عنوان مقاله

جهاد دانشگاهی

فهرست مطالب

بررسی  جهاد دانشگاهی 

چکیده :
فصل اول : مقدمه و کلیات
مقدمه :
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- چارچوب نظری
۱-۲-۱- نظریه نظام اجتماعی پارسونز :
۱-۳- فرضیات تحقیق
۱-۴- اهداف مطالعاتی :
۱-۵- اهمیت مطالعاتی :
۱-۶- تعریف اصطلاحات :
۱-۸- تاریخچه مطالعاتی :
فصل دوم: مطالعه متون تحقیقاتی
۲-۱- توانمند سازی :
۲-۲- عوامل موثر بر انگیزش :
۲-۳- روشهای انگیزش در سازمانها :
۲-۴- حالت های روانی شغل :
۲-۵- اختیار عمل :
۲-۶- نظارت و کنترل :
۲-۷- ارزشیابی ، پاداش :
۲-۸- انتقاد و کنترل :
۲-۹- ارتقای شغلی :
۲-۱۰- مشارکت افراد :
۲-۱۱- تطابق فرد و سازمان :
۲-۱۲- هدفگذاری :
۲-۱۳- پاداش ها :
۲-۱۴- خصوصیات محیط کار توانمند :
۲-۱۵- عزت نفس در محیط کار :
۲-۱۶- ورود به سازمان :
۲-۱۷- اهداف بهسازی و بهبود :
۲-۱۸- محیط کار :
۲-۱۹- انگیزش کاری و تطابق فرد با سازمان :
۲-۲۰- روابط کارکنان و مدیران :
۲-۲۱- انگیزش کاری و مشارکت در شغل :
۲-۲۲- انگیزش در کار و طرح ریزی در کار :
۲-۲۳- انگیزش کاری و انواع پاداشها :
۲-۲۴- انگیزش کاری و شناور کردن ساعات کار :
۲-۲۵- انگیزش کاری و اقدامات سازمانی :
۲-۲۶- انگیزش کاری و نقش مدیر :
۲-۲۷- انگیزش کاری و رضایت شغلی :
۲-۲۸- عوامل باز دارنده انگیزش :
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱- تحقیق پیمایشی :
۳-۲- شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
۳-۳- جامعه آماری :
۳-۴- سنجش اعتبار پرسشنامه :
۳-۵- ابزار سازی :
۳-۶- تنظیم پرسشنامه :
فصل چهارم : ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- تحلیل جداول یک بعدی :
۴-۲- تحلیل جداول دو بعدی :
فصل پنجم : استنتاج
۵-۱- نتیجه گیری :
۵-۲- تنگناها و مشکلات تحقیق:
۵-۳- پیشنهادات :
منابع و مآخذ:
ضمائم
جداول و نمودارها

======