برنامه ثبت و دریافت اطلاعات کارمندان با سی پلاس

برنامه ثبت و دریافت

قیمت :   ۸۵۰۰ تومان ( هشت هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP ,

توضیحات:


توضیحات :

برنامه ثبت و دریافت اطلاعات کارمندان با پلاس

پیاده سازی برنامه ثبت و دریافت اطلاعات کارمندان با امکانات افزودن اطلاعات ، جستجو ، حذف ، گزارشگیری و…

همراه با فایلهای EXE , CPP

== تصویری از محیط  فایل اجرایی این پروژه : 

karmand 


karmand2

مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

# <>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 5
int menu();
int findSlot();
void search();
void del();
void report();
class karmand {
char name[40];
int numkarmand;
float hoghogh;
public:
karmand() { name[0] = ‘\0’; }
void enter();
char getState();
int getnumkarmand() { return numkarmand; }
void print(int &);
void seNul() { name[0] = ‘\0’; }
float gethoghogh() { return hoghogh; }
};
//***************
karmand st[SIZE];
char karmand::getState()
{
return name[0];
}
//**************
void karmand::enter()
{
clrscr();
cout << “Name ” << ” numkarmand ” << ” hoghogh” << endl;
cin >> name;
gotoxy(22, 2);
cin >> numkarmand;
gotoxy(40, 2);
cin >> hoghogh;
}
//************
void karmand::print(int& row)
{
gotoxy(1, row);
cout << name;
gotoxy(22, row);
cout << numkarmand;
gotoxy(30, row);
cout << hoghogh;
row ++;
}
//************
int main()
{
int i, c;
for(;;) {
clrscr();
c = menu();
switch (c) {
case 1 :
i = findSlot();
if(i == -1) {
cout << “\n List is full. press a key…”;
getch();
} //end of if
else
st[i].enter();
break;
case 2 :
del();
break;
case 3 :
search();
break;
case 4 :
report();
break;
case 5 :

exit(0) ;
} // end of switch
} //end of for(;;)
}
//****************
int menu()
{
int c;
gotoxy(5, 5);
cout << “1) Enter a karmand.”;
gotoxy(5, 7);
cout << “2) Delete a karmand.”;
gotoxy(5, 8);
cout << “3) Search a karmand.”;
gotoxy(5, 9);
cout << “4) Report list.”;
gotoxy(5, 10);
cout << “5) Exit.”;
do {
gotoxy(5, 12);
cout << “Enter your select(1-5) : “;
cin >> c;
} while (c < 1 && c > 5);
return c;
}
//***************
int findSlot()
{
int slot;
for(slot = 0; slot < SIZE && st[slot].getState(); slot ++);
if(slot == SIZE)
return -1;
return slot;
}
//**************
void findMax()
{
int i, p = 0, row = 2;
float mhoghogh = st[0].gethoghogh();
for(i = 1; i < SIZE; i++)
if(st[i].gethoghogh() > mhoghogh) {
mhoghogh = st[i].gethoghogh();
p = i;
}
gotoxy(1, 1);
cout << “name ” << ” numkarmand ”
<< ” hoghogh” << endl;
st[p].print(row);
getch();
}
//****************
void del()
{
int i, no;
cout << “\nEnter numkarmand to delete :”;
cin >> no;
for(i = 0; i < SIZE && st[i].getnumkarmand() != no ; i ++);
if(i == SIZE || !st[i].getState()) {
cout << “karmand ” << no << ” not exist.”
<< “Press a key to continue…”;
}
else {
st[i].seNul();
cout << “karmand ” << no << ” dleted.”;
}
getch();
}

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *