cin>>i>>j;
clreol();
for(int l=0; l<k; l++)
for(int n=0; n<k; n++)
mat3[l][n] = mat1[l][n];
for(l=0; l<k; l++){
m[l] = mat1[i][l];
mat3[j][l] = m[1][l];
}
for(i=0; i<k; i++){
for(int j=0; j<k; j++){
cout<<“\t”<<mat3[i][j];
}
cout<<“\n”;
}
getch();
menu();
}

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

 

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »