بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران

قیمت :   ۹۵۰۰ تومان ( نه هزار و پانصد تومان )

تعداد صفحات:

۸۸  ( هشتاد و هشت )

دسته :

حسابداری – مدیریت-اقتصاد

نوع فایل:

Word

توضیحات:

مناسب جهت پروژه پایانی

فهرست مطالب :

فصل اول )

۱-۱) مقدمه

۱-۲) تشریح و بیان موضوع

۱-۳) فرضیه های تحقیق

۱-۴) ضرورت انجام تحقیق

۱-۵ ) اهداف اساسی تحقیق

۱-۶ )مفاهیم و اصطلا حات کلیدی

 

فصل دوم )

۲-۱ )مقدمه

۲-۲) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری

۲-۳) ماهیت تداوم فعالیت

۲-۴ ) درجه شمول تداوم فعالیت

۲-۵ ) تداوم و اصول حسابداری

۲-۶ ) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها

۲-۶-۱) ارزش تسویه

۲-۶-۲ ) بهای تمام شده تاریخی

۲-۶-۳ ) ارزش جاری

۲-۶-۴) ارزش فعلی جریان های نقدی

۲-۷) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی

۲-۸ ) فرض تداوم فعالیت در ایران

۲-۹ ) مبانی نظری شاخص ها

 

فصل سوم )

۳-۱) مقدمه

۳-۲) دامنه تحقیق

۳-۳) روش تحقیق

۳-۴ ) ابزار اندازه گیری

۳-۵) تهیه و جمع آوری اطلاعات

۳-۶ ) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه

۳-۷ ) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه

۳-۸ ) روش توزیع پرسش نامه

۳-۹ ) معایب پرسش نامه

 

فصل چهارم )

۴-۱) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی )

۴-۲ ) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری

۴-۲-۱) نگاره های آماری

۴-۲-۱-۱)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا

۴-۲-۱-۲)محاسبه انحراف معیار هر شاخص

۴-۲-۲) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی

۴-۲-۲-۱) فرضیه شماره یک

۴-۲-۲-۲ ) فرضیه شماره دو

۴-۲-۲-۳) فرضیه شماره سه

۴-۲-۲-۴) فرضیه شماره چهار

۴-۲-۲-۵) فرضیه شماره پنجم

۴-۲-۲-۶) فرضیه شماره شش

۴-۲-۲-۷) فرضیه شماره هفت

۴-۲-۲-۸) فرضیه شماره هشت

 

فصل پنجم )

۵-۱) خلاصه تحقیق

۵-۲) نتایج تحقیق

۵-۳) محدودیت های تحقیق

۵-۴ ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی

پیوست ها

منابع و مأخذ

مقدمه :

در این فصل به تشریح و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت و اهداف آن می پردازیم . همچنین فرضیه های تحقیق و نیز تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه می گردد .

۱-۲)تشریح و بیان موضوع
صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی درباره و ضعیت مالی و عملکرد  مالی بنگاههای اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه  گذاران ، اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود . اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه  های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرآیند تصمیم گیری، پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود ، محتوای  اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند ( ۱۹۷۴ AAA, ) همچنین به نظر حرفه ای حسابرس  مستقل و با صلاحیت درباره اعتبار اطلاعات اتکا نمایند . حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید  آنچه حسابرس به فرایندهای گزارشگری می افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش شده ونیاز استفاده کنندگان به ارزیابی کیفیت اطاعات قبل از استفاده آن است ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد  است : بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی ، از دیدگاه کنتر ل به دو دلیل
زیر ، حسابرس به عنوان عامل  مستقل برکیفیت اطلاعات نظارت دارد :
۱- بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده که این معیارها  قاعدتا ًباید منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد.

۲- ایجاد انگیزه برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده  ،زیرا تهیه کننده می داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت از دیدگاه اعتبار بخشی حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید ؛ زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن  باشند که عواملی کنترلی پیش گفته بر فرایند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است .  در نتیجه استفاده کنندگان ، می توانند با ضریب اطمینان بیشتری از اطلاعات استفاده کنند . اعتماد استفاده کنندگان به کیفیت و استفاده آنان از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می شود .حسابرس در جریان برنامه ریزی و اجرای حسابرسی و ارزیابی نتایج حاصل از آن باید بر قرار بودن فرض  تداوم فعالیت را به عنوان مبنای تهیه صورتهای مالی ارزیابی کند . گزارش حسابرس ، اعتبار صورتهای مالی  را افزایش می دهد ،اما تضمینی برای ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی نیست . به طور کلی در تهیه صورتهای مالی ، فرض در این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ، معمولاٌ دوره ای تا یکسال پس ازپایان دوره مالی ادامه می یابد ، مگر خلاف آن تصریح شود بنابراین دارایی ها و بدهی ها برمبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت دارایی ها و تسویه بدهی ها در جریان عادی فعالیت تجاری ، شناسایی و ثبت می شود . در صورت نبود فرض تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت دارایی ها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی درمبالغ و سر رسید باز پرداختهای بدهی ها ضرورت یابد . در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها در صورتهای مالی ضروری شود از دیدگاه حسابداری تعاریف مختلفی در رابطه با تداوم فعالیت ارائه شده است .

۱-۳) فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق به هشت دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :

  • نسبت کل دارایی ها بر کل بدهی ها یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است .
  • نسبت دارایی های جاری بر بدهی های جاری یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است .
  • شاخص نسبت دارایی های سریع به بدهی جاری در پیش بینی ور شکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران مؤثر است .
  • نسبت دارایی های سریع به متوسط هزینه های جاری روزانه در پیش بینی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران موثر است .
  • نسبت سود خالص به فروش در پیش بینی ور شکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران مؤثر است .
  • نسبت سود خالص به کل دارایی ها در پیش بینی ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در ایران مؤثر است .
  • نسبت زیان انباشته به سرمایه یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در پیش بینی ور شکستگی بنگاههای اقتصادی است
  • از دست دادن مشتری و فروشنده عمده واحدهای تولیدی یکی از معیارهای حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای  اقتصادی است .

۱-۴) ضرورت انجام تحقیق

استفاده کنندگان صورتهای مالی و سرمایه گذاران براساس اطلاعات مالی تصمیم به خرید سهم می گیرند ویا اعتبار دهندگان عمدتاً در زمان پرداخت وام به اطلاعات مالی نیاز دارند این اطلاعات می تواند در قالب یک مدل وضعیت مالی شرکتها را پیش بینی کند اگر این مدل  ها بعداً در شرکت های ایران آزمون شود ، راهنمای خوبی برای مدیران ،سرمایه گذاران ،وام دهندگان و دولت خواهد بود تا قبل از تصمیم گیری اطلاعات لازم به آنها داده شود .

اگر وضعیت مالی این بنگاه ها از طریق آزمون مدل روشن شود و ورشکستگی آنها قابل پیش بینی باشد . سهامداران و مدیران برای جلوگیری از ورشکستگی و یا تغییر در وضعیت ساختار شرکت چاره اندیشی خواهند کرد و چه بسا با اتخاذ تدابیری در ست از ورشکستگی آن شرکتها جلوگیری بعمل می آورند .

۱-۵) اهداف اساسی تحقیق

نتایج حاصل از این  تحقیق می تواند معیارهای اساسی برای ارزیابی « سلامت مالی » یک بنگاه یا امکان تداوم فعالیت آن با شد اعمال این شاخص ها زمینه لازم برای ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت تداوم فعالیت بنگاه را فراهم می نماید .

اهداف اساسی این تحقیق را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :

الف) شاخص های هشدار دهنده به مدیریت در خصوص و ضعیت تداوم فعالیت که بر مبنای آن نیاز به اقدامات اصلاحی دارد .

ب) بر اساس تعیین شاخص های پیش بینی در ورشکستگی در تحقیقات بعدی، این شاخص ها مبنای ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی بنگاههای دولتی و غیر دولتی به منظور تصمیم گیری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم منجمله واگذاری ، تجدید ساختار، تغییر مدیریت ارشد و یا فروش شرکت و یا تنها اعلام ورشکستگی قرارخواهد گرفت.

ج) آگاهی دادن به سرمایه گذاران  و تأمین کنندگان مالی در خصوص تصمیم گیری‌های اقتصادی نسبت به خرید سهام آن شرکتها و یا اعطای وام و تسهیلات به آن شرکتها .

۱-۶) مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

حسابرسی :

فرآیند منظم و با قاعده ( سیستماتیک ) جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و در گزارش نتایج به افراد ذینفع است .

نقش اعتباردهی :

نقش اصلی حسابرس مستقل در مواردی که از وی خواسته شود تا نسبت به   مسئله ای ( معمولاً مطلوبیت صورتهای مالی ) ، نظر بی طرفانه و حرفه ای ارائه دهد . بدین ترتیب حسابرس مستقل با اظهار نظر در مورد صورتهای مالی بر قابلیت اعتماد و مطلوبیت آنها می افزاید .

تداوم فعالیت :

فرض تداوم فعالیت ، یک اصل بنیادی در تهیه صورتهای مالی است . طبق فرض تداوم فعالیت ،واحد مورد رسیدگی معمولاً به عنوان واحدی فرض می شود که در آینده قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می دهد و قصد یا الزامی برای انحلال، توقف فعالیت یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات را ندارد . بنابر این  دارائیها  و بدهی ها بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت داراییها و تسویه بدهی ها در جریان عادی فعالیتهای تجاری ثبت می شود .

 فایل کامل این تحقیق ۸۸ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه 


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »