عنوان مقاله

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی

فهرست مطالب

 بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی

چکیده تحقیق
مقدمه :
فصل اول : کلیات
۱-۱)بیان مسأله
۲-۱)اهمیت تحقیق:
۳-۱)اهداف تحقیق
۴-۱)سؤالات تحقیق
۵-۱)جامعه آماری
۶-۱)روش تحقیق
۷-۱)تکنیک جمع‌آوری اطلاعات (ابزار پژوهش) :
۸-۱)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۹-۱) موانع تحقیق
۱۰-۱)یافته های پژوهش
۱۱-۱) مبانی نظری
۱-۱۱-۱)نظریه جریان دو مرحله ای
۲-۱۱-۱)نظریه استحکام
۳-۱۱-۱) نظریه استفاده و رضایتمندی
۴-۱۱-۱)نظریه سلسله مراتب تاٌثیرات ارتباطی
۵-۱۱-۱) نظریه پذیرش
۶-۱۱-۱)نظریه انگیزش
۷-۱۱-۱) نظریه های خصیصه منفرد
۸-۱۱-۱)نظریه شخصیتی چند خصیصه ای
۹-۱۱-۱)نظریه های مخاطب شناسی
فصل دوم : بررسی ادبیات
بخش اول :
۱-۱) تعریف واژگان
۱-۱-۱) ارتباط (Communication)
۲-۱-۱) ارتباطات (communications)
۳-۱-۱) بازاریابی (Marketing)
۴-۱-۱) ارتباطات بازاریابی (Marketing communications)
۵-۱-۱) مدیریت بازاریابی (Marketing Management)
۶-۱-۱) ارتباطات بازاریابی یکپارچه
۷-۱-۱) رسانه ها (Media)
۸-۱-۱) تبلیغات (Advertising)
۹-۱-۱) پیشبرد فروش (Sales Promotion)
۱۰-۱-۱) فروش مستقیم (Sales Direction)
۱۱-۱-۱) فروش شخصی (Personal Selling)
۱۲-۱-۱) روابط عمومی (Public Relations)
۱۳-۱-۱) حمایت مالی (Sponsorships)
۱۴-۱-۱) فروش رابطه ای) (Relation Ships Marketing
بخش دوم :
۱-۲)سیر تحولات بازاریابی
۲-۲)دوران تکامل مدیریت بازاریابی
۳-۲)فلسفه های مدیریت بازاریابی
۱-۳-۲ ) گرایش تولید
۲-۳-۲ ) گرایش محصول
۳-۳-۲ ) گرایش فروش
۴- ۳-۲) گرایش بازاریابی
۵-۳-۲)گرایش بازاریابی اجتماعی
۴-۲) تعاریف بازاریابی
۵-۲)ابعاد تعاریف بازاریابی
۱-۵-۲)نیازها و خواسته ها
۲-۵-۲)مبادله
۶-۲)ابعاد گوناگون Marketing :
۱-۶-۲)بازاگرایی:
۲-۶-۲)بازارشناسی:
۳-۶-۲)بازاریابی:
۴-۶-۲)بازارسازی:
۵-۶-۲)بازارگردی:
۶-۶-۲)بازار سنجی:
۷-۶-۲)بازارداری:
۸-۶-۲)بازارگرمی:
۹-۶-۲)بازارگردانی:
۷-۲)شش گام برنامه بازاریابی
بخش سوم :
۱-۳) بازاریابی نوین
۲-۳)ماهیت ارتباطات بازاریابی
۳-۳)مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی
۴-۳)فرآیند برنامه ریزی IMC
۵-۳)اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی
۶-۳)فاکتورهای رشد IMC
۷-۳)ارتباطات بازاریابی و IMC :
۸-۳)پنج فاکتور کلیدی IMC :
۹-۳)اهداف IMC :
۱۰-۳)ویژگی های اصلی IMC :
۱۱-۳)آمیخته تبلیغات و IMC:
۱۲-۳)به سوی یکپارچگی :
۱۳-۳)نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بازاریابی نوین
۱۴-۳)بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی
۱۵-۳)آینده بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی
۱۶-۳)فرآیند هشت مرحله ای ارتباطات یکپارچه بازاریابی
۱۷-۳)فرآیند برنامه ریزی ۸ مرحله IGMC به عنوان یک سیستم :
۱۸-۳)فرآیند ارتباطات یکپارچه بازاریابی گونرینگ)۱۹۹۴(
۱۹-۳)مراحل توسعه IMC :
۲۰-۳)موانع موجود بر سر راه اجرای IMC :
۲۱-۳)مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC :
بخش چهارم :
۱-۴)فرآیند ارتباطات در IMC
۱-۱-۴)عناصر فرآیند ارتباط
۲-۱-۴)مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان:
۳-۱-۴)مراحل برنامه­ ارائه خدمات به مشتریان (۹ مرحله)
۲-۴)انتخاب رسانه ها
۳-۴)تبلیغات
۱-۳-۴)میزان تبلیغات
۲-۳-۴)تعیین اهداف تبلیغات:
۳-۳-۴)تعیین بودجه تبلیغات:
۴-۳-۴)تعیین استراتژی تبلیغات:
۵-۳-۴)عملکردهای تبلیغات
۶-۳-۴)ویژگی های ساختار پیامدر تبلیغات
۷-۳-۴)خصوصیات جاذبه­ها درتبلیغات
۸-۳-۴)تبلیغات و آگهی ها
۹-۳-۴)گامهای اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها
۱۰-۳-۴)تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید
۱-۴-۴)عوامل مؤثر در ترکیب ترویج
۲-۴-۴)ماهیت و اهمیت ترویج (ترفیعات و تشویقات )
۳-۴-۴)روشهای ترویج
۴-۴-۴) ماهیت ابزارهای ترویج:
۵-۴-۴)عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیتهای ترویجی
۵-۴)پیشبرد فروش
۱-۵-۴)تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش
۶-۴)فاصله بین فروش و بازاریابی
۷-۴)روابط عمومی بازاریابی
۱-۶-۴)ابزارهای مهم روابط عمومی
۲-۶-۴)مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی
۳-۶-۴)اجرای برنامه روابط عمومی
۴-۶-۴)ارزیابی نتایج روابط عمومی
۸-۴)حمایت مالی
فصل سوم : روش تحقیق
۱-۳)جامعه آماری
۲-۳)روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات (ابزار پژوهش)
۳-۳)روش تحقیق در علوم اجتماعی
۱-۳-۳)روش کار درتحقیق حاضر
۴-۳)اعتبار صوری پرسشنامه
۵-۳)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۶-۳)سؤالات تحقیق
۷-۳-مستندات سؤالات تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
تجزیه و تحلیل داده های توصیفی:
جداول و نمودارها
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۱-۵)نتیجه گیری
۲-۵)پیشنهاد ها:
منابع فارسی
منابع انگلیسی:
Abstract:
پرسشنامه

======