بررسی رابطه بین سطح و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی و سلامت روان از دید گاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی

بررسی رابطه بین سطح و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی و سلامت روان از دید گاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دولتی

قیمت :   ۱۵۵۰۰ تومان ( پانزده هزار و پانصد تومان )

تعداد صفحات:

۱۷۷  ( یکصد و هفتاد و هفت )

دسته :

جامعه شناسی – علوم اجتماعی -روانشناسی

نوع فایل:

Word

توضیحات:

مناسب جهت پروژه پایانی

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول- کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهداف جزئی

فرضیه کلی

فرضیه های جزیی

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات (تعاریف مفهومی)

۱- تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

 

فصل دوم- ادبیات پژوهش

مقدمه

مفهوم و ویژگی های شبکه های اجتماعی مجازی

۱- کاربران ماهر

۲- کاربران فراغتی

۳- کاربران به دنبال سرگرمی

۴- کاربران تجاری

۵- کاربران پرمشغله

۶- کاربران نگران

۷- کاربران بدبین

مهمترین شبکه های اجتماعی دنیا

انواع آسیب های روانی شبکه های اجتماعی

امنیت در شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی و کاربران ایرانی

شبکه های اجتماعی و اهمیت آنها در روابط بین مردم

کارکردهای شبکه های اجتماعی

تأثیرات شبکه های اجتماعی

آسیب های سیاسی و روانی شبکه های اجتماعی مجازی

هشدارهای جوامع بین المللی از وضعیت داده شخصی در شبکه های اجتماعی

قوانین محدود کننده شبکه های اجتماعی

سبک زندگی جوانان و شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی در فضای سایبر

آسیب شناسی شبکه های اجتماعی

سلامت روان

مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاری

مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (۱۸۷۰)

علل افزایش شیوع بیماری های روانی

جمع بندی مبانی نظری پژوهش

پژوهشات انجام شده در داخل کشور

پژوهشات انجام شده در خارج از کشور

جمع بندی پیشینه ی پژوهش

 

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری پژوهش

حجم نمونه و روش اندازه گیری آن

فرمول کوکران

روش نمونه گیری

روش و ابزار گردآوری داده ها

روایی و پایایی پرسشنامه

تعریف متغیر ها و سطح سنجش آنها

روشهای آماری مورد استفاده

۱) آمار توصیفی

۲) آمار استنباطی

ابزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده

 

فصل چهارم- ارائه وتجزیه و تحلیل داده ها

الف :آمار توصیفی

ب:

ارزیابی مدل پژوهشی- Amos 22

مدل شماره ۱ : مدل رگرسیونی ساده از تأثیر میزان وقت صرف شده جهت پرداختن به اخبار
و داده در شبکه های اجتماعی بر سلامت روان دانشجویان

مدل شماره ۲ : مدل رگرسیونی ساده از تأثیر میزان وقت صرف شده جهت پرداختن به مسایل
سیاسی در شبکه های اجتماعی بر سلامت روان دانشجویان

مدل شماره ۳ : مدل رگرسیونی ساده از تأثیر میزان وقت صرف شده جهت پرداختن به مسایل
جنسی در شبکه های اجتماعی بر سلامت روان دانشجویان

مدل شماره ۴ : مدل رگرسیونی ساده از تأثیر میزان وقت صرف شده جهت پرداختن به مسایل
اقتصادی در شبکه های اجتماعی بر سلامت روان دانشجویان

مدل شماره ۵ : مدل رگرسیونی ساده از تأثیر میزان وقت صرف شده جهت پرداختن به مسایل
عمومی (چت و دوستیابی) در شبکه های اجتماعی بر سلامت روان دانشجویان

مدل شماره ۶ : مدل رگرسیونی ساده از تأثیر میزان سطح استفاده از شبکه های اجتماعی
بر سلامت روان دانشجویان

مدل شماره ۷ : از تأثیر میزان متغیر های مستقل بر متغیر
وابسته (سلامت روان دانشجویان)

 

فصل پنجم- بحث و تفسیر یافته ها

خلاصه پژوهش

تفسیر یافته ها

پیشنهادها

پیشنهاد کاربردی

پیشنهادهای پژوهشی

محدودیتهای پژوهش

فهرست منابع


چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سطح و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی و سلامت روان از دید گاه دانشجویان می باشد جامعه مورد نظر پژوهش دانشجویان دانشگاه های آزاد و دولتی شهر در نیمسال دوم می باشد. حجم جامعه ۲۶۲۷۰نفر است که به روش نمونه گیری طبقه ای ۳۷۹ نفر از این دانشجویان گزینش شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شبکه های اجتماعی در ۱۴ گویه در ۵ طیف در مقیاس لیکرت و پرسشنامه استاندارد سلامت روان با چهار مولفه علائم جسمانی، اظطراب، افسردگی، کارکرد اجتماعی تدوین شده است. اعتبار پرسشنامه محقق ساخته از طریق آلفای کرونباخ ۷۴/۰ و پرسشنامه استاندارد ۹۴/۰ تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss انجام گرفت. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که بین نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سلامت روان رابطه‌ی معناداری وجود داشته است. ضریب همبستگی ETA در بحث مسایل اقتصادی پایین‌ترین ضریب را با (۱۳/۰) بخود اختصاص داده است و در بحث اخبار و داده، با (۲۶/۰) میزان ضریب همبستگی بالایی را با اختلال در سلامت روان داشته است می توان نتیجه گرفت که سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی عضو شبکه های اجتماعی با (۱۸/۰) دارای تفاوت معنادار نمی باشد و همچنین سلامت روان در بین دانشجویان پسر و دختر عضو شبکه های اجتماعی با (۴۸/۰) فاقد سطح معناداری می باشد. از مجموع ۱۱ فرضیه‌ای که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌ است، ۸ فرضیه تأیید و ۳ فرضیه رد شده است پژوهش از نظر هدف کاربردی اما از نظر شناختی از نوع پژوهش توصیفی، پیمایشی می باشد.

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی، سطح و نوع، استفاده، سلامت روان، دانشجویان

 

مقدمه
اینترنت یکی از وسایل ارتباطی در عصر جدید است که توسط انسان به کار گرفته شده است. این وسیله باعث سرعت و دقت در کارها و گسترش ارتباط شده است، به گونه‌ای که کره زمین را تبدیل به دهکده جهانی کرده است. اینترنت منتقل‌کننده میلیون‌ها پیام است، پیام‌هایی که بر ارزش‌ها، نگرش‌ها و هویت فرهنگی کاربران آن در سطح خود و بر نظام‌های فرهنگی- اجتماعی در سطح کلان تأثیر می‌گذارد. در راستای همین تغییرات است که آمدن واقعیت‌های نمادین در فضای سایبر اینترنتی، زمینه لازم را برای شکل‌گیری شبکه‌هایی فراهم ساخته است. چنین فضایی که به عنوان واقعیت مجازی یکپارچه در نظر گرفته می‌شود، از ویژگی‌هایی چون فرازمان و مکان بودن، عدم محدودیت در قوانین مدنی بر دولت‌ها، ملت‌ها، قابل دسترس بودن هم‌زمان، روی فضا بودن و برخورداری از فضاهای فرهنگی- اعتقادی- فلسفی- اقتصادی و نیز آزادی از هویت بدنی و جنسی برخوردار است.
در جهان آینده رفاه و آسایش برای کسانی خواهد بود که هر روز بر دانش خود افزوده و اینترنت و شبکه جهانی وب را در زندگی روزمره خود به کار برند. قبلاً دکارت گفته بود: «من فکر می‌کنم، پس هستم.» اما امروزه باید گفت من هستم چون به اینترنت متصل می‌باشم. بنابراین اگر از اینترنت با شناخت و آموزش، درست استفاده کنیم، ما نیز می‌توانیم به جهان متصل شده و در دنیا اثرگذار باشیم. لذا دانشگاهیان و دانشجویان باید توسعه و استفاده اینترنت را جزء اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. از آنجا که زمینه کار با استفاده از فناوری‌های نو وسیع می‌باشد، فرصت خوبی وجود دارد که ما با نوآوری و تلاش جایگاه خود را در دنیا پیدا کنیم و سهم مناسبی در استفاده از امکانات جدید داشته باشیم. در عصر حاضر، رسانه‌های اجتماعی عامل تحولات و تغییرات محسوب می‌شوند؛ زیرا جنس مخاطب این رسانه‌ها منفعل نیست، بلکه کاربران، تولید‌کننده‌ی محتوا هستند. امروز مخاطب رسانه‌های اجتماعی حضور بیشتر و تعاملات سریع‌تری نسبت به مخاطب رسانه‌های جمعی دارد.
از سال ۲۰۰۵تا کنون، موضوع شبکه‌های اجتماعی مجازی، اصلی‌ترین مشغله‌ی کاربران اینترنت در دنیا و به تبع آن در ایران بوده است. شبکه‌های اجتماعی مجازی در حال حاضر قوی‌ترین رسانه‌ی آنلاین در دنیا به شمار می‌روند. این شبکه‌ها به دلیل تکثر و تنوع محتوایی و قابلیت متعدد نرم‌افزاری و اینترنتی، با استقبال وسیعی توسط کاربران مواجه شده‌اند. وجه ویژگی این شبکه‌ها، قدرت برقراری نظام شبکه‌ای میان دوستان و همفکران کاربران به صورت منظم و سامان‌مند است (ضیایی‌پرور، ۱۳۸۸، ۲۴).
در چند سال اخیر شبکه‌های اجتماعی مجازی با محبوبیت کم‌نظیر جهانی روبه‌رو شده‌اند. به طوری که میلیون‌ها نفر از سراسر دنیا در این شبکه‌ها عضویت دارند و روابط انسانی، نوع همکاری، وابستگی حرفه‌ای و بسیاری امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را در بستر این شبکه‌ها ایجاد یا دنبال می‌کنند. بنابراین به لحاظ گستره کاربری می‌توان گفت در فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی چیزی بیش از یک فضای دادهی جهانی وجود دارد. برخی معتقدند که یک «بافت اجتماعی» جدید در حال ساخته شدن است و نیاز دارد که ما فناوری را به منظور کارکردی کردن خدمات تحت وب به رسمیت بشناسیم (ساندرسون ۲۰۰۶).
در این میان استقبال کاربران ایرانی از سایت‌های مذکور روند چشمگیری داشته است. چنانچه طبق آمار سایت الکسا، فیس بوک یکی از ده سایت برتر مورد استفاده ایرانیان در فضای وب است. بی شک میزان استقبال تعاملات شبکه‌ای مجازی، تغییراتی را در ارتباط انسانی شکل خواهد داد.

بیان مسأله
یکی از ویژگی‌های بارز زندگی بشر در هزاره سوم که هم‌اکنون در ابتدای آن واقع شده‌ایم دستورات اساسی در کلیه شئون و جنبه‌های آن است. این تحولات بیش از هر عاملی با رشد سریع فناوری ارتباط دارد. رشد فناوری اگرچه سبب رفاه و آسایش بشر امروزی شده است، اما به دلیل سرعت خیره‌کننده آن، انسانها قادر نیستند در همه حال خود را با شرایطی که مدام در حال متحول شدن است وفق دهند. به همین دلیل آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از رشد سریع فناوری در کنار سایر معضلات زندگی ما را تهدید می‌نماید. مشخصه دیگر و نهایی مبتنی بر فناوری، پیچیدگی‌های آن است. هر اندازه که دانش بشری پیشرفت می‌نماید زیربناهای مختلف زندگی انسان امروزی با علم و دانش عجین‌تر می‌گردد.
ارتباطات انسانی بر اساس نوع (صوتی، نوشتاری، تصویری) محتوایی (داده، اخبار، ابراز احساسات، آموزش، تبلیغ و…) چگونگی (دوسویگی، یک‌سویگی) کیفیت و کمیت، سرعت انتقال، میزان هزینه، دسترس‌پذیری، فاصله و بسیاری از مقولات دیگر قابل طبقه‌بندی هستند. اینترنت، قابلیت انجام تمام انواع ارتباطات پیش گفته را با هزینه‌ی کم و سرعت بالا فراهم می‌سازد و این مفهوم بزرگراه دادهی است. اینترنت ورای مرزهای جغرافیایی فیزیکی و اجتماعی، جهان را مبدل به یک دهکده نموده و سبب شده است که افراد با هم ارتباط بسیار نزدیکی داشته باشند. در این فضای مجازی است که افراد دست به تعاملات و ارتباطات می‌زنند (کوثری، ۱۳۸۶).
امروزه تعامل اجتماعی افراد به فضای مجازی کشیده شده است و ارتباطات مجازی، بخش عمده ای از دلایل استفاده‌ی کاربران از این فضاست. دامنه‌ی این ارتباطات مجازی از ایمیل، چت و وبلاگ‌نویسی فراتر رفته و شبکه‌هایی برای کاربرد همه‌ی اشکال ذکر شده به منظور داشتن تعاملات اجتماعی کامل‌تر و همه‌جانبه‌تر میان افراد ایجاد شده است؛ این اشکال جدید، رسانه‌های اجتماعی نام دارند. بنابر یک تعریف، رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌هایی برای برقراری تعامل اجتماعی مبتنی بر وب هستند و راهی ارزان و قابل دسترس برای دسترسی و انتشار داده از سوی عموم کاربران. این تعریف عام، بسیاری از وب‌سایت‌های با کارکرد ارتباطی را در زمره‌ی تعریف رسانه‌ی اجتماعی قرار داده است. فروم‌های اینترنتی، وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی، ویکی‌ها و پادکست از این قبیل هستند؛ اما یکی از پرکاربردترین انواع رسانه‌های اجتماعی را شبکه‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند. شبکه‌های اجتماعی، ساختار اجتماعی تشکیل شده از اشخاص یا سازمان‌ها هستند که به وسیله‌ی یک نفر یا تعداد بیشتر کاربر به یکدیگر مرتبط شده‌اند (خلقتی، ۱۳۸۹).
برخی از محققان، شبکه‌ها را عامل تحولات و تغییرات اجتماعی می‌دانند. دلیل موفقیت این شبکه‌ها، داشتن رنگ و بوی اجتماعی آنهاست (چون انسان موجودی اجتماعی است). از همین‌رو، کاربران با حضور خود، صورتی جدید از تعاملات اجتماعی سنتی را به وجود می‌آورند که شاید تجربه کردن برخی از این تعاملات به دلیل هنجارهای جامعه‌ی کاربران غیرممکن باشد. این امر به اعتقاد کارشناسان، کاربران را تشویق می‌کند تا فارغ‌ از هنجارهای حاکم بر جامعه، پا به چنین جامعه‌های مجازی بگذارند) مجردی، ۱۳۸۹).
اینترنت به مثابه «رسانه جدید» و یکی از مهمترین دستاورهای انقلاب ارتباطات از محدودیتهای الگوهای چاپ و پخش در ارتباطات فراتر رفته است. از جمله پدیده‌های جدیدی که بر اثر ادغام فناوری‌های مختلف ارتباطی در سال‌های اخیر شکل گرفته، شبکه‌های اجتماعی مجازی است. این شبکه‌ها با عضوگیری‌های رایگان از کاربران توانسته‌اند در جریان‌سازی‌های مختلف نقش اساسی بر عهده داشته باشند. مهمترین این شبکه‌ها بر اساس بیشترین مخاطب عبارتند از: فیس‌بوک، مای¬اسپیس، اورکات، تویتر، یوتیوب، گوگل پلاس (الکس ۲۰۱۲).
شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و مکان تبادل آرا و افکار ایشان و تأمین نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی جوانان تبدیل شده‌اند. شبکه‌های اجتماعی اینترنتی علاوه بر اینکه مرجع تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند، این امکان را برای اعضا فراهم می‌کنند که همزمان با انجام سایر فعالیت‌های اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه، فعالیت خود را در این جوامع مجازی نیز پیگری کنند. بنابراین جذابیت شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از یک سو و سهولت فعالیت در این دسته از جوامع از سوی دیگر سبب می‌شود تا رابطه میان عضویت و حضور در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تغییرات مربوط به سبک زندگی جوانان عضو به عنوان یک پرسش جدی برای پژوهشگران عرصه فرهنگ و ارتباطات مطرح شود (آزاد ارمکی ۱۳۸۶، زمانی و شیری، ۱۳۸۸).
شبکه‌های وب، فصل جدیدی از امکانات وب هستند که امروزه در کانون توجه کاربران اینترنت قرار گرفته‌اند. این گونه سایت‌ها بر مبنای تشکیل اجتماعات بر خط فعالیت می‌کنند و هر کدام دست‌هایی از کاربران اینترنت را که دارای علایق یا ویژگی‌های مشترک هستند، گرد هم می‌آورند. این‌گونه شبکه‌ها در واقع نوعی رسانه اجتماعی هستند که شیوه جدیدی از برقراری ارتباط و اشتراک داده را در اینترنت امکان‌پذیر کرده‌اند. صدها میلیون نفر از کاربران اینترنت عضو صدها شبکه اجتماعی مختلف هستند و بخشی از فعالیت بر خط روزانه‌شان در این سایت‌ها می‌گذرد. شبکه‌هایی از جمله فیس‌بوک ، تویتر ، یوتیوب، مای اسپیس اورکات، فلیکر، از جمله شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند که در مدت‌زمانی کوتاه به سرعت رشد کرده‌اند و روز به روزافراد محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند. از آنجا که برقراری ارتباط اصلی‌ترین دلیل استفاده کاربران از شبکه‌های اجتماعی می‌باشد و افراد در زمان کمی با افراد متعدد می-توانند ارتباط برقرار کنند در بسیاری از موارد منجر به استفاده افراطی، به خصوص نوجوانان و جوانان از این شبکه‌ها شده است و باعث می‌شود که افراد به ارتباط در فضای مجازی بیش از ارتباط در فضای واقعی علاقمند شوند که این امر می تواند سلامت روانی آن‌ها را تهدید کند. اختلالاتی چون اعتیاد به اینترنت، افسردگی، انزوای اجتماعی، اختلال هویت، کاهش احساسات، عدم اعتماد به نفس، متن‌گرایی، انعطاف‌پذیری هویتی، دریافتهای جایگزین، از جمله اختلالات رایج استفاده مفرط از شبکه‌های اجتماعی می‌باشد (دستجردی وهکاران۱۳۹۱). لذا سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین سطح و نوع استفاده از شبکه¬های اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان رابطه وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
عصر داده هیچ‌گاه یک مسئله فناورانه نبوده و مسئله‌ای مربوط به گذار اجتماعی است. فرایندی از تغییر اجتماعی در جریان است که در آن نمی‌توان فناوری را از روندهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جدا کرد (بل، ۲۰۰۷). تغییراتی که در روش‌های ارتباطی به دلیل عضویت، فعالیت و مشارکت در شبکه‌های اجتماعی مجازی بین افراد به وجود آمده، هرگز سابقه نداشته است. بدون شک این تغییرات در حوزه ارتباطات، پیامدهایی برای علم ارتباطات به دنبال خواهد داشت که پژوهش بالفعل و روزافزونی می‌طلبد. با اینکه جمعیت استفاده‌کننده از این سایت‌های شبکه اجتماعی۱در حال افزایش است اما، داده کمی درباره متغیرهایی وجود دارد که باعث گرایش مردم به این وب‌سایت‌ها می‌شود (پلینگ۲و وایت،۲۰۰۹).
به زعم کاستلز، باید اندیشمندان اجتماعی بدانند که ما در چه جامعه‌ای هستیم، چه فرایندهای اجتماعی در حال پیدایش هستند، چه خصلت ساختاری وجود دارد و چه چیزی را می‌توان از طریق کنش اجتماعی تغییر داد. چرا که افراد بدون درک کافی مانعی بر سر راه تغییر خواهند شد و ممکن است پتانسیل نامتعارف خلاقیتی را که در ارزش‌ها و فناوری‌های عصر داده وجود دارد از دست بدهیم (کاستلز ۱۹۹۶).
اگر چه اینترنت در محافل علمی کشور بسیار مورد مطالعه قرار گرفته اما هنوز در حوزه شبکه‌های اجتماعی مجازی مطالعات چندانی انجام نشده است. از این رو تحقیق حاضر می تواند برای پژوهشگران و محققان حوزه علوم اجتماعی، رسانه‌ها و مطالعات جوانان حائز اهمیت باشد. همچنین در سطح سیاستگذاری، فقدان شناخت و درک جامع از ماهیت و کارکردهای برخی رسانه‌های جدید و نوپا و کم‌رنگ بودن ادبیات مرتبط با سواد رسانه‌ای در اتخاذ رویکردی تدافعی نسبت به شبکه‌های اجتماعی مجازی بی‌تأثیر نبوده است، به طوری که فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی بیشتر با کارکرد سیاسی و تهدیدانگارانه در جامعه معرفی شده‌اند.
بنابراین یافته‌های این تحقیق می تواند به سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و مسئولان فرهنگی برای شناخت شبکه‌ها و درک نیاز مخاطبان جوان کمک کند. تحقیق حاضر با تمرکز بر گروه مخاطبان جوان هجده تا سی سال در صدد پاسخ‌گویی به این سؤالات است که آیا حضور افراد در شبکه‌های اجتماعی مجازی یک کنش اجتماعی آگاهانه و مبتنی بر انگیزه‌های اجتماعی، حرفه‌ای، فرهنگی- آموزشی، ارتباطی- فراغتی، سیاسی و اقتصادی است و کاربران با توجه به ساختارهای عینی و ذهنی موجود در جهان واقعی‌شان بسته به انگیزه، هدف و بهره‌مندی‌شان از شبکه‌های اجتماعی مجازی، طیف گسترده‌ای از تأثیرات و تغیریات را به طور تدریجی پذیرا می‌شوند یا مشارکت آنان در شبکه‌های اجتماعی مجازی فقط رفتاری تصادفی، مبتنی بر مد، عادت یا تقلیدی است؟ بر این اساس تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤالات است: کاربران با عضویت در این شبکه‌ها چه کاری انجام می‌دهند؟ از کدام امکانات شبکه‌ها بیشتر بهره می‌گیرند؟ آیا کاربرد اصلی شبکه‌ها، سیاسی است؟ روند رو به رشد شبکه‌های اجتماعی در طول ۵ سال گذشته حیرت‌انگیز بوده، به نحوی که از میان ۲۰ سایت پر بازدید جهان،۱۲ سایت در تقسیم‌بندی شبکه‌های اجتماعی می‌گنجند. کاربران ایرانی استقبال گسترده‌ای از شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند و همانگونه که در زمینه‌ی وبلاگ‌نویسی در مقاطعی رتبه‌ی اول در جهان (به نسبت جمعیت) به خود اختصاص داده بودند، در شبکه‌های اجتماعی نیز حضوری گسترده و فعال داشته‌اند.

اهداف پژوهش
هدف کلی: بررسی رابطه بین سطح و نوع استفاده ازشبکه¬های اجتماعی وسلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه¬های آزاد اسلامی و دولتی شهر کرمانشاه
اهداف جزئی:
۱- تعیین میزان رابطه بین عضویت در شبکه¬های مختلف اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان
۲- تعیین میزان رابطه بین جنسیت دانشجویان عضو شبکه¬های اجتماعی با سلامت روان
۳- مقایسه بین سلامت روان و مقاطع تحصیلی دانشجویان استفاده کننده از شبکه¬های اجتماعی
۴- مقایسه بین رشته تحصیلی دانشجویان عضو شبکه¬های اجتماعی با سلامت روان
۵- مقایسه میزان سلامت روان در بین دانشگاههای آزاد و دولتی
فرضیه کلی
۱- بین نوع استفاده از شبکه¬های اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان تفاوت معنی دار وجود دارد.
۲- بین سطح استفاده از شبکه¬های اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان تفاوت معنی¬دار وجود دارد.

فرضیه¬های جزیی:
۱-بین عضویت در شبکه¬های اجتماعی و سلامت روان در دانشجویان تفاوت معنی¬دار وجود دارد.
۲- بین رشته تحصیلی و سلامت روان در دانشجویان تفاوت معنی¬دار وجود دارد.
۳- بین مقطع تحصیلی و سلامت روان در دانشجویان تفاوت معنی¬دار وجود دارد.
۴- بین سلامت روان دانشجویان دانشگاههای آزاد و دولتی تفاوت معنی دار وجود دارد.
۵- بین سلامت روان دانشجویان پسر و دختر عضو شبکه¬های اجتماعی تفاوت معنی¬دار وجود دارد.
۶- بین میزان وقت صرف شده جهت پرداختن به اخبار و داده در شبکه¬های اجتماعی و دانشجویان تفاوت معنی¬داری وجود دارد.
۷- بین میزان وقت صرف شده جهت پرداختن به مسائل سیاسی در شبکه¬های اجتماعی و دانشجویان تفاوت معنی¬داری وجود دارد.
۸- بین میزان وقت صرف شده جهت پرداختن به مسایل اقتصادی در شبکه¬های اجتماعی و دانشجویان تفاوت معنی¬داری وجود دارد.
۹- بین میزان وقت صرف شده جهت پرداختن به مسایل عمومی (دوست یابی و چت کردن) در شبکه¬های اجتماعی و دانشجویان تفاوت معنی¬داری وجود دارد.

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات (تعاریف مفهومی)
۱- تعاریف نظری:
شبکه اجتماعی:
شبکه اجتماعی یک سری روابط اجتماعی است که فرد را مستقیماً به دیگران متصل می‌کند و از طریق آنها به طور غیرمستقیم به تعداد بیشتری از مردم متصل می‌شود (مولایی ، ۱۳۸۹ص ۵۲).
سلامت روانی:
سلامت روانی فقدان اختلال روانی تلقی نمی‌شود بلکه حالتی از رفاه و آسایش تلقی می‌گردد که بر اساس آن هر شخص خود را توانمند و با استعداد می‌داند و می¬تواند با استرس‌های طبیعی زندگی کنار آید و به طور موفقیت‌آمیزی کار کند و در اجتماع مشارکت داشته باشد (سازمان بهداشت جسمانی ۲۰۰۰).

بهداشت روان:
عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری، ایجاد و یا پیشرفت اختلالات شناختی یا احساسی و رفتاری در انسان نقش مؤثر دارند (شاملو ۱۳۸۷، ص ۱۸).
وضعیت جسمانی
نگرشی است که فرد به وضعیت جسمانی، در ارتباط یا عدم سلامت دارا می‌باشد.(گلی، به نقل از کلدبرگ و هیلر ۱۹۷۹).
اضطراب:
اضطراب بیشتر به حالت هیجانی، نگرانی، دلواپسی و حالتی نامعلوم مربوط می‌شود. علائم آن عبارتند از: احساس داغی، سرگیجه، لرزش دست، چهره برافروخته، نگرانی در مورد اتفاقات، از دست دادن کنترل.(کلینکه ،ترجمه محمد خانی، ۱۳۸۰).

کارکرد اجتماعی:
کارکرد اجتماعی عبارت است از توانایی افراد در مقابله با خواسته‌های حرفه‌ای، مسائل روزمره و احساسات آنها درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیت‌های مختلف زندگی است. (استورا ترجمه دادستان ۱۳۷۷).
افسردگی:
بر اساس راهنمای تشخیص اختلالات روانی انجمن روان‌پزشکی آمریکا (۱۹۹۴) تشخیص افسردگی مستلزم وجود چند نشانه به مدت دو هفته است (کلینکه، ترجمه محمد خانی، ۱۳۸۰، ص ۱۴۷). این علائم عبارتند از ۱- خلق افسرده و غمگین ۲- عدم احساس علاقه‌ یا لذت ۳- تغییر معنادار در وزن و اشتها ۴-بی‌خوابی یا پرخوابی ۵-بیقراری ۶- خستگی ۷- احساس گناه ۸- کاهش تمرکز ۹- افکار خودکشی.

۲- تعاریف عملیاتی
– سلامت روان: نمره‌ای که آزمودنی از اجرای پرسشنامه سلامت روان کلدبرگ (۱۹۷۲) کسب کند به عنوان شاخص سلامت روان در گرفته می‌شود. کسب نمره ۲۳ در مجموع ۴ خرده مقیاس نشانه سلامت روانی و بیش از آن، نشانه مشکوک بودن به اختلالات روانی می‌باشد.
– شبکه اجتماعی: نمره‌ای که از پرسشنامه محقق ساخته شامل ۱۴ گویه سنجش سطح و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی به دست می‌آید، شاخص اندازه‌گیری استفاده از شبکه‌های اجتماعی خواهد بود.
– پرسشنامه سلامت روان: در این پژوهش سلامت روان با استفاده از GHQ-28 که دارای ۲۸ گویه و ۴ مقیاس می‌باشد. به طوری که هر هفت گویه، مربوط به یک مقیاس می‌باشد و جنبه‌های مختلف سلامت روان را اندازه‌گیری می‌کند و آزمودنی بر اساس وضعیت عمومی خویش، از یک ماه گذشته تا کنون به سؤالات آن بر اساس درجات، خیر، کمی، زیاد، خیلی زیاد، پاسخ می¬دهد (سلگی، سعیدی پور، مالکی۱۳۸۸).
– نقطه برش: نمره برش در این پژوهش، برای هر مقیاس ۶ و در مجموع معیار مقیاس، ۲۳ است. مقیاس پرسشنامه شامل چهار خرده مقیاس، سلامت جسمانی ازگویه ۱ تا ۷، اضطراب از گویه ۸ تا ۱۴، اختلال در عملکرد اجتماعی از گویه ۱۵ تا ۲۱ و افسردگی از گویه ۲۲ تا ۲۸ می‌باشد (چراغی ۱۳۸۵، به نقل از کاویانی و همکاران).
– سلامت جسمانی: کسب نمره ۶ از سؤالات ۱ تا ۷ پرسشنامه نشانه سلامت جسمانی و بالاتر از آن نشانه مشکوک بودن به مشکلات جسمانی است.
– اضطراب: کسب نمره ۶ از سؤالات ۸ تا ۱۴ پرسشنامه سلامت روان نشانه نداشتن اضطراب و بالاتر از آن نشانه مشکوک بودن به وجود اضطراب است.
– کارکرد اجتماعی: کسب ۶ از سؤالات ۱۵ تا ۲۱ پرسشنامه نشانه کارکرد اجتماعی مناسب و بالاتر از آن نشانه مشکوک بودن به اختلال در کارکرد اجتماعی است.
– افسردگی: کسب نمره ۶ از سؤالات ۲۲ تا ۲۸ پرسشنامه نشانه عدم افسردگی و بالاتر از آن نشانه مشکوک به افسردگی است.

فایل کامل این تحقیق ۱۷۷ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »