برنامه سیستم اطلاعات دانش آموزان با سی پلاس

برنامه سیستم اطلاعات دانش آموزان با پلاس

قیمت :   ۸۵۰۰ تومان ( هشت هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات :

برنامه سیستم اطلاعات دانش آموزان در : گرفتن اطلاعات و ذخیره ، حذف ، ویرایش ، اضافه ، گزارش گیری ، جستجو ، و …

همراه با فایلهای EXE , CPP

== تصویری از محیط  فایل اجرایی این پروژه : 

student

مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

#<stdio.h>
#include<conio.h>
#include <string.h>
#include<stdlib.h> //conversion
#include<ctype.h>
#include <io.h>
#include<time.h>
#define password “skm”

//user -define data-type
typedef struct {
int StuID;
int age;
char name[30];
char add[30];
char gender[10];
char status[10];
char cno[10];
char date[12];

} stu_rec;

typedef enum{false,true}boolean;

typedef struct link{
stu_rec data;
struct link*next;
}node;

typedef struct{
node*Node;
}list;
//prototypes
int menu();
void AddEntry(list*,stu_rec);
void DeletEntry(list*, int);
void DisplayEntry(node*);
void SearchID(list*,int);
int isEmpty(node*);
stu_rec getRecord(list *);
void init(list*);
void process(int,list*);
void read_file(list*);
void write_file(list*);
void ModifyEntry (list *mylist, int);
void displayRec(node*current);
int getID();
void pass();
char cur_date[9];
char cur_time[9];

()
{
clrscr();
int choice;
list mylist;
init(&mylist);
pass();
read_file(&mylist);
do{
choice=menu();
process(choice,&mylist);
}while(choice!=6);
write_file(&mylist);
gotoxy(13,2); printf(“DATE: %s\n”,cur_date);
gotoxy(53,2); printf(“TIME: %s\n”,cur_time);
}

void pass()
{
printf(“\n\n\t\t\t SCHOOL OF COMPUTING & TECHNOLOGY.”);
printf(“\n\t\t\t **************”);
printf(“\n\t\t\t *************”);
int valid,retry=1;
char pass[10];
_strdate(cur_date);
_strtime(cur_time);

do
{
gotoxy(32,14); printf(“Enter The Password: “);
gets(pass);
if(strcmp(pass,password)!=0)
{
clrscr();
gotoxy(30,16); printf(“Incorrect Password!”);
valid=0;
retry+=1;
}
else
valid=1;
}while(!valid&&retry<=3);

if(retry>3)
{
gotoxy(28,16); printf(“Maximum 3 try only! Bye!”);
getch(); exit(0);
}
else
{
clrscr();
gotoxy(32,16); printf(“Access approved!”);
getch();
}
}

void init(list*mylist){
mylist->Node=NULL;
}

void process(int choice,list *mylist){
clrscr();
stu_rec num;
int ID;
switch(choice){
case 1:num=getRecord(mylist);
AddEntry(mylist,num);
printf(“\n Record Inserted!”);
break;
case 2: ID = getID();
DeletEntry(mylist,ID);
break;
case 3:DisplayEntry(mylist->Node);
break;
case 4: ID = getID();
ModifyEntry(mylist, ID);
break;
case 5: ID=getID();
SearchID(mylist,ID);
break;
case 6: clrscr();
printf(“\n\n\t\t\t*******T H A N K Y O U !!******”);
printf(“\n\t\t\t**********”);
printf(“\n\t\t\t*******The End******”);
break;
default:printf(“\INVALID CHOICE!!! PLEASE ENTER AGAIN!”);
}
getch();
}

int menu(){
clrscr();
int temp;
gotoxy(13,2); printf(“DATE: %s\n”,cur_date);
gotoxy(53,2); printf(“TIME: %s\n”,cur_time);
printf(“\n\t\t****************”);
printf(“\n\t\t* STUDENT REGISTRATION PROGRAM *”);
printf(“\n\t\t***********”);
printf(“\n”);
printf(“\n\t\t\t[1]Add New Student Record “);
printf(“\n\t\t\t[2]Delete Student Record “);
printf(“\n\t\t\t[3]Display Student Record “);
printf(“\n\t\t\t[4]Modify Student Record “);
printf(“\n\t\t\t[5]Search Student Record “);
printf(“\n\t\t\t[6]Exit The Program “);
printf(“\n\n\t\t\tPlease Enter Your Choice: “);
fflush(stdin);
scanf(“%d”, &temp);
return temp;
}

boolean IsDuplicate(int temp, list *mylist){
node* curr = mylist->Node;
while(curr!= NULL){
if (curr->data.StuID == temp){
printf(“\n\t<<StudentID Number already in use !>>”);
printf(“\n”);
return true;
}
curr= curr->next;
}
return false;
}

int getCode(char *str, list *mylist){
char temp[20];
boolean OK;
do{
OK = true;
printf(“%s”,str);
fflush(stdin);
gets(temp);
if (strlen(temp)!=4){
printf(“\t\t<< Student ID should not be Empty or It should \n\t\t only 4 digits >>\n”);
OK= false;
}
for(int count=0; temp[count]!=’\0′; count++)
if (!isdigit(temp[count])){
printf(“\t\t<< Must be digits! >>\n”);
OK = false;
break;
}
}while(!OK || IsDuplicate(atoi(temp), mylist));
return atoi(temp);
}

char *getString(char * str){
char *temp = (char *)malloc(sizeof(80));
printf(“%s”, str);
fflush(stdin);
gets(temp);
return temp;
}
char *getString(char * str, int size, int status){
char *temp = (char *)malloc(sizeof(80));
boolean OK;
do{

OK = true;
printf(“%s”, str);
fflush(stdin);
gets(temp);
if (strlen(temp)>size){
printf(“\t\t<< Contact No should not be Empty or \n\t\t It should not exceed %d characters! >>\n”, size);
OK = false;
}
if (status == 1 && strlen(temp)< 4){
printf(“\t\t<< Name should not be Empty or \n\t\t It should not less than 4 characters.>>\n”);
OK = false;
for(int count=0; temp[count]!=’\0′; count++)
if (!isalpha(temp[count])){
printf(“\t\t<< Student Name Must be characters! >>\n”);
OK = false;
break;
}
}

if (status == 2)
if (strlen(temp) < 8){
printf(“\t\t<<Contact No should not be Empty or \n\t\tIt should not less than 8 characters>>\n”);
OK = false;
}else
for(int count=0; temp[count]!=’\0′; count++)
if (!isdigit(temp[count])){
printf(“\t\t<< Contact No Must be numeric!>>\n”);
OK = false;
break;
}

if (status == 0 && (temp[0]!=’m’&& temp[0]!=’f’ )){
printf(“\t\t<< Gender should not be Empty or \n\t\t It should be only M or F >>\n”);
OK = false;

}
}while(!OK);
return temp;
}
char * getDate(){
boolean OK;
char * temp = (char *)malloc(12);
do{
OK = true;
printf(“\t Student D.O.B [DD/MM/YYYY]:”);
fflush(stdin);
gets(temp);
if (strlen(temp)!=10){
printf(“\t\t<< Student D.O.B should not be Empty or \n\t\t It should Must be 10 characters >>\n”);
OK = false;
}else
if (!isdigit(temp[0]) || !isdigit(temp[1]) || !isdigit(temp[3]) || !isdigit(temp[4])
|| !isdigit(temp[6])|| !isdigit(temp[7]) || !isdigit(temp[8]) || !isdigit(temp[9])
|| temp[2]!=’/’ || temp[5]!=’/’){
printf(“\t\t<< Student D.O.B Format must be dd/mm/yyyy >>\n”);
OK = false;
} else
if (temp[0] < ‘0’ || temp[0] >’3′){
printf(“\t\t<< Invalid day >>\n “);
OK = false ;
}else
if (temp[3] < ‘0’ || temp[3] > ‘1’ || temp[4] < ‘0’ || temp[4] > ‘2’) {
printf(“\t\t<< Invalid month >> \n”);
OK = false ;
}else

if (temp[6] < ‘1’ || temp[6] >’2′){
printf(“\t\t<< Invalid year >>\n “);
OK = false ;
}
}while(!OK);
return temp;
}

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰


 

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *