برنامه شبیه سازی چهار راه راهنمایی رانندگی با ویژوال بیسیک

برنامه

قیمت :   ۸۵۰۰  تومان ( هشت هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

توضیحات:


توضیحات : 

پیاده سازی برنامه حرکت ماشین ها و عابرین پیاده در چهار راه با ویژوال بیسیک      


همراه با فایلهای
اجرایی و ویژوال بیسیک : (EXE , )

تصاویری از محیط این برنامه :

=================================

=======================

بخشهایی از سورس کد این پروژه : 

Dim s, g, r, Y As Integer

Private Sub Command1_Click()
r2.BackColor = vbRed
g2.BackColor = vbBlack
y2.BackColor = vbBlack
End Sub

Private Sub Form_Load()
c1.Top = 3120
c2.Top = 4560
c3.Left = 4320
c4.Left = 5640

s = 1
g = 10
r = 10
Y = 3
l = r
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

‘——————————- Cheraq Rahnam —————————-‘

l.Caption = Val(l.Caption) – 1
If Val(l.Caption) = -1 Then
Select Case s
Case 1
g1.BackColor = vbBlack
y1.BackColor = vbBlack
r1.BackColor = vbRed
g2.BackColor = vbBlack
y2.BackColor = vbYellow
r2.BackColor = vbBlack
l.Caption = Y
s = 2
Case 2
g1.BackColor = vbGreen
y1.BackColor = vbBlack
r1.BackColor = vbBlack
g2.BackColor = vbBlack
y2.BackColor = vbBlack
r2.BackColor = vbRed
l.Caption = g
s = 3
Case 3
g1.BackColor = vbBlack
y1.BackColor = vbYellow
r1.BackColor = vbBlack
g2.BackColor = vbBlack
y2.BackColor = vbBlack
r2.BackColor = vbRed
l.Caption = Y
s = 4
Case 4
g1.BackColor = vbBlack
y1.BackColor = vbBlack
r1.BackColor = vbRed
g2.BackColor = vbGreen
y2.BackColor = vbBlack
r2.BackColor = vbBlack
l.Caption = r
s = 1
End Select
End If

If c4.Top > 6000 Then c4.Top = c4.Top – 100

‘_________________________________ Car ____________________________’

‘{***************** Car 1 , <—- Arrow ***************************}’

If (c1.Left >= 7440) Then c1.Left = c1.Left – 100
If ((c1.Left > 7080) And (c1.Left < 7440)) And (r2.BackColor = vbRed) Then c1.Left = 7440
If ((g2.BackColor = vbGreen) Or (y2.BackColor = vbYellow)) And ((m1.Top <= 2700) Or (m1.Top >= 3840)) And ((m2.Top <= 2700) Or (m2.Top >= 3840)) And ((c3.Top <= 2240) Or (c3.Top >= 3840)) And ((c4.Top <= 2240) Or (c4.Top >= 3840)) And (c1.Left > 3960) Then c1.Left = c1.Left – 100
If (c1.Left > 3960) And (c1.Left <= 7080) Then c1.Left = c1.Left – 400
If (c1.Left <= 4000) And ((m3.Top <= 2700) Or (m3.Top >= 3840)) And ((m4.Top <= 2700) Or (m4.Top >= 3840)) Then c1.Left = c1.Left – 300
If (c1.Left <= 2170) Then c1.Left = c1.Left – 100
If c1.Left <= 10 Then c1.Left = 10080

‘{***************** Car 2 , —-> Arrow ***************************}’

If (c2.Left <= 2150) Then c2.Left = c2.Left + 100
If (c2.Left > 2150) And (c2.Left < 2400) And (r2.BackColor = vbRed) Then c2.Left = 2150
If ((g2.BackColor = vbGreen) Or (y2.BackColor = vbYellow)) And ((m3.Top >= 5040) Or (m3.Top <= 3700)) And ((m4.Top >= 5040) Or (m4.Top <= 3700)) And (((c3.Top <= 3500) Or (c3.Top >= 5280)) And ((c4.Top >= 5280) Or (c4.Top <= 3500))) And (c2.Left < 5600) Then c2.Left = c2.Left + 100
If ((c2.Left >= 2400) And (c2.Left <= 5600)) Then c2.Left = c2.Left + 400
If (c2.Left >= 5600) And ((m1.Top >= 5040) Or (m1.Top <= 3900)) And ((m2.Top >= 5040) Or (m2.Top <= 3900)) Then c2.Left = c2.Left + 100
If (c2.Left >= 7200) Then c2.Left = c2.Left + 100
If ((c2.Left > 5640) And (c2.Left <= 6000)) And ((m1.Top <= 5040) And (m1.Top >= 3900)) And ((m2.Top <= 5040) And (m2.Top >= 3900)) Then c2.Left = 5640
If c2.Left >= 10000 Then c2.Left = 0

پرداخت آنلاین در کلیه ساعات شبانه روز و دانلود آنلاین پروژه با سورس کامل 

 Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »